സത്യവേദപുസ്തകം icon

സത്യവേദപുസ്തകം APK

314 votes, 4.4/5
  • Author:

    vdru

  • Latest Version:

    1.91

  • Publish Date:

    2016-05-30

The description of സത്യവേദപുസ്തകം

സത്യവേദപുസ്തകം - Malayalam Holy Bible

പഴയ നിയമം. Old Testament
[1] ഉല്പത്തി - Genesis
[2] പുറപ്പാടു് - Exodus
[3] ലേവ്യപുസ്തകം - Leviticus
[4] സംഖ്യാപുസ്തകം - Numbers
[5] ആവർത്തനം - Deuteronomy
[6] യോശുവ - Joshua
[7] ന്യായാധിപന്മാർ - Judges
[8] രൂത്ത് - Ruth
[9] ശമൂവേൽ-1 - 1 Samuel
[10] ശമൂവേൽ -2 - 2 Samuel
[11] രാജാക്കന്മാർ 1 - 1 Kings
[12] രാജാക്കന്മാർ 2 - 2 Kings
[13] ദിനവൃത്താന്തം 1 - 1 Chronicles
[14] ദിനവൃത്താന്തം 2 - 2 Chronicles
[15] എസ്രാ - Ezra
[16] നെഹെമ്യാവു - Nehemiah
[17] എസ്ഥേർ - Esther
[18] ഇയ്യോബ് - Job
[19] സങ്കീർത്തനങ്ങൾ - Psalms
[20] സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ - Proverbs
[21] സഭാപ്രസംഗി - Ecclesiastes
[22] ഉത്തമ ഗീതം - Song of Songs
[23] യെശയ്യാ - Isaiah
[24] യിരേമ്യാവു - Jeremiah
[25] വിലാപങ്ങൾ - Lamentations
[26] യേഹേസ്കേൽ - Ezekiel
[27] ദാനീയേൽ - Daniel
[28] ഹോശേയ - Hosea
[29] യോവേൽ - Joel
[30] ആമോസ് - Amos
[31] ഓബദ്യാവു - Obadiah
[32] യോനാ - Jonah
[33] മീഖാ - Micah
[34] നഹൂം - Nahum
[35] ഹബക്കൂക്‍ - Habakkuk
[36] സെഫന്യാവു - Zephaniah
[37] ഹഗ്ഗായി - Haggai
[38] സെഖർയ്യാവു - Zechariah
[39] മലാഖി - Malachi

പുതിയ നിയമം New Testament
[40] മത്തായി - Matthew
[41] മർക്കൊസ് - Mark
[42] ലൂക്കോസ് - Luke
[43] യോഹന്നാൻ - John
[44] പ്രവൃത്തികൾ - Acts
[45] റോമർ - Romans
[46] കൊരിന്ത്യർ 1 - 1 Corinthians
[47] കൊരിന്ത്യർ 2 - 2 Corinthians
[48] ഗലാത്യർ - Galatians
[49] എഫെസ്യർ - Ephesians
[50] ഫിലിപ്പിയർ - Philippians
[51] കൊലൊസ്സ്യർ - Colossians
[52] തെസ്സലൊനീക്യർ 1 - 1 Thessalonians
[53] തെസ്സലൊനീക്യർ 2 - 2 Thessalonians
[54] തിമൊഥെയൊസ് 1 - 1 Timothy
[55] തിമൊഥെയൊസ് 2 - 2 Timothy
[56] തീത്തൊസ് - Titus
[57] ഫിലേമോൻ - Philemon
[58] എബ്രായർ - Hebrews
[59] യാക്കോബ് - James
[60] പത്രൊസ് 1 - 1 Peter
[61] പത്രൊസ് 2 - 2 Peter
[62] യോഹന്നാൻ 1 - 1 John
[63] യോഹന്നാൻ 2 - 2 John
[64] യോഹന്നാൻ 3 - 3 John
[65] യൂദാ - Jude
[66] വെളിപ്പാടു - Revelation

This is സത്യവേദപുസ്തകം - Malayalam Holy Bible. The Application is OFFLINE and does not need the internet connection.
Database will be downloaded when the application is run first time. We recommend you to use Wi-Fi connection.

Main features:
1. History – every word you ever viewed is stored in history.
2. Favorites – you are able to add words to favorites list by clicking the “star” icon.
3. Managing History and Favorites lists – you are able edit those lists or clear them.
4. Various Settings – you may change application’s font and theme (choose one of several color themes).
5. Word spelling, using Text-To-Speech module (requires internet connection). Powered by iSpeech®.
6. Context word search – click any word in translation article and search for it’s translation.
7. Random word of the day widget. To see the widget in the list the application must be installed to phone memory (dictionary database may be installed anywhere).

This app contains advertising.

Show More
സത്യവേദപുസ്തകം APK Version History
Request സത്യവേദപുസ്തകം UpdateRequest Update
സത്യവേദപുസ്തകം 1.91 for Android 4.1+ APK Download

Version: 1.91 (91) for Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

Update on: 2016-06-02

Signature: b064fe7c330d55dc72ea2dc900ab0435fad6b2c1 സത്യവേദപുസ്തകം 1.91(91) apk safe verified

APK File SHA1: 00a530972641ca02ce48af00c05c162592eea581

What's new: Bugfixes and Some SDKs update.

Download APK(8.4 MB)

സത്യവേദപുസ്തകം 1.0 for Android 2.3.2+ APK Download

Version: 1.0 (31) for Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

Update on: 2015-08-31

Signature: b064fe7c330d55dc72ea2dc900ab0435fad6b2c1 സത്യവേദപുസ്തകം 1.0(31) apk safe verified

APK File SHA1: 5ef71a317a327af19ab33b67bef1224fc39db986

What's new: Minor bugfixes.

Download APK(7.9 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App