We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
khóa màn hình bằng mật khẩu biểu tượng

khóa màn hình bằng mật khẩu

khóa màn hình mật mã ứng dụng khóa màn hình

Phiên bản trước
 • V5.0 7.9 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2019-11-26

  khóa màn hình bằng mật khẩu 5.0 (200)

  Cập nhật vào: 2019-11-26

  Được tải lên bởi: Milene Rodrigues

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 5.0(200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 61d67519764c2ac92e219efe8447c2f798af9aff

  Dung lượng tệp: 7.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.5 4.8 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2019-05-21

  khóa màn hình bằng mật khẩu 4.5 (63)

  Cập nhật vào: 2019-05-21

  Được tải lên bởi: Hédy Buza

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 4.5(63) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 3751faa3cb954159ba2179c5537026336bdd1b56

  Dung lượng tệp: 4.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.0.1 5.0 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2018-11-13

  khóa màn hình bằng mật khẩu 4.0.1 (60)

  Cập nhật vào: 2018-11-13

  Được tải lên bởi: Hédy Buza

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 4.0.1(60) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 7696ab3e5aebbb9182b48174318e557a97f70ca9

  Dung lượng tệp: 5.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.2 3.8 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2017-08-16

  khóa màn hình bằng mật khẩu 3.2 (42)

  Cập nhật vào: 2017-08-16

  Được tải lên bởi: Jason Cleo

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 3.2(42) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 840a4ba3339fc4fa13c0fd20bc241df16018e76d

  Dung lượng tệp: 3.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0 3.6 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2016-12-30

  2Variants
 • V2.3 3.6 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2016-12-05

  khóa màn hình bằng mật khẩu 2.3 (33)

  Cập nhật vào: 2016-12-05

  Được tải lên bởi: سيد وسام

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 2.3(33) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 2c12e9e5a4e03dd09430edf94174a11327215707

  Dung lượng tệp: 3.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2 3.6 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2016-10-08

  khóa màn hình bằng mật khẩu 2.2 (25)

  Cập nhật vào: 2016-10-08

  Được tải lên bởi: Jason Cleo

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 2.2(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 88c7585fd50f28bc25da97a3a4491a1e2ded7c00

  Dung lượng tệp: 3.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9 4.3 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2016-04-10

  2Variants
 • V1.6 5.1 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2016-02-29

  khóa màn hình bằng mật khẩu 1.6 (18)

  Cập nhật vào: 2016-02-29

  Được tải lên bởi: Milene Rodrigues

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 1.6(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 1adc282bb8077930de72046f3262ad5c3e9b2ef1

  Dung lượng tệp: 5.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5 5.1 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2016-02-16

  khóa màn hình bằng mật khẩu 1.5 (17)

  Cập nhật vào: 2016-02-16

  Được tải lên bởi: Milene Rodrigues

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 1.5(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 9d9697aa23a2fcb844021f7400f88d9c7cb19134

  Dung lượng tệp: 5.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4 5.1 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2016-01-22

  khóa màn hình bằng mật khẩu 1.4 (16)

  Cập nhật vào: 2016-01-22

  Được tải lên bởi: Milene Rodrigues

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 1.4(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: c98016bbf61d820a6db02698fbbfbe459402bec6

  Dung lượng tệp: 5.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3 5.4 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2015-12-18

  khóa màn hình bằng mật khẩu 1.3 (12)

  Cập nhật vào: 2015-12-18

  Được tải lên bởi: Alzubier Alzubeiry

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 1.3(12) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 33a2ca5f4f37ec4d09abbfda63106f8c00e22aba

  Dung lượng tệp: 5.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2 5.2 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2015-12-03

  khóa màn hình bằng mật khẩu 1.2 (11)

  Cập nhật vào: 2015-12-03

  Được tải lên bởi: Milene Rodrigues

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 1.2(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: c6485e846836e233884c7958554fea4cf794aa19

  Dung lượng tệp: 5.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1 5.2 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2015-11-23

  khóa màn hình bằng mật khẩu 1.1 (10)

  Cập nhật vào: 2015-11-23

  Được tải lên bởi: سيد وسام

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 1.1(10) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: bfbcceb08a147e05c741f653dc4ac0dab83a27fe

  Dung lượng tệp: 5.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3 4.5 MB APK

  khóa màn hình bằng mật khẩu

  2015-11-20

  khóa màn hình bằng mật khẩu 1.0.3 (9)

  Cập nhật vào: 2015-11-20

  Được tải lên bởi: Abdullah Ali

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 0eb2d8682e9e87a8869d3c635fb65206e45694f6 khóa màn hình bằng mật khẩu 1.0.3(9) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: c51c6029eb8a3ad69698037105d80578e77c2ad5

  Dung lượng tệp: 4.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.