We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
PS Remote Play biểu tượng

PS Remote Play

Truy cập PS5 hoặc PS4 dù bạn đang ở đâu.

Phiên bản trước
 • V5.5.0 25.4 MB APK

  PS Remote Play

  2022-09-07

  PS Remote Play 5.5.0 (5500005)

  Cập nhật vào: 2022-09-07

  Được tải lên bởi: بلاسم عبد الرحمن

  Yêu cầu Android: Android 8.0+ (Oreo, API 26)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 5.5.0(5500005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5a8ec92f0c46feaa9ef0129687e1559f48c97ad2

  Dung lượng tệp: 25.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.1 24.5 MB APK

  PS Remote Play

  2022-05-18

  PS Remote Play 5.0.1 (5000100)

  Cập nhật vào: 2022-05-18

  Được tải lên bởi: Arslan Awan

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 5.0.1(5000100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4adc87bd1c5825d684444d565b5ca8f280f1cbeb

  Dung lượng tệp: 24.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.0 24.5 MB APK

  PS Remote Play

  2022-03-23

  PS Remote Play 5.0.0 (5000004)

  Cập nhật vào: 2022-03-23

  Được tải lên bởi: بلاسم عبد الرحمن

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 5.0.0(5000004) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 32f38398b4ad54826b874ef61b62cb49ef312410

  Dung lượng tệp: 24.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.6.0 24.4 MB APK

  PS Remote Play

  2021-11-16

  PS Remote Play 4.6.0 (45415)

  Cập nhật vào: 2021-11-16

  Được tải lên bởi: ميس الريم

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 4.6.0(45415) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 352eb582fe60ea4ccd6120c09bed91ae09aa46e2

  Dung lượng tệp: 24.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.5.0 25.5 MB APK

  PS Remote Play

  2021-09-15

  PS Remote Play 4.5.0 (45152)

  Cập nhật vào: 2021-09-15

  Được tải lên bởi: Jorge Mendoza

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 4.5.0(45152) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a420b4e7e6387a138eea2a0f18c715de8920acd8

  Dung lượng tệp: 25.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.1 23.1 MB APK

  PS Remote Play

  2021-06-29

  PS Remote Play 4.1.1 (44310)

  Cập nhật vào: 2021-06-29

  Được tải lên bởi: ميس الريم

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 4.1.1(44310) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 620a742622a452db49e468d7574a8f293ba84bd8

  Dung lượng tệp: 23.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.0 23.1 MB APK

  PS Remote Play

  2021-04-14

  PS Remote Play 4.1.0 (44281)

  Cập nhật vào: 2021-04-14

  Được tải lên bởi: بلاسم عبد الرحمن

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 4.1.0(44281) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 59cc42570e98cb79ca86cbb6f5db08ecbc59d5d3

  Dung lượng tệp: 23.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.0.0 18.0 MB APK

  PS Remote Play

  2020-10-14

  PS Remote Play 4.0.0 (43972)

  Cập nhật vào: 2020-10-14

  Được tải lên bởi: ميس الريم

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 4.0.0(43972) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 3cbc9371b9ae80d8d3ba0ff41b0aa5ac978f5daf

  Dung lượng tệp: 18.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.0 16.1 MB APK

  PS Remote Play

  2019-10-08

  PS Remote Play 3.0.0 (30005)

  Cập nhật vào: 2019-10-08

  Được tải lên bởi: Jorge Mendoza

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 3.0.0(30005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 53d2009c57bafbb03c62ef1737ebaa1819df679d

  Dung lượng tệp: 16.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.0 27.0 MB XAPK OBB

  PS Remote Play

  2019-03-08

  PS Remote Play 2.8.0 (20800)

  Cập nhật vào: 2019-03-08

  Được tải lên bởi: بلاسم عبد الرحمن

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 2.8.0(20800) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 47c06fca6b79fe0df01d8edf0c1a5ef85c882612

  Dung lượng tệp: 27.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.0 13.5 MB APK

  PS Remote Play

  2019-03-08

  PS Remote Play 2.8.0 (20800)

  Cập nhật vào: 2019-03-08

  Được tải lên bởi: بلاسم عبد الرحمن

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 2.8.0(20800) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 013e2396102e60ff052ccda1c21a1440f4d25c65

  Dung lượng tệp: 13.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.7.0 8.0 MB APK

  PS Remote Play

  2018-09-13

  PS Remote Play 2.7.0 (20700)

  Cập nhật vào: 2018-09-13

  Được tải lên bởi: بلاسم عبد الرحمن

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 2.7.0(20700) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d66dc4478180879e6508d750cc9936e88875ce35

  Dung lượng tệp: 8.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.6.0 8.9 MB APK

  PS Remote Play

  2018-03-08

  PS Remote Play 2.6.0 (20600)

  Cập nhật vào: 2018-03-08

  Được tải lên bởi: Arslan Awan

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 2.6.0(20600) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1f722653d9893d35c6f472709e125974ea27f66e

  Dung lượng tệp: 8.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.0 9.1 MB APK

  PS Remote Play

  2017-10-03

  PS Remote Play 2.5.0 (20500)

  Cập nhật vào: 2017-10-03

  Được tải lên bởi: ميس الريم

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 2.5.0(20500) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0473c9f7399e7d69eed3c3e6a37da75dcdce7170

  Dung lượng tệp: 9.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.0 8.5 MB APK

  PS Remote Play

  2017-03-09

  PS Remote Play 2.0.0 (20000)

  Cập nhật vào: 2017-03-09

  Được tải lên bởi: Jorge Mendoza

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 2.0.0(20000) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 742baa480a5ab6701fb97a06dbd006c34af89ac3

  Dung lượng tệp: 8.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.1 9.5 MB APK

  PS Remote Play

  2016-11-12

  PS Remote Play 1.5.1 (10501)

  Cập nhật vào: 2016-11-12

  Được tải lên bởi: Arslan Awan

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 1.5.1(10501) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 893c68e0b055e096d3fcdd4cc5d5597e330f3db8

  Dung lượng tệp: 9.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5.0 9.5 MB APK

  PS Remote Play

  2016-10-07

  PS Remote Play 1.5.0 (10500)

  Cập nhật vào: 2016-10-07

  Được tải lên bởi: Arslan Awan

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: e99957023163a76c7ff9e01e355661d75bcbcc34 PS Remote Play 1.5.0(10500) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 9983868af8364b5aa8e7e383151a0beb28e8bc67

  Dung lượng tệp: 9.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.