We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Phiên bản trước
 • V2.00.1.00

  87.9 MB APK

  Rider

  2022-12-31

  Rider 2.00.1.00 (200100)

  Cập nhật vào: 2022-12-31

  Được tải lên bởi: Ketchapp

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 2.00.1.00(200100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 6cb5cb3ad05b7689cc9aeffa7c2f7fd9c08ce85a

  Dung lượng tệp: 87.9 MB

  Tải về

 • V1.6.6.2

  83.1 MB APK

  Rider

  2022-11-22

  2Variants
 • V1.6.6.1

  80.4 MB APK

  Rider

  2022-09-28

  Rider 1.6.6.1 (1661)

  Cập nhật vào: 2022-09-28

  Được tải lên bởi: إياد الجراد

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.6.6.1(1661) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: b8630b134c1911109f51dd9bdbab0dd9e1077d11

  Dung lượng tệp: 80.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.6

  80.9 MB APK

  Rider

  2022-09-12

  Rider 1.6.6 (1660)

  Cập nhật vào: 2022-09-12

  Được tải lên bởi: Nuriman Iman

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.6.6(1660) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 8b6ccb25875e12f3671cd09d68aabdb8ac80b3f8

  Dung lượng tệp: 80.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.5

  80.9 MB APK

  Rider

  2022-08-18

  4Variants
 • V1.6.4

  101.4 MB APK

  Rider

  2022-06-08

  Rider 1.6.4 (1644)

  Cập nhật vào: 2022-06-08

  Được tải lên bởi: Nuriman Iman

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.6.4(1644) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: d3fdde184bce8aeed4addfeb49bf5dc0f1d16f5d

  Dung lượng tệp: 101.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6.2

  97.7 MB APK

  Rider

  2022-02-05

  Rider 1.6.2 (162)

  Cập nhật vào: 2022-02-05

  Được tải lên bởi: Khuong Manh

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.6.2(162) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ad16a53a3523c44b2649169fab37db469ccb7025

  Dung lượng tệp: 97.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.9

  94.4 MB APK

  Rider

  2021-11-11

  Rider 1.5.9 (160)

  Cập nhật vào: 2021-11-11

  Được tải lên bởi: Nuriman Iman

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.5.9(160) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: bd1dd63fc71c32312b2cded6e2833a8933c0c032

  Dung lượng tệp: 94.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.8

  87.2 MB APK

  Rider

  2021-09-23

  Rider 1.5.8 (158)

  Cập nhật vào: 2021-09-23

  Được tải lên bởi: Nuriman Iman

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.5.8(158) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 21abe88d5fac908cf8068a16b0d0f8a1e2aa3684

  Dung lượng tệp: 87.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.5

  90.8 MB APK

  Rider

  2021-07-16

  Rider 1.5.5 (155)

  Cập nhật vào: 2021-07-16

  Được tải lên bởi: Nuriman Iman

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.5.5(155) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: c167d5a767fabb36406730a12c24a16243b92272

  Dung lượng tệp: 90.8 MB

  Tải về

 • V1.5.4

  87.6 MB APK

  Rider

  2021-06-11

  Rider 1.5.4 (154)

  Cập nhật vào: 2021-06-11

  Được tải lên bởi: إياد الجراد

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.5.4(154) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: b843e8d2bb35b6c005a344168e043e1f1cbe5c31

  Dung lượng tệp: 87.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.3

  85.4 MB APK

  Rider

  2020-12-23

  Rider 1.5.3 (153)

  Cập nhật vào: 2020-12-23

  Được tải lên bởi: Nuriman Iman

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.5.3(153) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 4e2f76ac514257f1fc7a1122a63669971d23d105

  Dung lượng tệp: 85.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.2

  85.4 MB APK

  Rider

  2020-12-21

  Rider 1.5.2 (152)

  Cập nhật vào: 2020-12-21

  Được tải lên bởi: إياد الجراد

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.5.2(152) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 5db4e2d9a007e2c58e9484abd9e5aa9d7ec35e00

  Dung lượng tệp: 85.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.1

  85.4 MB APK

  Rider

  2020-12-16

  Rider 1.5.1 (151)

  Cập nhật vào: 2020-12-16

  Được tải lên bởi: إياد الجراد

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.5.1(151) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: dff210cf7fd3d2ab0afbc6ec90c50c7064bf12a5

  Dung lượng tệp: 85.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.0

  83.9 MB APK

  Rider

  2020-12-09

  Rider 1.5.0 (150)

  Cập nhật vào: 2020-12-09

  Được tải lên bởi: Leo Li

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.5.0(150) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 4d2a47c6411949f3e695b3f17b9b6534de507e20

  Dung lượng tệp: 83.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.1

  75.3 MB APK

  Rider

  2020-03-24

  Rider 1.4.1 (141)

  Cập nhật vào: 2020-03-24

  Được tải lên bởi: Khuong Manh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.4.1(141) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 9d5154c640eabb06f1f3af01204ed80a2b950ea9

  Dung lượng tệp: 75.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4

  75.4 MB APK

  Rider

  2020-03-21

  Rider 1.4 (140)

  Cập nhật vào: 2020-03-21

  Được tải lên bởi: Leo Li

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.4(140) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fefbf756ace1e614b1ae1e715ee69dac9b06965d

  Dung lượng tệp: 75.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3

  73.6 MB APK

  Rider

  2018-10-09

  Rider 1.3 (130)

  Cập nhật vào: 2018-10-09

  Được tải lên bởi: إياد الجراد

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.3(130) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: eceb57ecd069e0961d509da6cbf782c981057d1e

  Dung lượng tệp: 73.6 MB

  Tải về

 • V1.2.1

  72.1 MB APK

  Rider

  2017-07-18

  Rider 1.2.1 (121)

  Cập nhật vào: 2017-07-18

  Được tải lên bởi: إياد الجراد

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.2.1(121) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d914a64ff2e276cf4a6d925e490b3e9e802f7160

  Dung lượng tệp: 72.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2

  72.0 MB APK

  Rider

  2017-07-08

  Rider 1.2 (120)

  Cập nhật vào: 2017-07-08

  Được tải lên bởi: Nuriman Iman

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.2(120) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 39634c77da875626b03a7eb906bb971f374a4615

  Dung lượng tệp: 72.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1

  74.9 MB APK

  Rider

  2017-07-06

  Rider 1.1 (110)

  Cập nhật vào: 2017-07-06

  Được tải lên bởi: Khuong Manh

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.1(110) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f50e72fb0f06b78fed2b5568ebc96d34d115e022

  Dung lượng tệp: 74.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0

  73.2 MB APK

  Rider

  2017-06-23

  Rider 1.0 (102)

  Cập nhật vào: 2017-06-23

  Được tải lên bởi: إياد الجراد

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: e2dd9b5b2400bc47c4a77a970ee075093be009c3 Rider 1.0(102) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 965d0fe65252645c6f263ff37a06450c80cb7359

  Dung lượng tệp: 73.2 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.