We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Gojek biểu tượng

Gojek

Taxi booking, goods delivery, payment services, and many more.

Phiên bản trước
 • V4.60.1

  69.3 MB XAPK APKs

  Gojek

  2023-01-31

  3Variants
 • V4.60.1

  96.8 MB APK

  Gojek

  2023-01-27

  Gojek 4.60.1 (4601)

  Cập nhật vào: 2023-01-27

  Được tải lên bởi: Ricardo Toussaint

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.60.1(4601) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 4ebd68b827dfaeec7bb4faf841051ae9c4192977

  Dung lượng tệp: 96.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.59.1

  102.4 MB XAPK APKs

  Gojek

  2023-01-12

  5Variants
 • V4.58.1

  66.5 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-12-16

  4Variants
 • V4.58.1

  96.7 MB APK

  Gojek

  2022-12-14

  Gojek 4.58.1 (4581)

  Cập nhật vào: 2022-12-14

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.58.1(4581) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ccae84483cd4dbf43fbf83741f0d4f26d6693c8d

  Dung lượng tệp: 96.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.57.1

  67.7 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-12-06

  5Variants
 • V4.57.1

  96.0 MB APK

  Gojek

  2022-12-02

  Gojek 4.57.1 (4571)

  Cập nhật vào: 2022-12-02

  Được tải lên bởi: Adit Arenby

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.57.1(4571) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: f1e20462b2d97bc60946abe0f84606e4a5d48625

  Dung lượng tệp: 96.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.56.1

  67.8 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-11-18

  2Variants
 • V4.56.1

  95.4 MB APK

  Gojek

  2022-11-16

  Gojek 4.56.1 (4561)

  Cập nhật vào: 2022-11-16

  Được tải lên bởi: مصطفى عباس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.56.1(4561) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 8e0cddd30592434511a73709e5ee3c96fe090041

  Dung lượng tệp: 95.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.55.2

  66.0 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-11-11

  5Variants
 • V4.55.2

  94.8 MB APK

  Gojek

  2022-11-05

  Gojek 4.55.2 (4552)

  Cập nhật vào: 2022-11-05

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.55.2(4552) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a925e5c0a6924466c6d222af8bf54a2ce43a63fb

  Dung lượng tệp: 94.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.55.1

  66.4 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-11-01

  Gojek 4.55.1 (4551)

  Cập nhật vào: 2022-11-01

  Được tải lên bởi: مصطفى عباس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.55.1(4551) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.gojek.app.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 3de632ff7ad57a3f1d5479973282b229d8e08b91

  Dung lượng tệp: 66.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.55.1

  94.6 MB APK

  Gojek

  2022-11-01

  Gojek 4.55.1 (4551)

  Cập nhật vào: 2022-11-01

  Được tải lên bởi: Ricardo Toussaint

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.55.1(4551) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a7b52b37f23ac924b04d8148f77ca87217094408

  Dung lượng tệp: 94.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.54.2

  64.3 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-11-01

  3Variants
 • V4.54.2

  92.8 MB APK

  Gojek

  2022-10-14

  Gojek 4.54.2 (4543)

  Cập nhật vào: 2022-10-14

  Được tải lên bởi: Ricardo Toussaint

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.54.2(4543) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 6aee4310a0e57b7dfe07e9b9dab80f85160db291

  Dung lượng tệp: 92.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.54.1

  92.8 MB APK

  Gojek

  2022-10-12

  Gojek 4.54.1 (4542)

  Cập nhật vào: 2022-10-12

  Được tải lên bởi: مصطفى عباس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.54.1(4542) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 04d60164980ea582351a1f3910ed961bf1039319

  Dung lượng tệp: 92.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.53.1

  65.7 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-10-02

  4Variants
 • V4.53.1

  92.5 MB APK

  Gojek

  2022-09-28

  Gojek 4.53.1 (4531)

  Cập nhật vào: 2022-09-28

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.53.1(4531) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 10572e0441e447a10afdaa212e9b3ee12364a236

  Dung lượng tệp: 92.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.52.2

  63.6 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-09-22

  4Variants
 • V4.52.2

  92.0 MB APK

  Gojek

  2022-09-18

  Gojek 4.52.2 (4522)

  Cập nhật vào: 2022-09-18

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.52.2(4522) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: e050ceb154e63283010d5de1d027b2c69e16084a

  Dung lượng tệp: 92.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.52.1

  65.3 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-09-15

  Gojek 4.52.1 (4521)

  Cập nhật vào: 2022-09-15

  Được tải lên bởi: Adit Arenby

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.52.1(4521) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.gojek.app.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

  Tệp SHA1: f029a4d0a223069ace12c998e8735286dfa6a40a

  Dung lượng tệp: 65.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.52.1

  92.0 MB APK

  Gojek

  2022-09-15

  Gojek 4.52.1 (4521)

  Cập nhật vào: 2022-09-15

  Được tải lên bởi: Adit Arenby

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.52.1(4521) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 27c78e693cd26d7d867b27bf44e3d73888664601

  Dung lượng tệp: 92.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.51.1

  64.4 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-09-02

  5Variants
 • V4.51.1

  91.5 MB APK

  Gojek

  2022-09-01

  Gojek 4.51.1 (4512)

  Cập nhật vào: 2022-09-01

  Được tải lên bởi: Adit Arenby

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.51.1(4512) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 9c8e12fa52814ea817356e08bedab5608aff9579

  Dung lượng tệp: 91.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.50.1

  64.3 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-08-18

  4Variants
 • V4.50.1

  90.8 MB APK

  Gojek

  2022-08-16

  Gojek 4.50.1 (4502)

  Cập nhật vào: 2022-08-16

  Được tải lên bởi: Ricardo Toussaint

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.50.1(4502) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 54ef3d3c28b28ccc2dfbbc92913e60c98dd98499

  Dung lượng tệp: 90.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.49.2

  65.4 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-08-08

  2Variants
 • V4.49.2

  91.0 MB APK

  Gojek

  2022-08-05

  Gojek 4.49.2 (4492)

  Cập nhật vào: 2022-08-05

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.49.2(4492) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 1511701691e6a1f057798b4bd5609f87656a0d38

  Dung lượng tệp: 91.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.48.1

  64.5 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-07-21

  4Variants
 • V4.48.1

  90.7 MB APK

  Gojek

  2022-07-27

  Gojek 4.48.1 (4481)

  Cập nhật vào: 2022-07-27

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.48.1(4481) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: b8b1b117145aa516b7ab2381b56db7428f926b59

  Dung lượng tệp: 90.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.47.1

  57.8 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-07-08

  3Variants
 • V4.47.1

  69.1 MB APK

  Gojek

  2022-07-02

  Gojek 4.47.1 (4471)

  Cập nhật vào: 2022-07-02

  Được tải lên bởi: مصطفى عباس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.47.1(4471) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: bddd4da156d17887e5196e9bc15e4d17b4657630

  Dung lượng tệp: 69.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.46.2

  58.7 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-06-29

  4Variants
 • V4.46.2

  68.8 MB APK

  Gojek

  2022-07-02

  Gojek 4.46.2 (4462)

  Cập nhật vào: 2022-07-02

  Được tải lên bởi: Adit Arenby

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.46.2(4462) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 83d633d1a10d872265c7a37f067780f62f50fa52

  Dung lượng tệp: 68.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.46.1

  68.8 MB APK

  Gojek

  2022-06-25

  Gojek 4.46.1 (4461)

  Cập nhật vào: 2022-06-25

  Được tải lên bởi: Ricardo Toussaint

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.46.1(4461) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 8b8b05cc3eebdfd8e715d22a6e1055ee8fa23aa3

  Dung lượng tệp: 68.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.45.1

  58.8 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-06-12

  Gojek 4.45.1 (4451)

  Cập nhật vào: 2022-06-12

  Được tải lên bởi: مصطفى عباس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.45.1(4451) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.gojek.app.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

  Tệp SHA1: ba251c9b739db93e658f929921767e9af144d1c4

  Dung lượng tệp: 58.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.45.1

  70.4 MB APK

  Gojek

  2022-06-07

  Gojek 4.45.1 (4451)

  Cập nhật vào: 2022-06-07

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.45.1(4451) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 8ba24db62f104acaae430f31f581df39af3a67fd

  Dung lượng tệp: 70.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.44.1

  59.1 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-06-01

  5Variants
 • V4.43.3

  58.8 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-05-17

  2Variants
 • V4.43.3

  71.0 MB APK

  Gojek

  2022-05-17

  Gojek 4.43.3 (4433)

  Cập nhật vào: 2022-05-17

  Được tải lên bởi: Adit Arenby

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.43.3(4433) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 26bc96fdbf01bd5bf9d5cebb79b74801e95ba82d

  Dung lượng tệp: 71.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.43.1

  71.0 MB APK

  Gojek

  2022-05-10

  Gojek 4.43.1 (4431)

  Cập nhật vào: 2022-05-10

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.43.1(4431) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: f3c72dc7043418f66784cc3acb076ff1ad8bbed7

  Dung lượng tệp: 71.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.42.2

  59.6 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-04-29

  2Variants
 • V4.42.2

  71.9 MB APK

  Gojek

  2022-04-29

  Gojek 4.42.2 (4422)

  Cập nhật vào: 2022-04-29

  Được tải lên bởi: Ricardo Toussaint

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.42.2(4422) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a278bed0b53beadf670adccc3a8167ec1bca1c0c

  Dung lượng tệp: 71.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.41.1

  58.0 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-04-17

  2Variants
 • V4.41.1

  71.5 MB APK

  Gojek

  2022-04-17

  Gojek 4.41.1 (4411)

  Cập nhật vào: 2022-04-17

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.41.1(4411) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 78de719328e2a1e56d9890e5fd7d83c4553d6a18

  Dung lượng tệp: 71.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.40.1

  58.2 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-03-27

  2Variants
 • V4.40.1

  71.2 MB APK

  Gojek

  2022-03-27

  Gojek 4.40.1 (4401)

  Cập nhật vào: 2022-03-27

  Được tải lên bởi: Ricardo Toussaint

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.40.1(4401) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 84e7a43d6a378fa9b19c8bc97d55595e7592e6fc

  Dung lượng tệp: 71.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.39.2

  58.3 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-03-15

  2Variants
 • V4.38.2

  71.4 MB APK

  Gojek

  2022-03-01

  Gojek 4.38.2 (4383)

  Cập nhật vào: 2022-03-01

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.38.2(4383) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, mips, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 16b55247d76ddb8598cf9c70ec504d7ac1da7cc0

  Dung lượng tệp: 71.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.37.2

  58.7 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-02-21

  Gojek 4.37.2 (4372)

  Cập nhật vào: 2022-02-21

  Được tải lên bởi: مصطفى عباس

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.37.2(4372) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.gojek.app.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi

  Tệp SHA1: d363d60f6a56f17e47c67bff940a6e9bed8428ad

  Dung lượng tệp: 58.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.37.1

  59.2 MB XAPK APKs

  Gojek

  2022-02-15

  Gojek 4.37.1 (4371)

  Cập nhật vào: 2022-02-15

  Được tải lên bởi: Swami Arvind Mahant

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 4bfc5fd2dafe968a5df243254aded6c746813098 Gojek 4.37.1(4371) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.gojek.app.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 8355d5cd5950a94f28d0d27b57731b93f00b13a7

  Dung lượng tệp: 59.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.