We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
그랑삼국 biểu tượng

그랑삼국

1.2.37 for Android
8.0 | 2 Reviews | 0 Posts

Mô tả của 그랑삼국

너랑 나랑 "그랑삼국"
~1월 3일까지 접속시 “금화*16,000개, 전설무장*1, 무장모집령*50 등” 초특급 보상지급중!
★자세한 내용 확인하기 -> https://cafe.naver.com/samgukyz

▣ 게임 소개 ▣
▶ 크리스마스와 신년까지! 『혜택이 그랑그랑』
전설의보상 업데이트! 크리스마스&신년 BIG 혜택을 받으세요!
▶한 차원 더 높은 『초월 무장 업데이트』
더 높은 등급의 무장으로! 명장의 후예 첫 등판!
조조, 제갈량, 손권, 여포의 후예들을 지금 만나보세요!

▶ 삼국지 장수들의 『 화려한 변신! 』
신감각으로 재탄생한 삼국지 장수들의 차별화된 모습!
화려한 스킬모션과 애니메이션 기법의 연출을 감상하세요!

▶ 쓸모없는 장수는 없다! 『 삼국지 총력전! 』
곽가와 가후의 협동공격! 다양한 영웅들의 조합 전투!
다양한 영웅들의 열전과 쓸모있는 활약상을 기대하세요!

▶ 다양한 캐릭터별 『 세트조합과 육성컨텐츠! 』
하후돈과 하후연 그리고 장비! 다양한 세트효과로 강력 버프!
육성에 따른 영웅 진화와 캐릭터 스킬능력에 따른 다양한 조합을 편성하세요!

▶ 삼국지 역사기반 『 어드벤쳐형 시나리오컨텐츠! 』
새로운 형식의 어드벤쳐형 RPG 컨텐츠 도입!
삼국지의 역사와 함께 다양한 장수들의 열전을 확인하세요!

▶ 역대급 최대혜택의 혜자 삼국지 게임!
7일간 접속시 최대 4776금화, 30회 고급 무장모집령, 신화 코스튬 지급!
조운, 하후돈, 손견, 공손찬의 불멸장수 선택권 100% 무료 증정!

▣ 공식커뮤니티 ▣
▶ 공식카페: https://cafe.naver.com/samgukyz
▶ 유주플랫폼 https://www.uzgames.com/
▶ 카카오채널: https://pf.kakao.com/_GKixcT#none
▶ 페이스북: https://www.facebook.com/samgukyz/
▶ 고객센터: G-Samguk@yoozoo.com

▣ 스마트폰 앱 접근권한 안내 ▣
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

▶ 필수적 접근권한
없음

▶ 선택적 접근권한
1.저장소 권한: 게임 내 스크린 샷, 동영상 저장하는 데 사용합니다
2.마이크 권한: 게임 내 동영상 녹화하는 데 사용합니다
3.카메라 권한: 게임 내 고객센터 문의 시 첨부파일 사용하는 데 필요합니다

▣ 접근권한 철회 방법 ▣
▶ 안드로이드 6.0 이상: 설정 > 앱 > 권한 항목 선택 > 권한 목록 > 접근권한 동의 또는 철회 선택
▶ 안드로이드 6.0 미만: 운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제
※ 앱이 개별 동의 기능을 제공하지 않을 수 있으며 위의 방법으로 접근 권한을 철회할 수 있습니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로, 6.0 이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.

▣ 주의사항 ▣
필수적 접근권한 철회 시 리소스 중단 혹은 게임 접속 불가 현상이 발생할 수 있습니다.
Hiển thị nhiều hơn

그랑삼국 1.2.37 Cập nhật

2021-01-11
게임 최적화 진행

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V1.2.37 981.0 MB XAPK OBB

  그랑삼국

  2021-01-11

  그랑삼국 1.2.37 (10237)

  Cập nhật vào: 2021-01-11

  Uploaded by: Aryo Handoko

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 884df4c367a7256eafacc0025fc606f837352ad3 그랑삼국 1.2.37(10237) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 0bd167ad4c91e8b803976fab96f2f56a0de4c657

  Dung lượng tệp: 981.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.37 106.1 MB APK

  그랑삼국

  2021-01-11

  그랑삼국 1.2.37 (10237)

  Cập nhật vào: 2021-01-11

  Uploaded by: Aryo Handoko

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 884df4c367a7256eafacc0025fc606f837352ad3 그랑삼국 1.2.37(10237) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: d65d31a3dc616d6c53dd95f3fef98619dc84e32c

  Dung lượng tệp: 106.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.91 852.4 MB XAPK OBB

  그랑삼국

  2020-12-04

  그랑삼국 1.1.91 (10191)

  Cập nhật vào: 2020-12-04

  Uploaded by: Nguyen Khoa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 884df4c367a7256eafacc0025fc606f837352ad3 그랑삼국 1.1.91(10191) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 4f42d4eb60d163ad80ae1ba375e836a3ad01458b

  Dung lượng tệp: 852.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.91 98.6 MB APK

  그랑삼국

  2020-12-04

  그랑삼국 1.1.91 (10191)

  Cập nhật vào: 2020-12-04

  Uploaded by: Nguyen Khoa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 884df4c367a7256eafacc0025fc606f837352ad3 그랑삼국 1.1.91(10191) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: fef7984c5c154337570856d4236b0aaae13eb527

  Dung lượng tệp: 98.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.44 682.7 MB XAPK OBB

  그랑삼국

  2020-06-15

  그랑삼국 1.0.44 (10044)

  Cập nhật vào: 2020-06-15

  Uploaded by: Gaby Figueroa Perez

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 884df4c367a7256eafacc0025fc606f837352ad3 그랑삼국 1.0.44(10044) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: c5667927ce439f700594d7c0fc49ee6a9bde11f3

  Dung lượng tệp: 682.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.44 87.2 MB APK

  그랑삼국

  2020-06-15

  그랑삼국 1.0.44 (10044)

  Cập nhật vào: 2020-06-15

  Uploaded by: Gaby Figueroa Perez

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 884df4c367a7256eafacc0025fc606f837352ad3 그랑삼국 1.0.44(10044) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb

  Tệp SHA1: 0e5fad286f0c405eed423322fcee642506fa798c

  Dung lượng tệp: 87.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure