We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Game Booster biểu tượng

Game Booster

Fire GFX- Lag Fix

Game Booster sẽ mở khóa sức mạnh tối đa của thiết bị của bạn.

Phiên bản trước
 • V195

  7.2 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2023-01-30

  2Variants
 • V195

  7.1 MB APK

  Game Booster

  2023-01-30

  Game Booster 195 (195)

  Cập nhật vào: 2023-01-30

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 195(195) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 1051889542059bce0705e19dd2df9cb6ab375015

  Dung lượng tệp: 7.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V194

  7.1 MB APK

  Game Booster

  2023-01-30

  Game Booster 194 (194)

  Cập nhật vào: 2023-01-30

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 194(194) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 28cb91caa3c5fa9ef076902c0ee4c99151aaca7a

  Dung lượng tệp: 7.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V193

  7.1 MB APK

  Game Booster

  2023-01-28

  Game Booster 193 (193)

  Cập nhật vào: 2023-01-28

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 193(193) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 655a8b21dc419bfed3c8ceaa2db762c1bd44d60a

  Dung lượng tệp: 7.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V192

  6.8 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2023-01-26

  Game Booster 192 (192)

  Cập nhật vào: 2023-01-26

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 192(192) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: aa3d638113e8dc1e223b258aace63b3ff7530143

  Dung lượng tệp: 6.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V192

  6.7 MB APK

  Game Booster

  2023-01-26

  Game Booster 192 (192)

  Cập nhật vào: 2023-01-26

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 192(192) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: bdf5329b40f6b49b6ca7c545ff36a4cc416984f4

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V191

  6.6 MB APK

  Game Booster

  2023-01-18

  Game Booster 191 (191)

  Cập nhật vào: 2023-01-18

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 191(191) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 06daabcf8f90feda7f1cb4997ac66074f7a22390

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V190

  6.7 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2023-01-18

  2Variants
 • V190

  6.6 MB APK

  Game Booster

  2023-01-18

  Game Booster 190 (190)

  Cập nhật vào: 2023-01-18

  Được tải lên bởi: Davut Çakır

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 190(190) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 723fa201e7c67834264908c4bc0c87a035d07cb5

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V189

  6.7 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2023-01-03

  Game Booster 189 (189)

  Cập nhật vào: 2023-01-03

  Được tải lên bởi: Davut Çakır

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 189(189) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: f81544730fb6dc0de4a0ef4ce80f79af46470bd5

  Dung lượng tệp: 6.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V189

  6.6 MB APK

  Game Booster

  2023-01-02

  Game Booster 189 (189)

  Cập nhật vào: 2023-01-02

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 189(189) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 77caa6e379fa2e03d71d57b3c4c7d9b29fc6b7ad

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V183

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-11-14

  Game Booster 183 (183)

  Cập nhật vào: 2022-11-14

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 183(183) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: a8736116955090585e1a5bcd96549940f21a1426

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V182

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-11-14

  Game Booster 182 (182)

  Cập nhật vào: 2022-11-14

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 182(182) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 4070ff64fe86f34fc7718b639baba12cb91666e3

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V181

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-11-12

  2Variants
 • V181

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-11-13

  Game Booster 181 (181)

  Cập nhật vào: 2022-11-13

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 181(181) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: f64c46f1fbacd93f9ca1d701091ba02135cb49c4

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V180

  6.7 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-11-01

  2Variants
 • V180

  6.6 MB APK

  Game Booster

  2022-10-31

  Game Booster 180 (180)

  Cập nhật vào: 2022-10-31

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 180(180) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 6f886ec67d5b627b313bf8637ba38019f7bccf23

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V179

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-10-14

  Game Booster 179 (179)

  Cập nhật vào: 2022-10-14

  Được tải lên bởi: Davut Çakır

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 179(179) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  Tệp SHA1: 33a5fe4589e45813b6750b3ade93edc8df5b1c45

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V179

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-10-14

  Game Booster 179 (179)

  Cập nhật vào: 2022-10-14

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 179(179) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: e64b75c6dd088378ad509fe7d2d6d090258df977

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V177

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-10-04

  Game Booster 177 (177)

  Cập nhật vào: 2022-10-04

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 177(177) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 18a935cd0a1c81f75a32c5165231774335e08a48

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V175

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-09-19

  Game Booster 175 (175)

  Cập nhật vào: 2022-09-19

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 175(175) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xhdpi

  Tệp SHA1: c8b21fe7cb200627be8c124eb149c8cba8a891ca

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V175

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-09-19

  Game Booster 175 (175)

  Cập nhật vào: 2022-09-19

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 175(175) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: f02c8b74d9727a650e38d33129169ea2ef8aef34

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V173

  6.5 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-09-15

  Game Booster 173 (173)

  Cập nhật vào: 2022-09-15

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 173(173) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 3ff6bb3a41a6156b3a6a6fcfa1c3bf87abc8e112

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V172

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-09-11

  2Variants
 • V172

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-09-11

  Game Booster 172 (172)

  Cập nhật vào: 2022-09-11

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 172(172) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 2fd596261b60201e4017101d473c748316c85df4

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V171

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-09-08

  Game Booster 171 (171)

  Cập nhật vào: 2022-09-08

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 171(171) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 328651a05725155809728bd3c49ddff803c0bcf7

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V168

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-08-24

  Game Booster 168 (168)

  Cập nhật vào: 2022-08-24

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 168(168) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 7e5d014b52a598bebf1934da569ac33aebe89a73

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V167

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-08-05

  Game Booster 167 (167)

  Cập nhật vào: 2022-08-05

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 167(167) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 834868866eba69cfc1c4ee30918220a15f187a77

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V166

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-07-12

  2Variants
 • V165

  6.3 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-07-06

  3Variants
 • V164

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-06-12

  Game Booster 164 (164)

  Cập nhật vào: 2022-06-12

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 164(164) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: 28175a0d3a771d2a66cc0092fdb3debc97d2639e

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V163

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-06-05

  Game Booster 163 (163)

  Cập nhật vào: 2022-06-05

  Được tải lên bởi: Ekaa

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 163(163) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  Tệp SHA1: a7c59a79c9d5f52a0759d174cb27191a7eb81e44

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V163

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-06-01

  Game Booster 163 (163)

  Cập nhật vào: 2022-06-01

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 163(163) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: b7c393489c432b7f126656410595e02c2e35f9cf

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V162

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-05-26

  Game Booster 162 (162)

  Cập nhật vào: 2022-05-26

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 162(162) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 09f202469699995f9e1d03834b875474deb928c6

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V161

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-05-11

  Game Booster 161 (161)

  Cập nhật vào: 2022-05-11

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 161(161) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 5948485d07be1900bc3fe3914428febf0e9ba3b2

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V158

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-04-30

  Game Booster 158 (158)

  Cập nhật vào: 2022-04-30

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 158(158) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxxhdpi

  Tệp SHA1: fcb8222fe1c3a45823d6b485c9461bd878155c49

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V157

  6.5 MB APK

  Game Booster

  2022-04-23

  Game Booster 157 (157)

  Cập nhật vào: 2022-04-23

  Được tải lên bởi: Michael Moreira

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 157(157) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Tệp SHA1: 74ebb11bf7a18817379ab978728a45f604f436d5

  Dung lượng tệp: 6.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V156

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-04-21

  Game Booster 156 (156)

  Cập nhật vào: 2022-04-21

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 156(156) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  Tệp SHA1: 32261d7bb0c05d2995a2bedf7511cb5dd0ff701b

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V155

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-04-21

  Game Booster 155 (155)

  Cập nhật vào: 2022-04-21

  Được tải lên bởi: احمد العشري

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 155(155) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  Tệp SHA1: b0ea6176cd8391e9d150776f573c7b617e70c024

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V154

  6.6 MB XAPK APKs

  Game Booster

  2022-04-21

  Game Booster 154 (154)

  Cập nhật vào: 2022-04-21

  Được tải lên bởi: Davut Çakır

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: 39c84d75aaf5152ad56d59b289a401075e280143 Game Booster 154(154) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: universal

  Base APK: com.booster.gameboostermega.apk

  Split APKs: config.xxhdpi

  Tệp SHA1: d67dcc6f7679a860202471f3be318b8f2bcf855f

  Dung lượng tệp: 6.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.