அபிதா (நாவல்) icon

அபிதா (நாவல்) APK

  • Author:

    Yippeee Labz

  • Latest Version:

    1.0

  • Publish Date:

    2016-05-30

The description of அபிதா (நாவல்)

அபிதா (நாவல்)
ஆசிரியர்: லா. ச. ராமாமிருதம்

Source:
அபிதா (நாவல்)
லா.ச. ராமாமிருதம்
வானதி பதிப்பகம்
13, தீனதயாளு தெரு, தி. நகர், சென்னை - 17
முதற் பதிப்பு, டிசம்பர் 1992
அச்சிட்டோர்: ஸ்ரீ ப்ரமேஸ்வரி பிரஸ்,
49, காரணீஸ்வரர் கோயில் தெரு, மயிலாப்பூர், சென்னை - 600 004-

---
சமர்ப்பணம் : ஹைமவதிக்கு
அம்பாளின் பல நாமங்களில் அபிதகுசாம்பாளுக்கு நேர்த்தமிழ் உண்ணமுலையப்பன் இட்டு அழைக்கும் வழக்கில் பெயர் அபிதாவாய்க் குறுகியபின், அபிதா= ஸ்பரிக்காத ஸ்பரிசிக்க இயலாத, என்கிற அர்த்தத்தை நானே வரவழித்துக் கொண்டேன்.
லா.ச. ரா.

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to the Tamil Virtual Academy for providing a scanned image
version of this work for the etext preparation. This work has been prepared using the
Google Online OCR tool to generate the machine-readable text and subsequent proof-reading.
Preparation of the etext, HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.

© Project Madurai, 1998-2016.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App