We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Rizek biểu tượng

Rizek

Home Services, Health, Beauty, Auto & More

Ứng dụng Dịch vụ Theo yêu cầu. Đặt dịch vụ Dọn dẹp nhà cửa, Spa & Rửa xe

Phiên bản trước
 • V1.6.7 20.2 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-08-26

  Rizek 1.6.7 (84)

  Cập nhật vào: 2021-08-26

  Uploaded by: Ali Sahin

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.7(84) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.armeabi_v7a, config.xhdpi

  Tệp SHA1: 10a167be8a11af86b8e17eaee8356c3512fc02b3

  Dung lượng tệp: 20.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.7 31.8 MB APK

  Rizek

  2021-08-26

  Rizek 1.6.7 (84)

  Cập nhật vào: 2021-08-26

  Uploaded by: ဦးစိန္ပြား

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.7(84) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 7bc78c134004ec9dcc6c95447888add880800631

  Dung lượng tệp: 31.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.5 20.3 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-07-07

  2Variants
 • V1.6.5 30.7 MB APK

  Rizek

  2021-07-07

  Rizek 1.6.5 (81)

  Cập nhật vào: 2021-07-07

  Uploaded by: ဦးစိန္ပြား

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.5(81) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 1bc642d317ae74217e3dfba52035b90835a3eb15

  Dung lượng tệp: 30.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.4 20.1 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-06-11

  Rizek 1.6.4 (80)

  Cập nhật vào: 2021-06-11

  Uploaded by: ณัฐพล ธนะประสพ

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.4(80) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

  Tệp SHA1: 4672450dd012039abef9eb6fc552f256cf4ab91b

  Dung lượng tệp: 20.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.4 30.5 MB APK

  Rizek

  2021-06-11

  Rizek 1.6.4 (80)

  Cập nhật vào: 2021-06-11

  Uploaded by: ณัฐพล ธนะประสพ

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.4(80) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ed2294b7bb25340db406d6d4f302d3e79177250c

  Dung lượng tệp: 30.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.3 20.2 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-06-07

  Rizek 1.6.3 (78)

  Cập nhật vào: 2021-06-07

  Uploaded by: I Wibawa

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.3(78) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.xhdpi

  Tệp SHA1: 07ef1bf406c43b306e3974cd6a6eafec31393cf6

  Dung lượng tệp: 20.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.1 19.4 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-05-10

  Rizek 1.6.1 (75)

  Cập nhật vào: 2021-05-10

  Uploaded by: Ali Sahin

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.1(75) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: f8e8d98f2090a7cf5412344fe395ab4b3c4e21ae

  Dung lượng tệp: 19.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.1 30.4 MB APK

  Rizek

  2021-05-10

  Rizek 1.6.1 (75)

  Cập nhật vào: 2021-05-10

  Uploaded by: ณัฐพล ธนะประสพ

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.1(75) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: da56739afb843418cd787a086e5871b3d6c81c11

  Dung lượng tệp: 30.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.0 17.4 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-04-12

  2Variants
 • V1.6.0 27.7 MB APK

  Rizek

  2021-04-12

  Rizek 1.6.0 (74)

  Cập nhật vào: 2021-04-12

  Uploaded by: ณัฐพล ธนะประสพ

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.6.0(74) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 5121ad0da1b9b339ca13be15341a233b72f2a585

  Dung lượng tệp: 27.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.3 17.1 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-03-10

  2Variants
 • V1.5.3 27.4 MB APK

  Rizek

  2021-03-10

  Rizek 1.5.3 (72)

  Cập nhật vào: 2021-03-10

  Uploaded by: Ali Sahin

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.5.3(72) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 94a3a97fc003961eb99115a1f552dd347a8459f8

  Dung lượng tệp: 27.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.2 14.2 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-02-28

  2Variants
 • V1.5.1 12.7 MB XAPK APKs

  Rizek

  2021-02-08

  Rizek 1.5.1 (69)

  Cập nhật vào: 2021-02-08

  Uploaded by: I Wibawa

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.5.1(69) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.tvdpi

  Tệp SHA1: 3ba7242bb5f9bcc52d6e5315df935d6a72cecd31

  Dung lượng tệp: 12.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.4 14.7 MB XAPK APKs

  Rizek

  2020-11-11

  Rizek 1.4.4 (59)

  Cập nhật vào: 2020-11-11

  Uploaded by: Ali Sahin

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.4.4(59) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: 3efc70fd224334a8aadc791763db8307dbfac066

  Dung lượng tệp: 14.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.0 14.4 MB XAPK APKs

  Rizek

  2020-09-26

  Rizek 1.4.0 (52)

  Cập nhật vào: 2020-09-26

  Uploaded by: ณัฐพล ธนะประสพ

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.4.0(52) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: f464e0f83b2bf2d5796bff1fd9a71dfbd35c8dc5

  Dung lượng tệp: 14.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.6 14.8 MB XAPK APKs

  Rizek

  2020-08-31

  Rizek 1.3.6 (49)

  Cập nhật vào: 2020-08-31

  Uploaded by: I Wibawa

  Yêu cầu Android: Android 6.0+ (M, API 23)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.3.6(49) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: 7818f7d3ee7afc72378989c16e7a3a85b5afa092

  Dung lượng tệp: 14.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.5 20.6 MB XAPK APKs

  Rizek

  2020-07-29

  Rizek 1.3.5 (43)

  Cập nhật vào: 2020-07-29

  Uploaded by: ဦးစိန္ပြား

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.3.5(43) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.ar, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.tvdpi, config.vi, config.zh

  Tệp SHA1: 5b2def0371a5377b68561578bf55462bede098ef

  Dung lượng tệp: 20.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.5 20.2 MB APK

  Rizek

  2020-07-28

  Rizek 1.3.5 (43)

  Cập nhật vào: 2020-07-28

  Uploaded by: ณัฐพล ธนะประสพ

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.3.5(43) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: be50792841d78a1b853c4c316defe1159a777532

  Dung lượng tệp: 20.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3.3 19.6 MB XAPK APKs

  Rizek

  2020-06-30

  Rizek 1.3.3 (41)

  Cập nhật vào: 2020-06-30

  Uploaded by: ณัฐพล ธนะประสพ

  Yêu cầu Android: Android 4.4W+ (Kitkat Watch, API 20)

  Chữ ký: 33f682c75ee905ccac14b11a77bbf13953160a5a Rizek 1.3.3(41) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.rizek.android.users.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: bc333750082337a62132a3f435a97f6e9918f7d0

  Dung lượng tệp: 19.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure