We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
MacroDroid biểu tượng

MacroDroid

Tự động hóa

Tự động hóa các tác vụ trên thiết bị bằng công cụ tự động hóa dễ sử dụng nhất.

Phiên bản trước
 • V5.28.8 38.1 MB APK

  MacroDroid

  2022-11-11

  5Variants
 • V5.27.8 33.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-09-28

  MacroDroid 5.27.8 (5270016)

  Cập nhật vào: 2022-09-28

  Được tải lên bởi: Morad Othman

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.27.8(5270016) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a4fdbc059204ee8a61ffa7df51e37f4b9f6d0818

  Dung lượng tệp: 33.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.27.7 33.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-09-16

  2Variants
 • V5.27.6 33.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-09-16

  MacroDroid 5.27.6 (5270009)

  Cập nhật vào: 2022-09-16

  Được tải lên bởi: ArloSoft

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.27.6(5270009) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: d9434301161809bada583040c526dfbf22cfeafd

  Dung lượng tệp: 33.0 MB

  Tải về

 • V5.27.5 33.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-09-14

  MacroDroid 5.27.5 (5270008)

  Cập nhật vào: 2022-09-14

  Được tải lên bởi: ArloSoft

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.27.5(5270008) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 898305180bb1688f684c3df446a11fa9e46b80a8

  Dung lượng tệp: 33.0 MB

  Tải về

 • V5.27.4 33.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-09-10

  MacroDroid 5.27.4 (5270007)

  Cập nhật vào: 2022-09-10

  Được tải lên bởi: ArloSoft

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.27.4(5270007) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 45db8b0c90222ab66f56a9a50a481ebeb893ee8c

  Dung lượng tệp: 33.0 MB

  Tải về

 • V5.27.3 33.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-09-06

  MacroDroid 5.27.3 (5270006)

  Cập nhật vào: 2022-09-06

  Được tải lên bởi: ArloSoft

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.27.3(5270006) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 51c962ad78f1cf9fb29b410b4b73a550006ee664

  Dung lượng tệp: 33.0 MB

  Tải về

 • V5.27.1 33.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-08-30

  MacroDroid 5.27.1 (5270002)

  Cập nhật vào: 2022-08-30

  Được tải lên bởi: ArloSoft

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.27.1(5270002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 251c28fa53245e4fda5f71a7644a5a17bdc1a2ce

  Dung lượng tệp: 33.0 MB

  Tải về

 • V5.27.0 33.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-08-29

  MacroDroid 5.27.0 (5270001)

  Cập nhật vào: 2022-08-29

  Được tải lên bởi: ArloSoft

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.27.0(5270001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 7f39585ebdfcbffb57d406201e9be52459d2f229

  Dung lượng tệp: 33.0 MB

  Tải về

 • V5.26.8 32.8 MB APK

  MacroDroid

  2022-08-08

  MacroDroid 5.26.8 (5260008)

  Cập nhật vào: 2022-08-08

  Được tải lên bởi: كاشور كاشور

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.26.8(5260008) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 66bc477dd98519fc703ef22cf579a8c9f45559f8

  Dung lượng tệp: 32.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.26.7 32.8 MB APK

  MacroDroid

  2022-08-02

  MacroDroid 5.26.7 (5260007)

  Cập nhật vào: 2022-08-02

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.26.7(5260007) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: f5aa8cc175b0b188a7a7ac9c5ff4e39a827e6825

  Dung lượng tệp: 32.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.25.6 32.8 MB APK

  MacroDroid

  2022-07-02

  MacroDroid 5.25.6 (5250009)

  Cập nhật vào: 2022-07-02

  Được tải lên bởi: Khảii Hoàngg

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.25.6(5250009) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 924348256390ed606e4f06fa076ec5220ea372e6

  Dung lượng tệp: 32.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.25.5 32.8 MB APK

  MacroDroid

  2022-07-01

  MacroDroid 5.25.5 (5250008)

  Cập nhật vào: 2022-07-01

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.25.5(5250008) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 8a1153ed36ca07a976f666630ade3b312382ad81

  Dung lượng tệp: 32.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.25.4 32.8 MB APK

  MacroDroid

  2022-06-30

  MacroDroid 5.25.4 (5250006)

  Cập nhật vào: 2022-06-30

  Được tải lên bởi: Khảii Hoàngg

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.25.4(5250006) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 07f1c80845b9f1e5a53ad6d386577edb0184e24f

  Dung lượng tệp: 32.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.24.3 32.4 MB APK

  MacroDroid

  2022-05-30

  MacroDroid 5.24.3 (5240004)

  Cập nhật vào: 2022-05-30

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.24.3(5240004) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: ff5c66aaf9d9cea247e86bb6877c49dbb5fb8004

  Dung lượng tệp: 32.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.24.2 32.1 MB APK

  MacroDroid

  2022-05-22

  MacroDroid 5.24.2 (5240002)

  Cập nhật vào: 2022-05-22

  Được tải lên bởi: Morad Othman

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.24.2(5240002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: d33a8c8c037dd9a394ae3db834a8852ae85f875d

  Dung lượng tệp: 32.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.23.9 32.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-04-19

  MacroDroid 5.23.9 (5230015)

  Cập nhật vào: 2022-04-19

  Được tải lên bởi: كاشور كاشور

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.23.9(5230015) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: b15b63acd302f97acf1b57db14c291c7263c42c6

  Dung lượng tệp: 32.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.23.8 32.0 MB APK

  MacroDroid

  2022-04-15

  MacroDroid 5.23.8 (5230014)

  Cập nhật vào: 2022-04-15

  Được tải lên bởi: Morad Othman

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.23.8(5230014) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: b01c1ccd1d0b4ef1288fc73c72b85472d38e746d

  Dung lượng tệp: 32.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.22.6 35.2 MB APK

  MacroDroid

  2022-02-22

  MacroDroid 5.22.6 (5220007)

  Cập nhật vào: 2022-02-22

  Được tải lên bởi: Khảii Hoàngg

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.22.6(5220007) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 75d9566cc8a15b234d58b6c2db30378cc83b6be3

  Dung lượng tệp: 35.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.22.5 35.2 MB APK

  MacroDroid

  2022-02-18

  MacroDroid 5.22.5 (5220006)

  Cập nhật vào: 2022-02-18

  Được tải lên bởi: كاشور كاشور

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.22.5(5220006) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 9f4bf79240078f01516667c8fdd68140fc7016af

  Dung lượng tệp: 35.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.21.3 42.4 MB APK

  MacroDroid

  2022-01-30

  MacroDroid 5.21.3 (5210003)

  Cập nhật vào: 2022-01-30

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.21.3(5210003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: f78a2e2ff571a9fb528d06158733d4cae8157757

  Dung lượng tệp: 42.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.20.11 33.2 MB APK

  MacroDroid

  2022-01-14

  MacroDroid 5.20.11 (5200014)

  Cập nhật vào: 2022-01-14

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.20.11(5200014) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 5d0996e0cfc4f185f3d1269250e901acb1454333

  Dung lượng tệp: 33.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.20.10 33.2 MB APK

  MacroDroid

  2022-01-19

  MacroDroid 5.20.10 (5200013)

  Cập nhật vào: 2022-01-19

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.20.10(5200013) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: a734dc9b439ebfb7833c7a56f3fd5500c7711514

  Dung lượng tệp: 33.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.19.11 29.1 MB APK

  MacroDroid

  2021-11-26

  MacroDroid 5.19.11 (519016)

  Cập nhật vào: 2021-11-26

  Được tải lên bởi: Morad Othman

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.19.11(519016) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: e19c3e813e5050a31b6f90892cefc7a7ab903eb1

  Dung lượng tệp: 29.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.19.9 29.1 MB APK

  MacroDroid

  2021-11-22

  MacroDroid 5.19.9 (519011)

  Cập nhật vào: 2021-11-22

  Được tải lên bởi: Khảii Hoàngg

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.19.9(519011) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 0ebefc8962e43fb9413ce0d1b09dd48b6cbfe51b

  Dung lượng tệp: 29.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.18.1 28.5 MB APK

  MacroDroid

  2021-09-23

  MacroDroid 5.18.1 (51801)

  Cập nhật vào: 2021-09-23

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.18.1(51801) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: bcb27205c8aaaeecaa35174339d949007549c8f8

  Dung lượng tệp: 28.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.17.3 28.5 MB APK

  MacroDroid

  2021-09-12

  MacroDroid 5.17.3 (51705)

  Cập nhật vào: 2021-09-12

  Được tải lên bởi: Khảii Hoàngg

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.17.3(51705) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: d66fff984b39d94c00add75338626684f8272508

  Dung lượng tệp: 28.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.16.2 28.0 MB APK

  MacroDroid

  2021-07-19

  MacroDroid 5.16.2 (51602)

  Cập nhật vào: 2021-07-19

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.16.2(51602) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 9bc7aad34a462f5e8fc2e73ccaba06ad87de2bd0

  Dung lượng tệp: 28.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.16.1 28.0 MB APK

  MacroDroid

  2021-07-16

  MacroDroid 5.16.1 (51601)

  Cập nhật vào: 2021-07-16

  Được tải lên bởi: Morad Othman

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.16.1(51601) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: d769a1fc38529a364c72850790234a2b4c708b7d

  Dung lượng tệp: 28.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.14.1 27.8 MB APK

  MacroDroid

  2021-05-31

  MacroDroid 5.14.1 (51401)

  Cập nhật vào: 2021-05-31

  Được tải lên bởi: ฐากูร สังขวรรณะ

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: b8f69e9f8ee32e3a574fafade65bb43817771028 MacroDroid 5.14.1(51401) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a, x86, x86_64

  Tệp SHA1: 719f0298935bd37449123d7a19420441e9aff9a7

  Dung lượng tệp: 27.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.