We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
W쇼핑 biểu tượng

W쇼핑

새로운 쇼핑의시작 (티커머스,홈쇼핑,더블유쇼핑)

Giảm giá 10% cho đơn hàng ứng dụng + kiếm 10%! Nhận nó ngay bây giờ!

Phiên bản trước
 • V1.2.12 3.0 MB APK

  W쇼핑

  2019-07-11

  W쇼핑 1.2.12 (38)

  Cập nhật vào: 2019-07-11

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.2.12(38) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9da0bcc2584594eeab1472394866fe8af053f314

  Dung lượng tệp: 3.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.9 3.0 MB APK

  W쇼핑

  2019-06-21

  W쇼핑 1.2.9 (35)

  Cập nhật vào: 2019-06-21

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.2.9(35) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ec2ec59f903937922a6f4bcdf85acb86aa70cb98

  Dung lượng tệp: 3.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.5 2.6 MB APK

  W쇼핑

  2019-02-14

  W쇼핑 1.2.5 (31)

  Cập nhật vào: 2019-02-14

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.2.5(31) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 05c1efc5388c7b772490d266e135b3ef7dacf537

  Dung lượng tệp: 2.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.4 2.4 MB APK

  W쇼핑

  2019-01-19

  W쇼핑 1.2.4 (26)

  Cập nhật vào: 2019-01-19

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.2.4(26) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 1e55a194b8276291e4ea679ea24a80e34138f4dc

  Dung lượng tệp: 2.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.3 2.4 MB APK

  W쇼핑

  2018-11-01

  W쇼핑 1.2.3 (25)

  Cập nhật vào: 2018-11-01

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.2.3(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 86f26f19840cfb80a0b4fa240583232c0be8a481

  Dung lượng tệp: 2.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.2 2.6 MB APK

  W쇼핑

  2018-10-09

  W쇼핑 1.2.2 (23)

  Cập nhật vào: 2018-10-09

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.2.2(23) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 122b277a6ae7489aa57a06ad62e7c9daa4f21375

  Dung lượng tệp: 2.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.1 2.6 MB APK

  W쇼핑

  2018-09-18

  W쇼핑 1.2.1 (22)

  Cập nhật vào: 2018-09-18

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.2.1(22) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 5fd653ad0b5f57d6ed1f9ba5a2883239343740e8

  Dung lượng tệp: 2.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2.0 2.0 MB APK

  W쇼핑

  2018-08-13

  W쇼핑 1.2.0 (21)

  Cập nhật vào: 2018-08-13

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.2.0(21) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a89425f639c567a7f3db8f877d43d204a2eefc79

  Dung lượng tệp: 2.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.9 2.9 MB APK

  W쇼핑

  2018-08-03

  W쇼핑 1.1.9 (20)

  Cập nhật vào: 2018-08-03

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.1.9(20) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8ed28084c7d43b4de9107b905e933c0b63e867ed

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.8 2.0 MB APK

  W쇼핑

  2018-07-30

  W쇼핑 1.1.8 (19)

  Cập nhật vào: 2018-07-30

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.1.8(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 3a2acbd428566e4a7c199de94d3c1aa37e549667

  Dung lượng tệp: 2.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.7 2.0 MB APK

  W쇼핑

  2018-07-20

  W쇼핑 1.1.7 (18)

  Cập nhật vào: 2018-07-20

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.1.7(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 4346bf5b5b90bc6717719b226b1ead21cfc84417

  Dung lượng tệp: 2.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.5 2.4 MB APK

  W쇼핑

  2018-07-11

  W쇼핑 1.1.5 (16)

  Cập nhật vào: 2018-07-11

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.1.5(16) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 3024ca9685b078b1d14d439ff2ab86948ebb5b20

  Dung lượng tệp: 2.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.4 2.4 MB APK

  W쇼핑

  2018-04-16

  W쇼핑 1.1.4 (15)

  Cập nhật vào: 2018-04-16

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.1.4(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 810658aa0210c9e28179f5bcd5042de656bfac05

  Dung lượng tệp: 2.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.3 2.3 MB APK

  W쇼핑

  2018-01-20

  W쇼핑 1.1.3 (14)

  Cập nhật vào: 2018-01-20

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.1.3(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 4e0117d0d412157d6e980209b1712e602a6df55a

  Dung lượng tệp: 2.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.1 2.3 MB APK

  W쇼핑

  2017-11-19

  W쇼핑 1.1.1 (12)

  Cập nhật vào: 2017-11-19

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.1.1(12) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: af17d7a265944f429ba00865a6f5a81ced080a2a

  Dung lượng tệp: 2.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.0 2.4 MB APK

  W쇼핑

  2017-08-15

  W쇼핑 1.1.0 (11)

  Cập nhật vào: 2017-08-15

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.1.0(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 92a13bf7a027857dfc6b107d4a0acc679bcbab31

  Dung lượng tệp: 2.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.8 2.2 MB APK

  W쇼핑

  2017-03-31

  W쇼핑 1.0.8 (9)

  Cập nhật vào: 2017-03-31

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.0.8(9) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 224ce27ca0d2ad14f63a1096dfa29b517670aea6

  Dung lượng tệp: 2.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.7 1.7 MB APK

  W쇼핑

  2017-01-14

  W쇼핑 1.0.7 (8)

  Cập nhật vào: 2017-01-14

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.0.7(8) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0dadd8f123f807a31483ce1cccb6b8b4673289b9

  Dung lượng tệp: 1.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6 1.7 MB APK

  W쇼핑

  2017-01-12

  W쇼핑 1.0.6 (7)

  Cập nhật vào: 2017-01-12

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.0.6(7) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: b294a9f9b8f71c7749ced481e332f8a046f76db1

  Dung lượng tệp: 1.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.5 1.1 MB APK

  W쇼핑

  2015-11-02

  W쇼핑 1.0.5 (6)

  Cập nhật vào: 2015-11-02

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.0.5(6) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0480a94f6cdb1180360f9c62d2f72b78677b9b39

  Dung lượng tệp: 1.1 MB

  Tải về

 • V1.0.4 1.5 MB APK

  W쇼핑

  2015-10-16

  W쇼핑 1.0.4 (5)

  Cập nhật vào: 2015-10-16

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.0.4(5) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 92180302ab5cbd2e0d4ccb5cec7d135aed8aa8fe

  Dung lượng tệp: 1.5 MB

  Tải về

 • V1.0.3 1.5 MB APK

  W쇼핑

  2015-09-09

  W쇼핑 1.0.3 (4)

  Cập nhật vào: 2015-09-09

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 973b0947481d4bcc6f5d712d6e3dc71594aab65f W쇼핑 1.0.3(4) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 3b4b832c07f7925d43d98a6dd079a27679444361

  Dung lượng tệp: 1.5 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure