We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
TV조선 biểu tượng

TV조선

19.0.4 for Android

Mô tả của TV조선

재미에 감동을 더한 TV조선 애플리케이션이 새로운 기능으로 찾아왔습니다.
TV조선 애플리케이션을 통해 TV조선의 다양한 프로그램 정보와 소식을 확인해 보세요.


[주요기능]
1. 홈 화면: TV조선에서 추천하는 다양한 프로그램 정보와 예고편, 인기 VOD까지 한눈에 확인하실 수 있습니다. 플로팅 배너를 통해 온에어, 편성표, 온에어 플러스 페이지를 쉽게 이동하실 수 있습니다.
2. 온에어: TV조선에서 방영중인 프로그램을 실시간으로 플레이 하실 수 있으며, 온에어 채팅을 통해 실시간으로 의견을 남길 수 있습니다.
3. 온에어 플러스: TV조선의 실시간 방송과 별도로 온에어 플러스를 통해 다양한 프로그램을 시청하실 수 있습니다.
4. 프로그램: 방영 및 종영 프로그램의 예고편, 명장면, 다시보기 서비스를 이용하실 수 있습니다.
5. 특집테마: TV조선에서 추천하는 예고편, 명장면 모음을 확인하실 수 있으며, 댓글 기능을 통해 의견을 남기실 수 있습니다.
6. 검색: 프로그램 및 방송 클립, VOD를 검색하실 수 있습니다.


[필수적 접근 권한]
기기 실행 정보 및 앱 기록
앱 서비스 최적화 확인을 위해 휴대폰 상태 및 ID를 확인합니다.
네트워크 연결 정보
서비스 제공을 위해 네트워크 연결 상태를 확인합니다.
절전 모드 제어
동영상 재생 시 휴대폰이 절전 모드로 전환되지 않도록 설정합니다.

[선택적 접근 권한]
APP Push
Push 메시지 수신 시 사용합니다.
*선택적 접근 권한은 해당 기능을 사용할 때 허용이 필요하며, 비허용시에도 해당 기능 외 서비스 이용이 가능합니다.


앱 사용 중에 궁금하신 점 또는 문제가 발생한 경우,
메일: tvchosun@chosun.com, 연락처: 1661-0190
평일오전 09:00 ~ 24:00
토,일,공휴일오전 09:00 ~ 21:00

TV조선
서울특별시 중구 세종대로 21길 40 조선일보 씨스퀘어빌딩 04519
Hiển thị nhiều hơn

TV조선 19.0.4 Cập nhật

2021-02-11
웹뷰(web view)로 제공하는 콘텐츠에 구글의 보안 정책을 적용.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V19.0.4 13.8 MB APK

  TV조선

  2021-02-11

  TV조선 19.0.4 (68)

  Cập nhật vào: 2021-02-11

  Uploaded by: Raol Kuo

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: f6861063b90f3514436ad6257916575870dd73ad TV조선 19.0.4(68) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9cd85d4d6e7aac387b91660c754ad64ab6b70336

  Dung lượng tệp: 13.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V19.0.3 13.9 MB APK

  TV조선

  2021-01-13

  TV조선 19.0.3 (67)

  Cập nhật vào: 2021-01-13

  Uploaded by: จักรกฤษณ์ จันทร์ฟองงาม

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: f6861063b90f3514436ad6257916575870dd73ad TV조선 19.0.3(67) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 87d33c11fcb87136583390fbe13580aaa5a97c67

  Dung lượng tệp: 13.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V19.0.0 12.7 MB APK

  TV조선

  2020-05-10

  TV조선 19.0.0 (65)

  Cập nhật vào: 2020-05-10

  Uploaded by: จักรกฤษณ์ จันทร์ฟองงาม

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: f6861063b90f3514436ad6257916575870dd73ad TV조선 19.0.0(65) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 97c4fe383ecba29f6ed09923f8036ce629ea5f70

  Dung lượng tệp: 12.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V18.0.14 12.7 MB APK

  TV조선

  2020-04-21

  TV조선 18.0.14 (63)

  Cập nhật vào: 2020-04-21

  Uploaded by: จักรกฤษณ์ จันทร์ฟองงาม

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: f6861063b90f3514436ad6257916575870dd73ad TV조선 18.0.14(63) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 407bf8b3cbebc8ea10fd72ead8e9abe0974635ac

  Dung lượng tệp: 12.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V18.0.13 12.7 MB APK

  TV조선

  2020-03-14

  TV조선 18.0.13 (62)

  Cập nhật vào: 2020-03-14

  Uploaded by: จักรกฤษณ์ จันทร์ฟองงาม

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: f6861063b90f3514436ad6257916575870dd73ad TV조선 18.0.13(62) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 44f66f31a76b4f1c173d78c64abfefdbd0801537

  Dung lượng tệp: 12.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V18.0.12 12.7 MB APK

  TV조선

  2020-03-11

  TV조선 18.0.12 (61)

  Cập nhật vào: 2020-03-11

  Uploaded by: Arun Tadela

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: f6861063b90f3514436ad6257916575870dd73ad TV조선 18.0.12(61) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ecfe96422b473e46a706d675fd4b57bb7057e45e

  Dung lượng tệp: 12.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với TV조선
Xem thêm từ TVCHOSUN
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Ứng dụng phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure