Nece Hidayet oldum icon

Nece Hidayet oldum APK

387 votes, 4.7/5
  • Author:

    Alimovla

  • Latest Version:

    4.0

  • Publish Date:

    2015-12-24

The description of Nece Hidayet oldum

Әlinizdәki bu әsәr bir tәvazökar çalışmadan ibarәtdir. Bu әsәr bir sәyahәtnamә sayıla bilәcәyi kimi mәnim yeni bir kәşfimin hekayәsidir. Әlbәttә bu kәşf texniki kәşflәr
növündәn deyil, dini anlayışlar vә mәzhәbi mәktәblәrlә әlaqәdardır. Yә’ni inam alәminә aid bir kәşfdir. Hәr bir kәşfin insanı başqa mәxluqlardan fәrqlәndirәn ağlın vә
istiqamәtli düşüncәnin mәhsulu olduğunu nәzәrә alaraq, kitabımı batilin qaranlıq buludları arasında sağlam düşüncә ilә haqqı batildәn ayıran vә sözlәri әdalәt
tәrәzisindә çәkib ağlabatan gözünü üstünT tutan vә danışıqlarda irәli sürülәn görüşlәri (qәbul vә rәdd etmәdәn qabaq) bir-biri ilә qarşılaşdıran vә sözlәrin bәzәklisinә yox,
mәntiqlisinә tabe olan fәrdlәrә ithaf edirәm. Necә ki, Allah-Tәala buyurmuşdur:
“. . . O qullarıma muştuluq ver ki, sözü dinlәyib әn yaxşısına tabe olarlar. Onlar Allahın doğru yola gәtirdiyi kimsәlәrdirlәr vә onlar ağıl sahibidirlәr”. (Zumәr surәsi,
17-18-ci ayәlәr)

Kitabımı belә olan şәxslәrә ithaf edir vә Allahdan gözlәrimizi açmasını, bizi doğru yola gәtirmәsini, qәlblәrimizi aydınlaşdırıb bizә haqqı pak vә olduğu kimi göstәrәrәk
ona tabe olmağımızı rahatlaşdırmasını, batili bütün içiboşluğu vә fәsadı ilә bizә tanıtmasını vә belәliklә ondan uzaq durmağımızı tә’min etmәsini vә bizlәri saleh
qullarının sırasına daxil etmәsini dilәyirәm. O, şübhәsiz eşidәn vә qәbul edәndir.

Məhəmməd Ticani Səmavi

Show More
Nece Hidayet oldum APK Version History
Request Nece Hidayet oldum UpdateRequest Update
Nece Hidayet oldum 4.0 for Android 2.1+ APK Download

Version: 4.0 (4) for Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

Update on: 2015-12-25

Signature: 03ddc610113160930d36461de3655f461b9d3247 Nece Hidayet oldum 4.0(4) apk safe verified

APK File SHA1: f1f6cf0581bcd08f3d0d0c37beac8ca4b7c1c4d9

Download APK(855.5 KB)

Nece Hidayet oldum 2.0 for Android 1.6+ APK Download

Version: 2.0 (2) for Android 1.6+ (Donut, API 4)

Update on: 2015-10-30

Signature: 03ddc610113160930d36461de3655f461b9d3247 Nece Hidayet oldum 2.0(2) apk safe verified

APK File SHA1: 8d0c460d5e311e01735f1c69723e262e122a7ea4

Download APK(784.0 KB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App