We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Pregnancy biểu tượng

Pregnancy

Week By Week

Mang thai? Chỉ cần theo dõi các tuần mang thai theo tuần

Phiên bản trước
 • V1.2.36 11.9 MB APK

  Pregnancy

  2019-07-10

  Pregnancy 1.2.36 (66)

  Cập nhật vào: 2019-07-10

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.36(66) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 71c50091a196080212d6fd10c4fbb14ad832f836

  Dung lượng tệp: 11.9 MB

  Tải về

 • V1.2.35 11.9 MB APK

  Pregnancy

  2019-06-28

  Pregnancy 1.2.35 (65)

  Cập nhật vào: 2019-06-28

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.35(65) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 9904d0e2b155bb1f94c783c6339a8830c53668e0

  Dung lượng tệp: 11.9 MB

  Tải về

 • V1.2.34 11.9 MB APK

  Pregnancy

  2019-04-06

  Pregnancy 1.2.34 (64)

  Cập nhật vào: 2019-04-06

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.34(64) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e3ca1959c63f7ddac27d21355c64def17994d16f

  Dung lượng tệp: 11.9 MB

  Tải về

 • V1.2.32 11.9 MB APK

  Pregnancy

  2019-02-15

  Pregnancy 1.2.32 (62)

  Cập nhật vào: 2019-02-15

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.32(62) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: d82e1602086657ace0f4715a58c7a2cf6a6d0572

  Dung lượng tệp: 11.9 MB

  Tải về

 • V1.2.30 11.8 MB APK

  Pregnancy

  2018-11-12

  Pregnancy 1.2.30 (60)

  Cập nhật vào: 2018-11-12

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.30(60) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ac9b0ee90c5f8c598a962b432c59a4f3d79d3199

  Dung lượng tệp: 11.8 MB

  Tải về

 • V1.2.27 11.7 MB APK

  Pregnancy

  2018-10-21

  Pregnancy 1.2.27 (57)

  Cập nhật vào: 2018-10-21

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.27(57) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f87c748d231af3b6c36843e769801f1d438a41e0

  Dung lượng tệp: 11.7 MB

  Tải về

 • V1.2.20 11.8 MB APK

  Pregnancy

  2018-10-13

  Pregnancy 1.2.20 (50)

  Cập nhật vào: 2018-10-13

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.20(50) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 045483c711b9a833660a789358cd6a0bce7525eb

  Dung lượng tệp: 11.8 MB

  Tải về

 • V1.2.19 11.7 MB APK

  Pregnancy

  2018-08-19

  Pregnancy 1.2.19 (49)

  Cập nhật vào: 2018-08-19

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.19(49) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 4f7f878e8182465872f15b69174d3cb9cf1c914e

  Dung lượng tệp: 11.7 MB

  Tải về

 • V1.2.16 11.4 MB APK

  Pregnancy

  2018-08-02

  Pregnancy 1.2.16 (46)

  Cập nhật vào: 2018-08-02

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.16(46) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: d48afdc405696f7f6728a6b0af137283c80fb9f6

  Dung lượng tệp: 11.4 MB

  Tải về

 • V1.2.15 11.7 MB APK

  Pregnancy

  2018-07-28

  Pregnancy 1.2.15 (45)

  Cập nhật vào: 2018-07-28

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.15(45) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 0ae5619133056938606f8fc23220648fe0b6c4a3

  Dung lượng tệp: 11.7 MB

  Tải về

 • V1.2.12 11.4 MB APK

  Pregnancy

  2018-07-25

  Pregnancy 1.2.12 (43)

  Cập nhật vào: 2018-07-25

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.12(43) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 76e0e0b890637f81711a17863f6e1e82e44292a8

  Dung lượng tệp: 11.4 MB

  Tải về

 • V1.2.11 11.4 MB APK

  Pregnancy

  2018-07-17

  Pregnancy 1.2.11 (42)

  Cập nhật vào: 2018-07-17

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.11(42) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: a3de84779bd8fecbb91f64b3c072a994ef1a9265

  Dung lượng tệp: 11.4 MB

  Tải về

 • V1.2.9 11.4 MB APK

  Pregnancy

  2018-07-10

  Pregnancy 1.2.9 (40)

  Cập nhật vào: 2018-07-10

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.9(40) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: ce8627879c16b3bc5ba8e3eacbd32ba1d8cd8fbc

  Dung lượng tệp: 11.4 MB

  Tải về

 • V1.2.8 11.4 MB APK

  Pregnancy

  2018-06-13

  Pregnancy 1.2.8 (39)

  Cập nhật vào: 2018-06-13

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.8(39) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 399bd2a1c58413ed717eeb382a5816165d4efe32

  Dung lượng tệp: 11.4 MB

  Tải về

 • V1.2.6 10.8 MB APK

  Pregnancy

  2018-05-18

  Pregnancy 1.2.6 (37)

  Cập nhật vào: 2018-05-18

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.6(37) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: db00cd902d495841ad54cf67be6a31f920dd74da

  Dung lượng tệp: 10.8 MB

  Tải về

 • V1.2.5 10.9 MB APK

  Pregnancy

  2018-01-23

  Pregnancy 1.2.5 (36)

  Cập nhật vào: 2018-01-23

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.5(36) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 6d97070ffd6f33ab111b8be16e286e1bcfdd606d

  Dung lượng tệp: 10.9 MB

  Tải về

 • V1.2.2 10.8 MB APK

  Pregnancy

  2017-11-21

  Pregnancy 1.2.2 (33)

  Cập nhật vào: 2017-11-21

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.2(33) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f8d97c694aa8811c28f74c295468452a1840b866

  Dung lượng tệp: 10.8 MB

  Tải về

 • V1.2.1 10.8 MB APK

  Pregnancy

  2017-10-09

  Pregnancy 1.2.1 (32)

  Cập nhật vào: 2017-10-09

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.1(32) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 5eb6eb4678b32c57a4a5983f53756aab0be4e482

  Dung lượng tệp: 10.8 MB

  Tải về

 • V1.2.0 10.5 MB APK

  Pregnancy

  2017-08-18

  Pregnancy 1.2.0 (31)

  Cập nhật vào: 2017-08-18

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.2.0(31) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 783dce301b6c3285e3e3678219bcbd9134a2fdc8

  Dung lượng tệp: 10.5 MB

  Tải về

 • V1.1.8 10.7 MB APK

  Pregnancy

  2017-08-11

  Pregnancy 1.1.8 (29)

  Cập nhật vào: 2017-08-11

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.1.8(29) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 21987cf7a7a8c5f45274aa415be2989409f9bb8c

  Dung lượng tệp: 10.7 MB

  Tải về

 • V1.1.7 10.4 MB APK

  Pregnancy

  2017-08-08

  Pregnancy 1.1.7 (28)

  Cập nhật vào: 2017-08-08

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.1.7(28) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e97096eacb07ae5369271022241aa4defe1904c4

  Dung lượng tệp: 10.4 MB

  Tải về

 • V1.1.6 10.3 MB APK

  Pregnancy

  2017-05-30

  Pregnancy 1.1.6 (27)

  Cập nhật vào: 2017-05-30

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.1.6(27) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 89095906a9552835d92a761ff5fc93fc71b2b643

  Dung lượng tệp: 10.3 MB

  Tải về

 • V1.1.5 10.3 MB APK

  Pregnancy

  2017-05-20

  Pregnancy 1.1.5 (26)

  Cập nhật vào: 2017-05-20

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.1.5(26) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: c8bb79744e8b5c271251cf570b903c309f7ef0de

  Dung lượng tệp: 10.3 MB

  Tải về

 • V1.1.4 10.0 MB APK

  Pregnancy

  2017-05-01

  Pregnancy 1.1.4 (25)

  Cập nhật vào: 2017-05-01

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.1.4(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 35033c59ab1422f5cee1b6f353bfcaf86d2db714

  Dung lượng tệp: 10.0 MB

  Tải về

 • V1.1.2 9.9 MB APK

  Pregnancy

  2017-04-25

  Pregnancy 1.1.2 (23)

  Cập nhật vào: 2017-04-25

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.1.2(23) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: f0e999440c2f8d41471f563277a65abda739a459

  Dung lượng tệp: 9.9 MB

  Tải về

 • V1.1.1 9.5 MB APK

  Pregnancy

  2017-03-11

  Pregnancy 1.1.1 (22)

  Cập nhật vào: 2017-03-11

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.1.1(22) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 80218c65aff431bf47e4e5c22fdb96e2be0ee897

  Dung lượng tệp: 9.5 MB

  Tải về

 • V1.1.0 9.5 MB APK

  Pregnancy

  2017-03-08

  Pregnancy 1.1.0 (21)

  Cập nhật vào: 2017-03-08

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.1.0(21) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 84cb821f1b53b49c7a8f782019702114c807ac59

  Dung lượng tệp: 9.5 MB

  Tải về

 • V1.0.20 8.6 MB APK

  Pregnancy

  2017-02-21

  Pregnancy 1.0.20 (20)

  Cập nhật vào: 2017-02-21

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.0.20(20) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 662322bc76ab9ec4d5282e81f43448c331a09c46

  Dung lượng tệp: 8.6 MB

  Tải về

 • V1.0.19 8.5 MB APK

  Pregnancy

  2017-02-15

  Pregnancy 1.0.19 (19)

  Cập nhật vào: 2017-02-15

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.0.19(19) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: c9e5de40b7993f3362ef7cb21c497b1bec48cd48

  Dung lượng tệp: 8.5 MB

  Tải về

 • V1.0.17 8.0 MB APK

  Pregnancy

  2016-12-21

  Pregnancy 1.0.17 (17)

  Cập nhật vào: 2016-12-21

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.0.17(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e02e1904cafbc4191d6c4c8ee0e1e4b23ae6a19b

  Dung lượng tệp: 8.0 MB

  Tải về

 • V1.0.15 8.0 MB APK

  Pregnancy

  2016-12-09

  Pregnancy 1.0.15 (15)

  Cập nhật vào: 2016-12-09

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 00eaf206f82a281e92f2b5bfdc5e12ae20e2238f Pregnancy 1.0.15(15) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: e8f73af7e45a753bac0e4e288a2ee2d198bba240

  Dung lượng tệp: 8.0 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure