We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
ShareMe biểu tượng

ShareMe

File sharing

Hỗ trợ chuyển nhanh đến các thiết bị Android và iOS.

Phiên bản trước
 • V3.35.04

  36.6 MB APK

  ShareMe

  2023-02-03

  ShareMe 3.35.04 (33504)

  Cập nhật vào: 2023-02-03

  Được tải lên bởi: Elvis Aung

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.35.04(33504) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: caa33ae05a42117b7ed88dd9e002d6c9cafee468

  Dung lượng tệp: 36.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.34.01

  42.5 MB APK

  ShareMe

  2023-01-12

  2Variants
 • V3.33.02

  42.5 MB APK

  ShareMe

  2022-12-14

  2Variants
 • V3.33.01

  42.5 MB APK

  ShareMe

  2022-12-09

  ShareMe 3.33.01 (33301)

  Cập nhật vào: 2022-12-09

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.33.01(33301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 69b0e11552f58a925ed4fdaf931b715bfe3ec80a

  Dung lượng tệp: 42.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.32.00

  42.5 MB APK

  ShareMe

  2022-11-24

  ShareMe 3.32.00 (33200)

  Cập nhật vào: 2022-11-24

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.32.00(33200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 347397ba8a27347ce3fec5ecea089a8ddf1fd1f2

  Dung lượng tệp: 42.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.31.04

  42.1 MB APK

  ShareMe

  2022-10-18

  ShareMe 3.31.04 (33104)

  Cập nhật vào: 2022-10-18

  Được tải lên bởi: Saikyawook

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.31.04(33104) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 14140aeacdafaa4c9b5ffe50621ff7b3935bfe62

  Dung lượng tệp: 42.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.31.03

  42.1 MB APK

  ShareMe

  2022-10-16

  ShareMe 3.31.03 (33103)

  Cập nhật vào: 2022-10-16

  Được tải lên bởi: Xiaomi Inc.

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.31.03(33103) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 7a2cba484594dcbed5e5cc330fba4e23fc1b2ffa

  Dung lượng tệp: 42.1 MB

  Tải về

 • V3.30.01

  42.1 MB APK

  ShareMe

  2022-09-20

  ShareMe 3.30.01 (33001)

  Cập nhật vào: 2022-09-20

  Được tải lên bởi: Elvis Aung

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.30.01(33001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 0410aaf97f24841cfa49c724e6b78cef7f1b061a

  Dung lượng tệp: 42.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.28.10

  42.1 MB APK

  ShareMe

  2022-09-01

  ShareMe 3.28.10 (32810)

  Cập nhật vào: 2022-09-01

  Được tải lên bởi: Saikyawook

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.28.10(32810) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 30a94c220bf06c8678c544fdf893f475e7be3b1a

  Dung lượng tệp: 42.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.28.05

  42.1 MB APK

  ShareMe

  2022-08-29

  ShareMe 3.28.05 (32805)

  Cập nhật vào: 2022-08-29

  Được tải lên bởi: Nan Yuat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.28.05(32805) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 6502af725caeb6d3c0c4b8c25c8db0d690d9f35f

  Dung lượng tệp: 42.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.27.04

  42.0 MB APK

  ShareMe

  2022-08-17

  ShareMe 3.27.04 (32704)

  Cập nhật vào: 2022-08-17

  Được tải lên bởi: Nan Yuat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.27.04(32704) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 1908db67c259e0d31575449a65119d3d46af6cec

  Dung lượng tệp: 42.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.26.03

  42.0 MB APK

  ShareMe

  2022-08-05

  ShareMe 3.26.03 (32603)

  Cập nhật vào: 2022-08-05

  Được tải lên bởi: Nan Yuat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.26.03(32603) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 937afd3fa6f3205322c4a896afbd6155ffc1287d

  Dung lượng tệp: 42.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.25.04

  41.1 MB APK

  ShareMe

  2022-07-30

  ShareMe 3.25.04 (32504)

  Cập nhật vào: 2022-07-30

  Được tải lên bởi: Saikyawook

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.25.04(32504) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 261d138d23c5b6e19d1dbf2c19a01ade33142adc

  Dung lượng tệp: 41.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.24.00

  41.1 MB APK

  ShareMe

  2022-07-27

  ShareMe 3.24.00 (32400)

  Cập nhật vào: 2022-07-27

  Được tải lên bởi: Saikyawook

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.24.00(32400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 9b752f7bdd8f0b1d1ec45eef10f3838d067d0b55

  Dung lượng tệp: 41.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.23.03

  41.1 MB APK

  ShareMe

  2022-07-20

  ShareMe 3.23.03 (32303)

  Cập nhật vào: 2022-07-20

  Được tải lên bởi: Saikyawook

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.23.03(32303) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a8d0c3bfdf78a8a2fff55e4c3efa674375334886

  Dung lượng tệp: 41.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.22.06

  39.6 MB APK

  ShareMe

  2022-07-01

  ShareMe 3.22.06 (32206)

  Cập nhật vào: 2022-07-01

  Được tải lên bởi: Elvis Aung

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.22.06(32206) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ff63941a249d4c9f5f840ef339191b47a5b09338

  Dung lượng tệp: 39.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.21.06

  34.7 MB APK

  ShareMe

  2022-06-08

  ShareMe 3.21.06 (32106)

  Cập nhật vào: 2022-06-08

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.21.06(32106) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 725ff9306b3a24e1b9700f62e4d34dbd9d8eeb71

  Dung lượng tệp: 34.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.20.05

  34.6 MB APK

  ShareMe

  2022-05-12

  ShareMe 3.20.05 (32005)

  Cập nhật vào: 2022-05-12

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.20.05(32005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: cc55ee3b743a458979ee0dc585fc679507f143da

  Dung lượng tệp: 34.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.19.05

  19.1 MB APK

  ShareMe

  2022-04-18

  ShareMe 3.19.05 (31905)

  Cập nhật vào: 2022-04-18

  Được tải lên bởi: Nan Yuat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.19.05(31905) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 3227d8110ec6948ef639a25ec1e44fd6b24184e6

  Dung lượng tệp: 19.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.17.52

  19.0 MB APK

  ShareMe

  2022-03-17

  ShareMe 3.17.52 (31752)

  Cập nhật vào: 2022-03-17

  Được tải lên bởi: Nan Yuat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.17.52(31752) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: cad0183fd4403d339834b0cc91d72606e0dfdadd

  Dung lượng tệp: 19.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.17.18

  19.0 MB APK

  ShareMe

  2022-02-28

  ShareMe 3.17.18 (31718)

  Cập nhật vào: 2022-02-28

  Được tải lên bởi: Elvis Aung

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.17.18(31718) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 39078788cae0241f7a49620b292a84b2ef73f30e

  Dung lượng tệp: 19.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.15.13

  18.4 MB APK

  ShareMe

  2022-01-21

  ShareMe 3.15.13 (31513)

  Cập nhật vào: 2022-01-21

  Được tải lên bởi: Elvis Aung

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.15.13(31513) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 316c1043cad2c3458fbde89124c8c8d8a1e7b832

  Dung lượng tệp: 18.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.15.11

  18.4 MB APK

  ShareMe

  2022-01-08

  ShareMe 3.15.11 (31511)

  Cập nhật vào: 2022-01-08

  Được tải lên bởi: Saikyawook

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 3.15.11(31511) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 2e254af7fc99f55f75a32d62ebfc53a139c90ef8

  Dung lượng tệp: 18.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.12.07

  11.7 MB APK

  ShareMe

  2021-11-11

  ShareMe 2.12.07 (21207)

  Cập nhật vào: 2021-11-11

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 2.12.07(21207) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 8409b94fbe85900418171bced7bb7ee446202742

  Dung lượng tệp: 11.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.11.18

  7.8 MB APK

  ShareMe

  2021-11-01

  ShareMe 2.11.18 (21118)

  Cập nhật vào: 2021-11-01

  Được tải lên bởi: Nan Yuat

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 2.11.18(21118) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: e484ca1b4fd40f0a509c530e4cd764248b245184

  Dung lượng tệp: 7.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.10.09

  7.3 MB APK

  ShareMe

  2021-10-22

  ShareMe 2.10.09 (21009)

  Cập nhật vào: 2021-10-22

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 2.10.09(21009) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 5dafa7089765a9d6b4b080508dae9006639d5c35

  Dung lượng tệp: 7.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.00.32

  6.7 MB APK

  ShareMe

  2021-10-08

  ShareMe 2.00.32 (20032)

  Cập nhật vào: 2021-10-08

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 2.00.32(20032) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 69dd194cecc4265122e1285c4d987bf2555d726b

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.00.30

  6.7 MB APK

  ShareMe

  2021-09-30

  ShareMe 2.00.30 (20030)

  Cập nhật vào: 2021-09-30

  Được tải lên bởi: Nan Yuat

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 2.00.30(20030) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: d1120991d38a7292958fecedf7a2aaf76439f71e

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.34.14

  6.7 MB APK

  ShareMe

  2021-09-10

  ShareMe 1.34.14 (13414)

  Cập nhật vào: 2021-09-10

  Được tải lên bởi: Saikyawook

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 1.34.14(13414) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 0203e2f7c062724439b0b229501fe0a2e1b88393

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.29.17

  6.7 MB APK

  ShareMe

  2021-06-29

  ShareMe 1.29.17 (12917)

  Cập nhật vào: 2021-06-29

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 1.29.17(12917) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 14a452e5bb1268cd0284b5c1b9f3496faed3088f

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.29.13

  6.7 MB APK

  ShareMe

  2021-06-21

  ShareMe 1.29.13 (12913)

  Cập nhật vào: 2021-06-21

  Được tải lên bởi: Sairam Galla

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 7b6dc7079c34739ce81159719fb5eb61d2a03225 ShareMe 1.29.13(12913) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 8570364b3c85fb43f044e697f74a8711d7e50883

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.