We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
LifeAfter biểu tượng

LifeAfter

Trò chơi sinh tồn ngày tận thế thế giới mở

Phiên bản trước
 • V1.0.247

  2.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2023-01-19

  LifeAfter 1.0.247 (247)

  Cập nhật vào: 2023-01-19

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.247(247) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: fa47c25933a0a3a49614604135e08b7dcc162873

  Dung lượng tệp: 2.6 GB

  Tải về

 • V1.0.247

  63.1 MB APK

  LifeAfter

  2023-01-16

  LifeAfter 1.0.247 (247)

  Cập nhật vào: 2023-01-16

  Được tải lên bởi: NetEase Games

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.247(247) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a3f2086a0196a9c81a7a990969a554a826afb7cf

  Dung lượng tệp: 63.1 MB

  Tải về

 • V1.0.244

  2.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-12-30

  LifeAfter 1.0.244 (244)

  Cập nhật vào: 2022-12-30

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.244(244) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: f8c84d4609914d6fc6bae3a24305cae0b0033d37

  Dung lượng tệp: 2.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.244

  63.1 MB APK

  LifeAfter

  2022-12-30

  LifeAfter 1.0.244 (244)

  Cập nhật vào: 2022-12-30

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.244(244) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: eab00951dd82585c59dd087aa4796cc8751e2d93

  Dung lượng tệp: 63.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.237

  2.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-12-06

  LifeAfter 1.0.237 (237)

  Cập nhật vào: 2022-12-06

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.237(237) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 042d81645396814aaf40a9d0d0a3f7e5860d7612

  Dung lượng tệp: 2.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.237

  63.1 MB APK

  LifeAfter

  2022-12-06

  LifeAfter 1.0.237 (237)

  Cập nhật vào: 2022-12-06

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.237(237) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: fc38ca283e8af5143e0406916399ae8a06b777b1

  Dung lượng tệp: 63.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.236

  2.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-12-02

  LifeAfter 1.0.236 (236)

  Cập nhật vào: 2022-12-02

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.236(236) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 7db9c47ab3a4666975443eeba00848bac8c4874b

  Dung lượng tệp: 2.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.236

  63.1 MB APK

  LifeAfter

  2022-12-02

  2Variants
 • V1.0.232

  2.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-11-10

  LifeAfter 1.0.232 (232)

  Cập nhật vào: 2022-11-10

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.232(232) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: bd8fc9bcc70aad33174990fecefc081a12659447

  Dung lượng tệp: 2.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.232

  62.8 MB APK

  LifeAfter

  2022-11-10

  LifeAfter 1.0.232 (232)

  Cập nhật vào: 2022-11-10

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.232(232) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 7af8c0ff4528e6ebed0650d1c6d3d16903f2e531

  Dung lượng tệp: 62.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.230

  2.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-10-26

  LifeAfter 1.0.230 (230)

  Cập nhật vào: 2022-10-26

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.230(230) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 20fcac713b12610bee81df80a6fc0c00f4b598fe

  Dung lượng tệp: 2.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.230

  62.8 MB APK

  LifeAfter

  2022-10-26

  LifeAfter 1.0.230 (230)

  Cập nhật vào: 2022-10-26

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.230(230) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 237f500fdf1e4059b57fa25e4189912f7be67442

  Dung lượng tệp: 62.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.227

  2.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-09-20

  LifeAfter 1.0.227 (227)

  Cập nhật vào: 2022-09-20

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.227(227) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 0581f6bf8eed4412e026ca6c1aa715eb4de491c2

  Dung lượng tệp: 2.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.227

  61.9 MB APK

  LifeAfter

  2022-09-20

  LifeAfter 1.0.227 (227)

  Cập nhật vào: 2022-09-20

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.227(227) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 5edb785a3eb2ece31786f6fd25f9999996f31c99

  Dung lượng tệp: 61.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.226

  2.7 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-09-09

  LifeAfter 1.0.226 (226)

  Cập nhật vào: 2022-09-09

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.226(226) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: d409a7aed042008ea2df83f2cb7301a9da61b505

  Dung lượng tệp: 2.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.226

  61.9 MB APK

  LifeAfter

  2022-09-09

  LifeAfter 1.0.226 (226)

  Cập nhật vào: 2022-09-09

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.226(226) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 130de363b2f17af29977ab8ebdbdbe0bec5f2d9c

  Dung lượng tệp: 61.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.224

  2.9 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-08-17

  2Variants
 • V1.0.224

  61.8 MB APK

  LifeAfter

  2022-08-17

  LifeAfter 1.0.224 (224)

  Cập nhật vào: 2022-08-17

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.224(224) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 88d5884005246eca1258de759f65296b3f75b2e7

  Dung lượng tệp: 61.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.223

  3.1 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-08-11

  LifeAfter 1.0.223 (223)

  Cập nhật vào: 2022-08-11

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.223(223) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 1ca62125fbbfdf6519cb31c6d86f5723a3910e01

  Dung lượng tệp: 3.1 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.223

  61.8 MB APK

  LifeAfter

  2022-08-11

  LifeAfter 1.0.223 (223)

  Cập nhật vào: 2022-08-11

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.223(223) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: cd2869c9aeaf47a16a384bb8fc6de0b0d0577eb0

  Dung lượng tệp: 61.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.221

  3.3 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-08-01

  LifeAfter 1.0.221 (221)

  Cập nhật vào: 2022-08-01

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.221(221) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 3d4aa10a8e93a0f3d0e24b02864e478302811397

  Dung lượng tệp: 3.3 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.221

  61.6 MB APK

  LifeAfter

  2022-08-01

  LifeAfter 1.0.221 (221)

  Cập nhật vào: 2022-08-01

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.221(221) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 9f67ebc82e9b8763d49ac7afe12545c9ccbd9b67

  Dung lượng tệp: 61.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.220

  3.3 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-07-13

  LifeAfter 1.0.220 (220)

  Cập nhật vào: 2022-07-13

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.220(220) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 9ffe49a0c1296e833a39c39d8c087d532e771b94

  Dung lượng tệp: 3.3 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.220

  61.6 MB APK

  LifeAfter

  2022-07-13

  LifeAfter 1.0.220 (220)

  Cập nhật vào: 2022-07-13

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.220(220) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: e26ded0ef956d37682983f14521f1a2fcd262697

  Dung lượng tệp: 61.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.219

  3.3 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-07-09

  LifeAfter 1.0.219 (219)

  Cập nhật vào: 2022-07-09

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.219(219) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 84bd92725c9ba2b261575f126e977c146fb65791

  Dung lượng tệp: 3.3 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.219

  60.8 MB APK

  LifeAfter

  2022-07-09

  LifeAfter 1.0.219 (219)

  Cập nhật vào: 2022-07-09

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.219(219) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 5a496b32478738729db2e9a64d9af8dd48ebc272

  Dung lượng tệp: 60.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.214

  3.9 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-04-30

  LifeAfter 1.0.214 (214)

  Cập nhật vào: 2022-04-30

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.214(214) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: cfccb6364c3513d3584f489f187c1396632d11ed

  Dung lượng tệp: 3.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.214

  76.7 MB APK

  LifeAfter

  2022-04-30

  LifeAfter 1.0.214 (214)

  Cập nhật vào: 2022-04-30

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.214(214) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: f0f22278e3ed5f43c7c082516c1bfd2d010d462d

  Dung lượng tệp: 76.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.213

  3.9 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-03-03

  LifeAfter 1.0.213 (213)

  Cập nhật vào: 2022-03-03

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.213(213) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: c95410815ccf91abcfe45fee6af4591c11aa77c6

  Dung lượng tệp: 3.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.213

  76.7 MB APK

  LifeAfter

  2022-03-03

  LifeAfter 1.0.213 (213)

  Cập nhật vào: 2022-03-03

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.213(213) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 947f5ce1d7bb9de2774db54c13a8a2dc13c347cb

  Dung lượng tệp: 76.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.210

  3.7 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2022-02-10

  LifeAfter 1.0.210 (210)

  Cập nhật vào: 2022-02-10

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.210(210) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 93b270bdf2f68daa99b8dabe580f0f6e7fbf3249

  Dung lượng tệp: 3.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.210

  75.9 MB APK

  LifeAfter

  2022-02-10

  LifeAfter 1.0.210 (210)

  Cập nhật vào: 2022-02-10

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.210(210) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 939a119c5c494a42210b4e8107a563bb62e1b6a9

  Dung lượng tệp: 75.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.207

  3.7 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-12-21

  LifeAfter 1.0.207 (207)

  Cập nhật vào: 2021-12-21

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.207(207) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 0f6f566c2e01e00f2a9df7a10456de1df9ee7d3b

  Dung lượng tệp: 3.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.207

  75.4 MB APK

  LifeAfter

  2021-12-21

  LifeAfter 1.0.207 (207)

  Cập nhật vào: 2021-12-21

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.207(207) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: dc1a572dbc6994b0e20eac24572d348cbdcba5c5

  Dung lượng tệp: 75.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.204

  3.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-11-04

  LifeAfter 1.0.204 (204)

  Cập nhật vào: 2021-11-04

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.204(204) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 5a881621a6f917b0c9ca8dd2d3d8649cc677cacb

  Dung lượng tệp: 3.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.204

  75.5 MB APK

  LifeAfter

  2021-11-04

  LifeAfter 1.0.204 (204)

  Cập nhật vào: 2021-11-04

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.204(204) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 244973fa635a69dcf1120a47a7b476b43b831522

  Dung lượng tệp: 75.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.202

  3.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-10-31

  LifeAfter 1.0.202 (202)

  Cập nhật vào: 2021-10-31

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.202(202) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 19d79024923d6a4664fc28ac23a54587338237b6

  Dung lượng tệp: 3.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.202

  74.8 MB APK

  LifeAfter

  2021-10-31

  LifeAfter 1.0.202 (202)

  Cập nhật vào: 2021-10-31

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.202(202) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 3475567192d3a01e704c19c6f40e157e77d0279a

  Dung lượng tệp: 74.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.201

  3.5 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-09-27

  LifeAfter 1.0.201 (201)

  Cập nhật vào: 2021-09-27

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.201(201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 476ca27a0225147a45e010493f4678df89d495e3

  Dung lượng tệp: 3.5 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.201

  74.8 MB APK

  LifeAfter

  2021-09-27

  LifeAfter 1.0.201 (201)

  Cập nhật vào: 2021-09-27

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.201(201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: a44c05d500ba794a90c3998794c7325affc25706

  Dung lượng tệp: 74.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.200

  1.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-09-27

  LifeAfter 1.0.200 (200)

  Cập nhật vào: 2021-09-27

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.200(200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: a61abb858e8de1b58ddf5c94bdc3898d2b1754c8

  Dung lượng tệp: 1.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.200

  74.8 MB APK

  LifeAfter

  2021-09-27

  LifeAfter 1.0.200 (200)

  Cập nhật vào: 2021-09-27

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.200(200) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: ce88c49792199228054091072136944fc58032c6

  Dung lượng tệp: 74.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.199

  3.5 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-08-31

  LifeAfter 1.0.199 (199)

  Cập nhật vào: 2021-08-31

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.199(199) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 3252889d1678b7b673fe184ec85fc5326b20724f

  Dung lượng tệp: 3.5 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.199

  74.7 MB APK

  LifeAfter

  2021-08-31

  LifeAfter 1.0.199 (199)

  Cập nhật vào: 2021-08-31

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.199(199) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 9de2df2707c26033279f08bd322f0172151a5caa

  Dung lượng tệp: 74.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.197

  3.3 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-08-06

  LifeAfter 1.0.197 (197)

  Cập nhật vào: 2021-08-06

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.197(197) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 949f50bf267b968da7513cf038ea0815bdb6e137

  Dung lượng tệp: 3.3 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.197

  74.4 MB APK

  LifeAfter

  2021-08-06

  LifeAfter 1.0.197 (197)

  Cập nhật vào: 2021-08-06

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.197(197) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 553f116f15c5a7277dbba4ccd85ff3f599f3f9e4

  Dung lượng tệp: 74.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.193

  3.2 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-07-06

  LifeAfter 1.0.193 (193)

  Cập nhật vào: 2021-07-06

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.193(193) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 7551b27d2c9f632aeda3511161d008368fbeaf87

  Dung lượng tệp: 3.2 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.193

  75.0 MB APK

  LifeAfter

  2021-07-06

  LifeAfter 1.0.193 (193)

  Cập nhật vào: 2021-07-06

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.193(193) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: c8da58351cada1108698dc02b62fe9212c93d06f

  Dung lượng tệp: 75.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.191

  3.2 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-06-13

  LifeAfter 1.0.191 (191)

  Cập nhật vào: 2021-06-13

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.191(191) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 7c22bbd5297dce3f05876b0de28109e8ae0d66f7

  Dung lượng tệp: 3.2 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.191

  74.9 MB APK

  LifeAfter

  2021-06-13

  LifeAfter 1.0.191 (191)

  Cập nhật vào: 2021-06-13

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.191(191) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 66c996a2fe3e0cb695e5ef2fb2d32a227fee0f3b

  Dung lượng tệp: 74.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.189

  3.2 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-05-29

  LifeAfter 1.0.189 (189)

  Cập nhật vào: 2021-05-29

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.189(189) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: beb7159ddd7049a699d63a00b67c7aa3e5bd1f90

  Dung lượng tệp: 3.2 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.189

  75.2 MB APK

  LifeAfter

  2021-05-29

  LifeAfter 1.0.189 (189)

  Cập nhật vào: 2021-05-29

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.189(189) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 5eb3b0fc8e36f70a7effabb92da1b23ec161b360

  Dung lượng tệp: 75.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.183

  2.6 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-03-10

  LifeAfter 1.0.183 (183)

  Cập nhật vào: 2021-03-10

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.183(183) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 46b47d12c132ea4a880b2db22d30b50f625129ed

  Dung lượng tệp: 2.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.183

  74.8 MB APK

  LifeAfter

  2021-03-10

  LifeAfter 1.0.183 (183)

  Cập nhật vào: 2021-03-10

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.183(183) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 2eac77cadd40e8bf6bd6b9ff5a53ea00409a9904

  Dung lượng tệp: 74.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.182

  3.2 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-02-18

  LifeAfter 1.0.182 (182)

  Cập nhật vào: 2021-02-18

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.182(182) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 96d6c15b27f1fa0bef29bc415b42b445413a6c98

  Dung lượng tệp: 3.2 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.182

  74.6 MB APK

  LifeAfter

  2021-02-18

  LifeAfter 1.0.182 (182)

  Cập nhật vào: 2021-02-18

  Được tải lên bởi: Akbar Leaf

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.182(182) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 736630c783afca7a5dc7f9b205121fdf5fecb6f3

  Dung lượng tệp: 74.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.181

  2.9 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2021-01-15

  LifeAfter 1.0.181 (181)

  Cập nhật vào: 2021-01-15

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.181(181) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: cc699b875cc7381fb8ff41cda4f2d0eb05265583

  Dung lượng tệp: 2.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.181

  74.3 MB APK

  LifeAfter

  2021-01-15

  LifeAfter 1.0.181 (181)

  Cập nhật vào: 2021-01-15

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.181(181) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 01fdde9f6703428031841d1db9e17a033f06fa19

  Dung lượng tệp: 74.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.177

  3.7 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2020-12-17

  LifeAfter 1.0.177 (177)

  Cập nhật vào: 2020-12-17

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.177(177) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 9d78383aa7cb628182473b87137faba7f143907e

  Dung lượng tệp: 3.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.177

  74.4 MB APK

  LifeAfter

  2020-12-17

  LifeAfter 1.0.177 (177)

  Cập nhật vào: 2020-12-17

  Được tải lên bởi: Jerry Ducote

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.177(177) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 297adcaf2230cb85e9a0d227e58acb76bca8cb10

  Dung lượng tệp: 74.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.175

  3.9 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2020-11-07

  LifeAfter 1.0.175 (175)

  Cập nhật vào: 2020-11-07

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.175(175) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: cd61da4364575bc4e04322cbc9bd0012db951ddc

  Dung lượng tệp: 3.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.175

  74.3 MB APK

  LifeAfter

  2020-11-07

  LifeAfter 1.0.175 (175)

  Cập nhật vào: 2020-11-07

  Được tải lên bởi: Carlos Eduardo

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.175(175) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: e336eda44357288e307d9d68dd84867e6575f9ec

  Dung lượng tệp: 74.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.173

  3.7 GB XAPK OBB

  LifeAfter

  2020-10-24

  LifeAfter 1.0.173 (173)

  Cập nhật vào: 2020-10-24

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.173(173) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 0e332089f0b4abafae6d35115bfc58b007421280

  Dung lượng tệp: 3.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.173

  72.6 MB APK

  LifeAfter

  2020-10-24

  LifeAfter 1.0.173 (173)

  Cập nhật vào: 2020-10-24

  Được tải lên bởi: Oscar Fabricio

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: 75d48bba84e0b746fa5000c40db1151e6714f057 LifeAfter 1.0.173(173) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 0d59622e8bed31fc05252692942e8a3fc7215b32

  Dung lượng tệp: 72.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.