We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Yu-Gi-Oh! Duel Links biểu tượng

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Đường đến thế giới tiền thưởng! Nhận 1.000 viên đá quý và thẻ "Mắt đỏ B. Rồng" (Nghệ thuật gốc)!

Phiên bản trước
 • V3.10.0 97.6 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2019-08-21

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.10.0 (56)

  Cập nhật vào: 2019-08-21

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.10.0(56) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: c76ee6a931e119e011c2815d313d5042eaae5bc4

  Dung lượng tệp: 97.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.9.1 97.1 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2019-07-25

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.9.1 (54)

  Cập nhật vào: 2019-07-25

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.9.1(54) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a,armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 4e45ae71dc8dbd0e2f64a1b84b9c5b21b9035296

  Dung lượng tệp: 97.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8.0 76.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2019-06-20

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.8.0 (51)

  Cập nhật vào: 2019-06-20

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.8.0(51) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 1eb733104a743d4e140a982ad9de7fc2b69a11dc

  Dung lượng tệp: 76.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.7.0 76.6 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2019-05-23

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.7.0 (50)

  Cập nhật vào: 2019-05-23

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.7.0(50) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 6619def6fac37c5590ea90036edb7ff544583d45

  Dung lượng tệp: 76.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.6.0 75.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2019-04-18

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.6.0 (48)

  Cập nhật vào: 2019-04-18

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.6.0(48) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: e77ac7d5f74372d156a51fb13207d9d5f570f20d

  Dung lượng tệp: 75.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.5.0 76.6 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2019-03-19

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.5.0 (47)

  Cập nhật vào: 2019-03-19

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.5.0(47) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: b83264231960f9f93be9a8c7d3dfdb2d8e99edea

  Dung lượng tệp: 76.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.4.0 80.0 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2019-02-22

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.4.0 (46)

  Cập nhật vào: 2019-02-22

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.4.0(46) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 7f0fcf6479592a4f643a0f8c241d14ff9748d1a5

  Dung lượng tệp: 80.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.3.0 79.6 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2019-01-18

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.3.0 (44)

  Cập nhật vào: 2019-01-18

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.3.0(44) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 9298c159850f6318b95e32375c8f595ff90f9759

  Dung lượng tệp: 79.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.2.0 79.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-11-28

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.2.0 (43)

  Cập nhật vào: 2018-11-28

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.2.0(43) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 60602a2c1b8bf5e30dc49b5a0f994d6e9eaa6ed7

  Dung lượng tệp: 79.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.1.0 79.3 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-10-20

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.1.0 (42)

  Cập nhật vào: 2018-10-20

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.1.0(42) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 1a95384a2a53e6aab894804732ee326beadcc434

  Dung lượng tệp: 79.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.1 79.0 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-09-22

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.0.1 (41)

  Cập nhật vào: 2018-09-22

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.0.1(41) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: fb0606e55d3dc4f443266c6349f527b9e79692b2

  Dung lượng tệp: 79.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.0 79.0 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-09-20

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.0.0 (40)

  Cập nhật vào: 2018-09-20

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 3.0.0(40) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 0ecfaea8bf3ce3552cb5588397494c4ee8c6f26c

  Dung lượng tệp: 79.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.10.0 80.8 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-08-23

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.10.0 (39)

  Cập nhật vào: 2018-08-23

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.10.0(39) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 8efcf1d3ccfe53b0b2979bdc1200b0f54fc05ca9

  Dung lượng tệp: 80.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.2 80.6 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-08-10

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.9.2 (38)

  Cập nhật vào: 2018-08-10

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.9.2(38) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 81ab6b44aa41ff6477f09bd878b5208f3955f963

  Dung lượng tệp: 80.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.0 80.3 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-07-18

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.9.0 (36)

  Cập nhật vào: 2018-07-18

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.9.0(36) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: f1c6d9dd7aaddbabe77c13c35483f64a808bac25

  Dung lượng tệp: 80.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.0 79.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-06-19

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.8.0 (35)

  Cập nhật vào: 2018-06-19

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.8.0(35) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 65a7279872a8ca8823b055cd70e74c852f9fa204

  Dung lượng tệp: 79.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.7.0 79.4 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-05-22

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.7.0 (34)

  Cập nhật vào: 2018-05-22

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.7.0(34) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: bf59dff7bf34fdf2dcf6531848bc03ef9464ac3b

  Dung lượng tệp: 79.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.6.0 78.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-04-20

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.6.0 (33)

  Cập nhật vào: 2018-04-20

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.6.0(33) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: e577df3d7ea625d13d2a601e4c222192e30b7095

  Dung lượng tệp: 78.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.1 78.7 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-03-31

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.5.1 (31)

  Cập nhật vào: 2018-03-31

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.5.1(31) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 30931c7c6d3c8a47726b96ace5bfed175e74cba5

  Dung lượng tệp: 78.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.0 78.7 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-03-23

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.5.0 (30)

  Cập nhật vào: 2018-03-23

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.5.0(30) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: fe22ee8acef0db709f9b803a161c98263884a49c

  Dung lượng tệp: 78.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.4.0 78.4 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-02-21

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.4.0 (29)

  Cập nhật vào: 2018-02-21

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.4.0(29) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: a4ef07ff539128f6e0aff1f3b91b5ea62df9a15d

  Dung lượng tệp: 78.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.1 77.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-01-19

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.3.1 (28)

  Cập nhật vào: 2018-01-19

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.3.1(28) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: e5294f93031f5afdf0846ecd84fb445dabc6f004

  Dung lượng tệp: 77.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.0 77.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2018-01-18

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.3.0 (27)

  Cập nhật vào: 2018-01-18

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.3.0(27) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 3b36fbd14e99e8b13f5af365e61396b1ea48b809

  Dung lượng tệp: 77.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.0 77.3 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2017-12-03

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0 (24)

  Cập nhật vào: 2017-12-03

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.2.0(24) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 822e24783425e0cb99b7c4859bda26fbfaf65bf5

  Dung lượng tệp: 77.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.0 65.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2017-10-21

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.1.0 (23)

  Cập nhật vào: 2017-10-21

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.1.0(23) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: bfe7bfa06041cf37e4a75b7e71e167a35dd1e94e

  Dung lượng tệp: 65.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.0 65.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2017-09-23

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.0.0 (22)

  Cập nhật vào: 2017-09-23

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 2.0.0(22) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 18f1b1ee844f6a172219a23609870855d662ba81

  Dung lượng tệp: 65.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.0 65.6 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2017-08-23

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.9.0 (21)

  Cập nhật vào: 2017-08-23

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.9.0(21) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: f14f8e68f433e86b6561f74df367fd7baf598e38

  Dung lượng tệp: 65.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.0 65.2 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2017-07-21

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.8.0 (19)

  Cập nhật vào: 2017-07-21

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.8.0(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: ece842241bc5f8455fb71e361a137467ae1c6c45

  Dung lượng tệp: 65.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.7.1 64.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2017-07-06

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.7.1 (18)

  Cập nhật vào: 2017-07-06

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.7.1(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: b3c5498e1cd15d2f85ae07dd2743f4844573b6a2

  Dung lượng tệp: 64.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.7.0 64.9 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2017-06-28

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.7.0 (15)

  Cập nhật vào: 2017-06-28

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.7.0(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 1485979323acb4eed56f4d85d613cb74b5b89509

  Dung lượng tệp: 64.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.0 63.1 MB APK

  Yu-Gi-Oh! Duel Links

  2017-05-19

  Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.6.0 (12)

  Cập nhật vào: 2017-05-19

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 0e4357b0e29f8c03cdbc9f5bb8685832b9665066 Yu-Gi-Oh! Duel Links 1.6.0(12) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a,x86

  Tệp SHA1: 6be13c9e3accfcb120ffbc183f1ecea5ee59726a

  Dung lượng tệp: 63.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure