We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
My PlayHome Plus biểu tượng

My PlayHome Plus

Khám phá toàn bộ thị trấn nhỏ trong My PlayHome Plus!

Phiên bản trước
 • V1.9.1.43

  152.8 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2023-01-26

  My PlayHome Plus 1.9.1.43 (1527105353)

  Cập nhật vào: 2023-01-26

  Được tải lên bởi: Shimon Young : Play Home Software

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.9.1.43(1527105353) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.armeabi_v7a, config.de, config.en, config.es, config.fi, config.fr, config.hdpi, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ldpi, config.mdpi, config.ms, config.nl, config.pl, config.pt, config.ru, config.th, config.tvdpi, config.vi, config.x86, config.x86_64, config.xhdpi, config.xxhdpi, config.xxxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 80bce5737b6abbcbd23a64a89fd1129975fab422

  Dung lượng tệp: 152.8 MB

  Tải về

 • V1.2.0.36

  119.3 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2021-12-29

  2Variants
 • V1.1.3.35

  119.1 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2021-02-05

  3Variants
 • V1.1.2.34

  119.1 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2021-01-25

  My PlayHome Plus 1.1.2.34 (1527105330)

  Cập nhật vào: 2021-01-25

  Được tải lên bởi: Eber Vieira

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.1.2.34(1527105330) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 2422952eee4f976084bd20c2e6bc63fb68c0016f

  Dung lượng tệp: 119.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.1.31

  115.6 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2021-01-25

  My PlayHome Plus 1.1.1.31 (1527105324)

  Cập nhật vào: 2021-01-25

  Được tải lên bởi: Nyi Ye

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.1.1.31(1527105324) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: a93f0fad05a5757ae83478fb5f68a96e8acda9cb

  Dung lượng tệp: 115.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.0.31

  115.6 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2021-01-15

  My PlayHome Plus 1.1.0.31 (1527105323)

  Cập nhật vào: 2021-01-15

  Được tải lên bởi: Guilherme Barbosa

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.1.0.31(1527105323) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 4ec77adf0219bce9ec60f25ed921fffc600e9548

  Dung lượng tệp: 115.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.22.31

  115.5 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2021-01-06

  My PlayHome Plus 1.0.22.31 (1527105322)

  Cập nhật vào: 2021-01-06

  Được tải lên bởi: Nyi Ye

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.22.31(1527105322) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 18fad9e89512fd7f95c58b44b616e06979fbc02a

  Dung lượng tệp: 115.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.19.31

  115.5 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2021-01-01

  My PlayHome Plus 1.0.19.31 (1527105319)

  Cập nhật vào: 2021-01-01

  Được tải lên bởi: سمير سمارة

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.19.31(1527105319) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 238d815d10723622161eebca4c8e257bccf5aa4e

  Dung lượng tệp: 115.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.15.31

  115.5 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-12-25

  My PlayHome Plus 1.0.15.31 (1527105315)

  Cập nhật vào: 2020-12-25

  Được tải lên bởi: Nyi Ye

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.15.31(1527105315) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: ae39baac28af4d3be62559f4d0d817372e026bd9

  Dung lượng tệp: 115.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.12.31

  115.5 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-12-09

  My PlayHome Plus 1.0.12.31 (1527105312)

  Cập nhật vào: 2020-12-09

  Được tải lên bởi: Eber Vieira

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.12.31(1527105312) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: abd4e6c951ff1e954f13342351e261716eebc54f

  Dung lượng tệp: 115.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.11.31

  115.5 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-12-06

  My PlayHome Plus 1.0.11.31 (1527105311)

  Cập nhật vào: 2020-12-06

  Được tải lên bởi: Eber Vieira

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.11.31(1527105311) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 325a2856c23ce9795194dcdac47e5f0a5a7beebf

  Dung lượng tệp: 115.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.11.31

  114.8 MB APK

  My PlayHome Plus

  2020-12-06

  My PlayHome Plus 1.0.11.31 (1527105311)

  Cập nhật vào: 2020-12-06

  Được tải lên bởi: Eber Vieira

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.11.31(1527105311) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 4c7047df1859f87d3a792afb290368f6de99e4e1

  Dung lượng tệp: 114.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.10.31

  115.5 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-12-04

  My PlayHome Plus 1.0.10.31 (1527105310)

  Cập nhật vào: 2020-12-04

  Được tải lên bởi: Eber Vieira

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.10.31(1527105310) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 792c636140dd04ceafcef1836684b53f2d967ddd

  Dung lượng tệp: 115.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.10.31

  114.8 MB APK

  My PlayHome Plus

  2020-12-04

  My PlayHome Plus 1.0.10.31 (1527105310)

  Cập nhật vào: 2020-12-04

  Được tải lên bởi: سمير سمارة

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.10.31(1527105310) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: d7e71340d4e1437ee2fc9c01f1c80a27d9fdeb76

  Dung lượng tệp: 114.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.8.31

  115.4 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-12-01

  My PlayHome Plus 1.0.8.31 (1527105308)

  Cập nhật vào: 2020-12-01

  Được tải lên bởi: Guilherme Barbosa

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.8.31(1527105308) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: ebe9c6622a26fe78b4c6e815606faff08d5ac0c5

  Dung lượng tệp: 115.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.7.31

  115.4 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-11-19

  My PlayHome Plus 1.0.7.31 (1527105307)

  Cập nhật vào: 2020-11-19

  Được tải lên bởi: Guilherme Barbosa

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.7.31(1527105307) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: c57ba82e37ecebe1d4a3765a450495ffe085b2b8

  Dung lượng tệp: 115.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.7.31

  114.8 MB APK

  My PlayHome Plus

  2020-11-19

  My PlayHome Plus 1.0.7.31 (1527105307)

  Cập nhật vào: 2020-11-19

  Được tải lên bởi: Eber Vieira

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.7.31(1527105307) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: e6ad25d9d53ac102c4adc8a2c229504f260a486a

  Dung lượng tệp: 114.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6.31

  115.4 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-11-19

  My PlayHome Plus 1.0.6.31 (1527105306)

  Cập nhật vào: 2020-11-19

  Được tải lên bởi: Eber Vieira

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.6.31(1527105306) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: c6f82641039b04da01568e7b5a33d8018c653c11

  Dung lượng tệp: 115.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6.31

  114.8 MB APK

  My PlayHome Plus

  2020-11-19

  My PlayHome Plus 1.0.6.31 (1527105306)

  Cập nhật vào: 2020-11-19

  Được tải lên bởi: Nyi Ye

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.6.31(1527105306) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 089d950fe53ea103bc9ae95ece5a09d2ed60fc41

  Dung lượng tệp: 114.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.5.31

  115.4 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-11-18

  My PlayHome Plus 1.0.5.31 (1527105305)

  Cập nhật vào: 2020-11-18

  Được tải lên bởi: سمير سمارة

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.5.31(1527105305) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 5e27d6da9ffaa7c87766f840cf3939200b49b890

  Dung lượng tệp: 115.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.4.31

  115.4 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-11-16

  My PlayHome Plus 1.0.4.31 (1527105304)

  Cập nhật vào: 2020-11-16

  Được tải lên bởi: سمير سمارة

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.4.31(1527105304) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: d00eee9a5a05f1f3168e9be9d6f1889b7da8f5c6

  Dung lượng tệp: 115.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3.31

  115.4 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-11-16

  My PlayHome Plus 1.0.3.31 (1527105303)

  Cập nhật vào: 2020-11-16

  Được tải lên bởi: Guilherme Barbosa

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.3.31(1527105303) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: ea92253cd7a44596a00deb0465b224e04cc9f709

  Dung lượng tệp: 115.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.3.31

  114.8 MB APK

  My PlayHome Plus

  2020-11-16

  My PlayHome Plus 1.0.3.31 (1527105303)

  Cập nhật vào: 2020-11-16

  Được tải lên bởi: Eber Vieira

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.3.31(1527105303) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 0acd5dfbfc95d14182f0a66ad12abe3ae693daac

  Dung lượng tệp: 114.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.2.31

  115.4 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-11-13

  My PlayHome Plus 1.0.2.31 (1527105203)

  Cập nhật vào: 2020-11-13

  Được tải lên bởi: Nyi Ye

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.2.31(1527105203) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 1f06ecbdaf9bf6d6a40c7f2f3f5aed23a844bd68

  Dung lượng tệp: 115.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.1.31

  115.3 MB XAPK APKs

  My PlayHome Plus

  2020-11-10

  My PlayHome Plus 1.0.1.31 (1527105201)

  Cập nhật vào: 2020-11-10

  Được tải lên bởi: Nyi Ye

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.1.31(1527105201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.playhome.plus.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 6db0415bdb8a643df1273f33123e6d5d6d75ec12

  Dung lượng tệp: 115.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.1.31

  114.6 MB APK

  My PlayHome Plus

  2020-11-10

  My PlayHome Plus 1.0.1.31 (1527105201)

  Cập nhật vào: 2020-11-10

  Được tải lên bởi: سمير سمارة

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 8958e4c85fd1d25b29453fe9cdfa03045126920c My PlayHome Plus 1.0.1.31(1527105201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 178dd6445e7873206f108d71ff311978a6e6a153

  Dung lượng tệp: 114.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.