We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Sri Lanka Radio biểu tượng

Sri Lanka Radio

All Radio Stations Online

Đài phát thanh Sri Lanka - Tin tức Sri Lanka / Đài phát thanh Phật giáo / Đài phát thanh Tamil / Bài hát Sinhala

Phiên bản trước
 • V5.6 4.6 MB XAPK APKs

  Sri Lanka Radio

  2020-05-21

  Sri Lanka Radio 5.6 (56)

  Cập nhật vào: 2020-05-21

  Uploaded by: Hardian Wong

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 5.6(56) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.srilanka.fmradio.lite.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  Tệp SHA1: afe14afd37522f466048d00091b4c118c175f7e8

  Dung lượng tệp: 4.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.4 4.6 MB XAPK APKs

  Sri Lanka Radio

  2020-05-19

  Sri Lanka Radio 5.4 (54)

  Cập nhật vào: 2020-05-19

  Uploaded by: Maikeel Alexander

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 5.4(54) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.srilanka.fmradio.lite.apk

  Split APKs: config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 2484cdc1b1addf3d1a88a70e26c93c46728521d2

  Dung lượng tệp: 4.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.1 4.0 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2019-10-15

  Sri Lanka Radio 5.1 (51)

  Cập nhật vào: 2019-10-15

  Uploaded by: Maikeel Alexander

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 5.1(51) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: fd2bb53d8381622049ec84e8caa9c50b9aed9126

  Dung lượng tệp: 4.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.6 3.0 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2019-02-26

  Sri Lanka Radio 4.6 (46)

  Cập nhật vào: 2019-02-26

  Uploaded by: Rivaldo Osmar Maldonado Jimenez

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 4.6(46) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0d7da5af20edcb14ce811285d25c04a1c8d70d03

  Dung lượng tệp: 3.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.4 3.0 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2019-02-02

  Sri Lanka Radio 4.4 (44)

  Cập nhật vào: 2019-02-02

  Uploaded by: Hardian Wong

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 4.4(44) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 59c07119f2dc50171ae938531384a9886e351b8e

  Dung lượng tệp: 3.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.8 3.1 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2019-01-05

  Sri Lanka Radio 3.8 (38)

  Cập nhật vào: 2019-01-05

  Uploaded by: Hardian Wong

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 3.8(38) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8e635911f8ed36614c6208d28bb9f60d75bc933e

  Dung lượng tệp: 3.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.2 2.7 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2018-11-26

  Sri Lanka Radio 3.2 (32)

  Cập nhật vào: 2018-11-26

  Uploaded by: Thiago Erikson

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 3.2(32) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 28de652df2cd3759ab2b54630e9435336442cc9d

  Dung lượng tệp: 2.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9 4.2 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2018-11-07

  Sri Lanka Radio 2.9 (19)

  Cập nhật vào: 2018-11-07

  Uploaded by: Thiago Erikson

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 2.9(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 8f70fba064f8179212bc2477feee9ddfe1e42732

  Dung lượng tệp: 4.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8 4.2 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2018-10-24

  Sri Lanka Radio 2.8 (18)

  Cập nhật vào: 2018-10-24

  Uploaded by: Rivaldo Osmar Maldonado Jimenez

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 2.8(18) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 6c99f11da66f6645f4b2ddd9c51481af5736490d

  Dung lượng tệp: 4.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.7 4.2 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2018-10-12

  Sri Lanka Radio 2.7 (17)

  Cập nhật vào: 2018-10-12

  Uploaded by: Thiago Erikson

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 2.7(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e9f10532b62d3b61a88713362fe324b609159f16

  Dung lượng tệp: 4.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3 4.2 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2018-09-24

  Sri Lanka Radio 2.3 (14)

  Cập nhật vào: 2018-09-24

  Uploaded by: Maikeel Alexander

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 2.3(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 2bdda64e0131167046e54c0a0cc99b464e96b1c9

  Dung lượng tệp: 4.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0 3.7 MB APK

  Sri Lanka Radio

  2018-08-30

  Sri Lanka Radio 2.0 (11)

  Cập nhật vào: 2018-08-30

  Uploaded by: Hardian Wong

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 6d83e139b3f47371baece575e4dd476cb8cf76c0 Sri Lanka Radio 2.0(11) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 5ad77836ef066d398982f506336e016e7826f3a1

  Dung lượng tệp: 3.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure