We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Meu Vivo Fixo biểu tượng

Meu Vivo Fixo

Tất cả bạn cần để quản lý điện thoại cố định của bạn, Internet và truyền hình.

Phiên bản trước
 • V5.1.3 30.2 MB XAPK APKs

  Meu Vivo Fixo

  2020-09-24

  2Variants
 • V5.1.2 31.8 MB XAPK APKs

  Meu Vivo Fixo

  2020-09-22

  2Variants
 • V5.0.77 31.6 MB XAPK APKs

  Meu Vivo Fixo

  2020-04-27

  Meu Vivo Fixo 5.0.77 (5242)

  Cập nhật vào: 2020-04-27

  Uploaded by: Raaft Adel

  Yêu cầu Android: Android 5.1+ (Lollipop MR1, API 22)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.77(5242) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.gvt.minhagvt.enterprise.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.ja, config.ko, config.my, config.pt, config.ru, config.th, config.tr, config.vi, config.xxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 040dcb475906c196b988acdaeb091d256813a8b0

  Dung lượng tệp: 31.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.71 29.6 MB XAPK APKs

  Meu Vivo Fixo

  2020-02-19

  Meu Vivo Fixo 5.0.71 (5221)

  Cập nhật vào: 2020-02-19

  Uploaded by: Raaft Adel

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.71(5221) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.gvt.minhagvt.enterprise.apk

  Split APKs: config.ar, config.arm64_v8a, config.de, config.en, config.es, config.fr, config.hi, config.in, config.it, config.iw, config.ja, config.ko, config.ms, config.nb, config.nl, config.pl, config.pt, config.ru, config.sv, config.th, config.tr, config.vi, config.xxxhdpi, config.zh

  Tệp SHA1: 7677f2ae42152be14ac22afdcf863f09e3a47806

  Dung lượng tệp: 29.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.64 16.5 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2020-02-01

  Meu Vivo Fixo 5.0.64 (5199)

  Cập nhật vào: 2020-02-01

  Uploaded by: Hirro Trisma

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.64(5199) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: angularjs, arm64-v8a, bootstrap, cordova, fastclick.min.js, font-awesome, jquery, moment-timezone-data.js, moment-timezone.min.js, moment.min.js, ocLazyLoad.min.js, predefined.json, require.js

  Tệp SHA1: 4aebc32fab78c02fc8aa51a85335eee9a4a9b3db

  Dung lượng tệp: 16.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.59 16.0 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2020-01-21

  Meu Vivo Fixo 5.0.59 (5181)

  Cập nhật vào: 2020-01-21

  Uploaded by: Nassar Ali

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.59(5181) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: angularjs, arm64-v8a, bootstrap, cordova, fastclick.min.js, font-awesome, jquery, moment-timezone-data.js, moment-timezone.min.js, moment.min.js, ocLazyLoad.min.js, predefined.json, require.js

  Tệp SHA1: a6520a5237e4c7ff24b239cd9a212a278fc4328f

  Dung lượng tệp: 16.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.56 15.5 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-11-29

  Meu Vivo Fixo 5.0.56 (5177)

  Cập nhật vào: 2019-11-29

  Uploaded by: Nassar Ali

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.56(5177) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: angularjs, armeabi-v7a, bootstrap, cordova, fastclick.min.js, font-awesome, jquery, moment-timezone-data.js, moment-timezone.min.js, moment.min.js, ocLazyLoad.min.js, predefined.json, require.js

  Tệp SHA1: ca835d55ef68dbb192977300bdf12116ea11d9ea

  Dung lượng tệp: 15.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.55 16.5 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-11-27

  Meu Vivo Fixo 5.0.55 (5175)

  Cập nhật vào: 2019-11-27

  Uploaded by: Raaft Adel

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.55(5175) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: angularjs, arm64-v8a, bootstrap, cordova, fastclick.min.js, font-awesome, jquery, moment-timezone-data.js, moment-timezone.min.js, moment.min.js, ocLazyLoad.min.js, predefined.json, require.js

  Tệp SHA1: ebedc12138586925f820df047a451f74bee30295

  Dung lượng tệp: 16.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.52 15.5 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-11-21

  Meu Vivo Fixo 5.0.52 (5168)

  Cập nhật vào: 2019-11-21

  Uploaded by: Raaft Adel

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.52(5168) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: angularjs, armeabi-v7a, bootstrap, cordova, fastclick.min.js, font-awesome, jquery, moment-timezone-data.js, moment-timezone.min.js, moment.min.js, ocLazyLoad.min.js, predefined.json, require.js

  Tệp SHA1: 2711aa352168a3f4d625c625a07c6b9e72d91604

  Dung lượng tệp: 15.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.47 15.9 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-11-10

  Meu Vivo Fixo 5.0.47 (5161)

  Cập nhật vào: 2019-11-10

  Uploaded by: Herick Martins

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.47(5161) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: angularjs, armeabi-v7a, bootstrap, cordova, fastclick.min.js, font-awesome, jquery, moment-timezone-data.js, moment-timezone.min.js, moment.min.js, ocLazyLoad.min.js, predefined.json, require.js

  Tệp SHA1: dee5d75d0d913ad22174490319142f5123f92254

  Dung lượng tệp: 15.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.44 30.6 MB XAPK APKs

  Meu Vivo Fixo

  2019-09-28

  Meu Vivo Fixo 5.0.44 (5146)

  Cập nhật vào: 2019-09-28

  Uploaded by: Raaft Adel

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.44(5146) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: angularjs, bootstrap, cordova, fastclick.min.js, font-awesome, jquery, moment-timezone-data.js, moment-timezone.min.js, moment.min.js, ocLazyLoad.min.js, predefined.json, require.js

  Base APK: com.gvt.minhagvt.enterprise.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a, config.en, config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 281c17847e6845dc726085be60aa2ff6107508b7

  Dung lượng tệp: 30.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.36 19.0 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-07-25

  2Variants
 • V5.0.32 19.0 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-06-03

  Meu Vivo Fixo 5.0.32 (5095)

  Cập nhật vào: 2019-06-03

  Uploaded by: Raaft Adel

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.32(5095) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 6f59c19257011803b5f277919a1a93e68bb11a66

  Dung lượng tệp: 19.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.30 18.9 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-05-06

  Meu Vivo Fixo 5.0.30 (5081)

  Cập nhật vào: 2019-05-06

  Uploaded by: Raaft Adel

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.30(5081) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 80bb946e6b4530556035ed2cc22612dd551d268f

  Dung lượng tệp: 18.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.24 19.0 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-04-10

  Meu Vivo Fixo 5.0.24 (5067)

  Cập nhật vào: 2019-04-10

  Uploaded by: Jhon Camuendo

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.24(5067) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 7b6101fd21e5b316725213cedf2f63ea13d8c824

  Dung lượng tệp: 19.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.22 19.0 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-04-09

  Meu Vivo Fixo 5.0.22 (5061)

  Cập nhật vào: 2019-04-09

  Uploaded by: Nong Mafear Suriyawongworadach

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.22(5061) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 37585814b75fecd454bae4927624c707346c0667

  Dung lượng tệp: 19.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.21 19.0 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2019-04-03

  Meu Vivo Fixo 5.0.21 (5052)

  Cập nhật vào: 2019-04-03

  Uploaded by: Nong Mafear Suriyawongworadach

  Yêu cầu Android: Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 5.0.21(5052) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 8af97191c5d1c8f54be56b91a055cfcfdc2f8b87

  Dung lượng tệp: 19.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.5.0 8.1 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2018-03-23

  Meu Vivo Fixo 4.5.0 (4500)

  Cập nhật vào: 2018-03-23

  Uploaded by: Herick Martins

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 4.5.0(4500) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 196aa8427b1196cfb1aeb977e42d180c55e5b792

  Dung lượng tệp: 8.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.3.5 7.6 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2017-08-26

  Meu Vivo Fixo 4.3.5 (435)

  Cập nhật vào: 2017-08-26

  Uploaded by: Herick Martins

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 4.3.5(435) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: cf0e958ec65b9a776f8b3bcea04a46764c48ff90

  Dung lượng tệp: 7.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.3.2 3.8 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2017-07-16

  Meu Vivo Fixo 4.3.2 (432)

  Cập nhật vào: 2017-07-16

  Uploaded by: Raaft Adel

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 4.3.2(432) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 19e325aa9cc9ee928ca9e46d8d1c6e4bb9c0b8a8

  Dung lượng tệp: 3.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.9 3.0 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2016-04-09

  Meu Vivo Fixo 4.2.9 (429)

  Cập nhật vào: 2016-04-09

  Uploaded by: Lanwil Pinto

  Yêu cầu Android: Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

  Chữ ký: 4da3d5ca5490149257cc62b7d141ed7b34a87845 Meu Vivo Fixo 4.2.9(429) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 1b12f8574305a890a0b497a5daaf6158b7008149

  Dung lượng tệp: 3.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.0 2.5 MB APK

  Meu Vivo Fixo

  2015-10-18

  2Variants
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure