We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
破碎黎明2 图标

破碎黎明2

《破碎黎明》完美的融入了射击游戏的爽快感和RPG的乐趣

历史版本
 • V1.5.9 47.1 MB APK

  破碎黎明2

  2021年01月04日

  破碎黎明2 1.5.9 (59)

  更新日期: 2021年01月04日

  上传者: Ahmad Zec

  Android系统版本要求: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.5.9(59) 安全认证

  Screen DPI: 160-320dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  文件SHA1: 24ba751b56e782adb26e35c32983985bc83156d5

  文件大小: 47.1 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.5.6 53.6 MB XAPK APKs

  破碎黎明2

  2020年07月21日

  2Variants
 • V1.4.3 45.4 MB APK

  破碎黎明2

  2019年04月25日

  破碎黎明2 1.4.3 (43)

  更新日期: 2019年04月25日

  上传者: Ahmad Zec

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.4.3(43) 安全认证

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  文件SHA1: e96d805c2999d2487324b4a36dcca3bebc6d8f67

  文件大小: 45.4 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.4.1 45.4 MB APK

  破碎黎明2

  2019年04月10日

  破碎黎明2 1.4.1 (41)

  更新日期: 2019年04月10日

  上传者: ̦̹͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑j̹̦̦̹͑͗͗͑m̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦͑͗l̹̦͑͗ ̦͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑s̹̦̦̹͑͗͗͑k̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦̦̹͑͗͗͑r̹̦͑͗e̹̦͑͗

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.4.1(41) 安全认证

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  文件SHA1: e61409cefce731db1f09765b506d1b306b401134

  文件大小: 45.4 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.3.8 45.4 MB APK

  破碎黎明2

  2019年04月03日

  破碎黎明2 1.3.8 (38)

  更新日期: 2019年04月03日

  上传者: Ahmad Zec

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.3.8(38) 安全认证

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  文件SHA1: d648b4435a71b3c6c1f87ae0b3b966d6b359c5d5

  文件大小: 45.4 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.3.0 45.4 MB APK

  破碎黎明2

  2019年04月01日

  破碎黎明2 1.3.0 (30)

  更新日期: 2019年04月01日

  上传者: ̦̹͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑j̹̦̦̹͑͗͗͑m̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦͑͗l̹̦͑͗ ̦͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑s̹̦̦̹͑͗͗͑k̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦̦̹͑͗͗͑r̹̦͑͗e̹̦͑͗

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.3.0(30) 安全认证

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  文件SHA1: 1d3641f3b45fe0d36232fd380185ae0170bcde67

  文件大小: 45.4 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.2.9 45.9 MB APK

  破碎黎明2

  2019年04月01日

  破碎黎明2 1.2.9 (29)

  更新日期: 2019年04月01日

  上传者: 林夕

  Android系统版本要求: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.2.9(29) 安全认证

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  文件SHA1: 3ca0d3c1be8037f9c6d7117331839bbbe5685643

  文件大小: 45.9 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.2.8 40.8 MB APK

  破碎黎明2

  2017年03月17日

  破碎黎明2 1.2.8 (28)

  更新日期: 2017年03月17日

  上传者: 林夕

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.2.8(28) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: a778d143f4cd78c22b1effae7eb481b51fa035c6

  文件大小: 40.8 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.2.6 40.8 MB APK

  破碎黎明2

  2017年03月15日

  破碎黎明2 1.2.6 (26)

  更新日期: 2017年03月15日

  上传者: 林夕

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.2.6(26) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: a5281480342095f4d98e495e59b501965b75621a

  文件大小: 40.8 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.2.5 41.0 MB APK

  破碎黎明2

  2017年02月20日

  破碎黎明2 1.2.5 (25)

  更新日期: 2017年02月20日

  上传者: 林夕

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.2.5(25) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 4750c546b5aeafdb93065954e426ee4ac6a87480

  文件大小: 41.0 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.2.3 41.0 MB APK

  破碎黎明2

  2017年02月18日

  破碎黎明2 1.2.3 (23)

  更新日期: 2017年02月18日

  上传者: ̦̹͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑j̹̦̦̹͑͗͗͑m̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦͑͗l̹̦͑͗ ̦͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑s̹̦̦̹͑͗͗͑k̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦̦̹͑͗͗͑r̹̦͑͗e̹̦͑͗

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.2.3(23) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 404ea9d30a2becb645b9cfdaead397f83fee072e

  文件大小: 41.0 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.2.2 41.0 MB APK

  破碎黎明2

  2016年11月13日

  破碎黎明2 1.2.2 (22)

  更新日期: 2016年11月13日

  上传者: Ahmad Zec

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.2.2(22) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 4881eee30f6785b401155bde9140ded719d74c19

  文件大小: 41.0 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.2.1 41.0 MB APK

  破碎黎明2

  2016年11月11日

  破碎黎明2 1.2.1 (21)

  更新日期: 2016年11月11日

  上传者: Ahmad Zec

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.2.1(21) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 89da125ecb83e0e47c0f08d248b97560a918a77b

  文件大小: 41.0 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.2.0 41.0 MB APK

  破碎黎明2

  2016年11月09日

  破碎黎明2 1.2.0 (20)

  更新日期: 2016年11月09日

  上传者: Irsan Mulia

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.2.0(20) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: a45c76477f6404859438a13db0ea61ecb17e7a9c

  文件大小: 41.0 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.1.9 40.3 MB APK

  破碎黎明2

  2016年11月05日

  破碎黎明2 1.1.9 (19)

  更新日期: 2016年11月05日

  上传者: 林夕

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.1.9(19) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 2bdf55959edf9be8824e5f7c25e93a2761dd5946

  文件大小: 40.3 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.1.8 41.1 MB APK

  破碎黎明2

  2016年10月18日

  破碎黎明2 1.1.8 (18)

  更新日期: 2016年10月18日

  上传者: 林夕

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.1.8(18) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 664f0e39dd765cfbdd98d9e4394b92300e4c6428

  文件大小: 41.1 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.1.6 88.6 MB APK

  破碎黎明2

  2016年10月03日

  破碎黎明2 1.1.6 (16)

  更新日期: 2016年10月03日

  上传者: Irsan Mulia

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.1.6(16) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 31349969109fdf78e1930c99571da866ace1f059

  文件大小: 88.6 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.1.3 88.6 MB APK

  破碎黎明2

  2016年10月01日

  破碎黎明2 1.1.3 (13)

  更新日期: 2016年10月01日

  上传者: 林夕

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.1.3(13) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 5a05037d678955a06c94b7feafe0fbcc56157e73

  文件大小: 88.6 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.1.2 88.9 MB APK

  破碎黎明2

  2016年09月12日

  破碎黎明2 1.1.2 (12)

  更新日期: 2016年09月12日

  上传者: ̦̹͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑j̹̦̦̹͑͗͗͑m̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦͑͗l̹̦͑͗ ̦͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑s̹̦̦̹͑͗͗͑k̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦̦̹͑͗͗͑r̹̦͑͗e̹̦͑͗

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.1.2(12) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: 0f9dc9622998194811db152c3f3fc29234a3eab1

  文件大小: 88.9 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.1.0 87.9 MB APK

  破碎黎明2

  2016年08月17日

  破碎黎明2 1.1.0 (10)

  更新日期: 2016年08月17日

  上传者: Irsan Mulia

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.1.0(10) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: c2397a79f0c812feacc8c906228363c05b727712

  文件大小: 87.9 MB

  更新内容:

  下载

 • V1.0.8 87.9 MB APK

  破碎黎明2

  2016年08月15日

  破碎黎明2 1.0.8 (8)

  更新日期: 2016年08月15日

  上传者: ̦̹͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑j̹̦̦̹͑͗͗͑m̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦͑͗l̹̦͑͗ ̦͗͑A̹̦̦̹͑͗͗͑s̹̦̦̹͑͗͗͑k̹̦̦̹͑͗͗͑a̹̦̦̹͑͗͗͑r̹̦͑͗e̹̦͑͗

  Android系统版本要求: Android 3.0+ (Honeycomb, API 11)

  签名: 78dba1c36c0c0e45428d416320d7a5fee7d626d2 破碎黎明2 1.0.8(8) 安全认证

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  文件SHA1: b99b0503958a66e3c4c665f0b1f6074a288d54ae

  文件大小: 87.9 MB

  下载

评论载入中...
没有符合条件的内容
扫一扫安装
APKPure 客户端