We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
VG 기업용 SDK 2.0 biểu tượng

VG 기업용 SDK 2.0

2.000.20200107.39355 for Android

Mô tả của VG 기업용 SDK 2.0

VG 기업용 SDK 2.0은 금융감독원 지침에 따라 악성코드로부터 전자금융사고 예방을 위하여 보안이 필요한 고객사 앱과 같이 실행/종료되는 보안 프로그램 입니다.
고객사 APP과 연동되어 실행되는 앱으로 VG 기업용 SDK 2.0은 단독 실행 되지 않습니다.
(실행 시 필수 권한에 대한 안내 화면만 보입니다.)

[접근 권한 안내]
2017년 3월 23일부터 시행되는 스마트폰 앱 접근권한 관련 이용자 보호를 위한 정보통신망법에 근거하여 VG 기업용 SDK 2.0은 서비스에 반드시 필요한 항목만을 접근하고 있으며, 그 내용은 아래와 같습니다.

- 필수적 권한
1. 기기 및 앱 기록: 설치/실행된 앱 정보 및 연동 앱 실행 상태 확인에 사용
2. 인터넷, Wi-Fi 연결정보: 제품 인증, 엔진 업데이트 시 네트워크 연결에 사용
3. 전화: 사용자 인증을 위해 단말기 고유 정보를 사용합니다.

※ 접근 권한 변경은 설정->앱->V-Guard2 for App->권한 에서 할 수 있습니다.
(Android 6.0 미만 운영체제에서는 변경할 수 없습니다.)

[안내]
1. 사용자 리뷰에 답변이 어렵습니다. 문제 발생 시 아래 정보와 함께 증상을
메일(support@vguard.co.kr)로 부탁 드립니다.

- 휴대폰 기종
- Android OS 버전 정보
- 실행한 앱이름 및 버전 정보
- V-Guard2 for App 버전 정보
----
개발자 연락처 :
19F Daerung Techno Town 18th, 19, Gasan digital 1-ro,Geumcheon-gu, Seoul, 08594, Korea

+82-2-537-0538
Hiển thị nhiều hơn

VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20200107.39355 Cập nhật

2020-01-10
- Android 10 지원.
- 보안 업데이트 및 버그 수정.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V2.000.20200107.39355 1.3 MB APK

  VG 기업용 SDK 2.0

  2020-01-10

  VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20200107.39355 (40)

  Cập nhật vào: 2020-01-10

  Uploaded by: Ahmed Ahmed

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 4216e23eac2d96302a30c98546594c117bf48339 VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20200107.39355(40) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-320dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 7d015ef579254143dc208cbafecfc46c6a9fc4b8

  Dung lượng tệp: 1.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.000.20191114.39275 1.2 MB APK

  VG 기업용 SDK 2.0

  2019-11-14

  VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20191114.39275 (39)

  Cập nhật vào: 2019-11-14

  Uploaded by: ဖိုး သာ ထူး

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 4216e23eac2d96302a30c98546594c117bf48339 VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20191114.39275(39) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-320dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: be9688810ade544f3514f6ae28dab713f0cbadcd

  Dung lượng tệp: 1.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.000.20190625.39008 759.4 KB APK

  VG 기업용 SDK 2.0

  2019-06-26

  VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20190625.39008 (38)

  Cập nhật vào: 2019-06-26

  Uploaded by: Moayd Moayd

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 4216e23eac2d96302a30c98546594c117bf48339 VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20190625.39008(38) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-320dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi

  Tệp SHA1: 97ea4f8526e55c9e9dac328e2b614c525dc765da

  Dung lượng tệp: 759.4 KB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.000.20190417.38881 686.0 KB APK

  VG 기업용 SDK 2.0

  2019-04-24

  VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20190417.38881 (36)

  Cập nhật vào: 2019-04-24

  Uploaded by: เฟิร์ส 'น้ำหวาน'

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 4216e23eac2d96302a30c98546594c117bf48339 VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20190417.38881(36) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-320dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi

  Tệp SHA1: 8d02b1b866a15751bfa505f35002eba53ed4dee0

  Dung lượng tệp: 686.0 KB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.000.20190402.38852 676.0 KB APK

  VG 기업용 SDK 2.0

  2019-04-12

  VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20190402.38852 (32)

  Cập nhật vào: 2019-04-12

  Uploaded by: Ahmed Ahmed

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 4216e23eac2d96302a30c98546594c117bf48339 VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20190402.38852(32) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-320dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi

  Tệp SHA1: 3652dd20409e2d02961362fe883a02878119af69

  Dung lượng tệp: 676.0 KB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.000.20171011.36837 519.4 KB APK

  VG 기업용 SDK 2.0

  2017-11-05

  VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20171011.36837 (27)

  Cập nhật vào: 2017-11-05

  Uploaded by: Ahmed Ahmed

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 4216e23eac2d96302a30c98546594c117bf48339 VG 기업용 SDK 2.0 2.000.20171011.36837(27) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-320dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi

  Tệp SHA1: f85ecb282d788719f9f81a8d826b4000dc1b8312

  Dung lượng tệp: 519.4 KB

  Có gì mới:

  Tải về

Xem thêm từ Infraware Ltd.
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure