We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Facebook Portal biểu tượng

Facebook Portal

Làm nhiều hơn với Cổng thông tin của bạn

Phiên bản trước
 • V65.0.0.0.54

  45.5 MB APK

  Facebook Portal

  2022-06-01

  Facebook Portal 65.0.0.0.54 (372575792)

  Cập nhật vào: 2022-06-01

  Được tải lên bởi: Kely

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 65.0.0.0.54(372575792) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: bdcfbdab5ff0a92b3ce32ca9b004d81f6077c582

  Dung lượng tệp: 45.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V63.0.0.2.186

  45.2 MB APK

  Facebook Portal

  2022-04-26

  Facebook Portal 63.0.0.2.186 (363569602)

  Cập nhật vào: 2022-04-26

  Được tải lên bởi: Kely

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 63.0.0.2.186(363569602) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5c2d5df80cc270517c2eea70e27030c8d07e9b00

  Dung lượng tệp: 45.2 MB

  Tải về

 • V59.0.0.0.580

  45.0 MB APK

  Facebook Portal

  2021-12-03

  Facebook Portal 59.0.0.0.580 (336226595)

  Cập nhật vào: 2021-12-03

  Được tải lên bởi: Torento Kruz IV

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 59.0.0.0.580(336226595) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2bf3a2a91c63aa662782bf7f68e6ff75ab5da5c5

  Dung lượng tệp: 45.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V58.0.0.1.201

  27.6 MB APK

  Facebook Portal

  2021-11-06

  Facebook Portal 58.0.0.1.201 (328741847)

  Cập nhật vào: 2021-11-06

  Được tải lên bởi: Sang Tong

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 58.0.0.1.201(328741847) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 776944283b67c057ff8902201c7ac9ee1fb0dc02

  Dung lượng tệp: 27.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V56.0.0.0.60

  27.5 MB APK

  Facebook Portal

  2021-09-25

  Facebook Portal 56.0.0.0.60 (320046988)

  Cập nhật vào: 2021-09-25

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 56.0.0.0.60(320046988) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f5ec619301a6a97a0ff5c67a15bc9cdacaa47342

  Dung lượng tệp: 27.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V54.0.0.0.675

  27.0 MB APK

  Facebook Portal

  2021-08-07

  Facebook Portal 54.0.0.0.675 (307013879)

  Cập nhật vào: 2021-08-07

  Được tải lên bởi: Kely

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 54.0.0.0.675(307013879) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d4088ffcb4f4936fbfe135b327d15a640c0edbb2

  Dung lượng tệp: 27.0 MB

  Tải về

 • V53.0.0.2.729

  26.9 MB APK

  Facebook Portal

  2021-06-25

  Facebook Portal 53.0.0.2.729 (299421824)

  Cập nhật vào: 2021-06-25

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 53.0.0.2.729(299421824) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4cebccf4e2f66317cb61f951b8e64f5bcf1d3a41

  Dung lượng tệp: 26.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V50.0.0.1.237

  26.8 MB APK

  Facebook Portal

  2021-04-24

  Facebook Portal 50.0.0.1.237 (286305389)

  Cập nhật vào: 2021-04-24

  Được tải lên bởi: Sang Tong

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 50.0.0.1.237(286305389) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5dc1e259b31c4e6525f04dcddab4b6692dfe11f2

  Dung lượng tệp: 26.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V49.0.0.1.161

  26.8 MB APK

  Facebook Portal

  2021-04-03

  Facebook Portal 49.0.0.1.161 (280874021)

  Cập nhật vào: 2021-04-03

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 49.0.0.1.161(280874021) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2a6ef003f3f6481ae8e1b0a95a1f40ca3a8eab78

  Dung lượng tệp: 26.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V46.0.0.1.234

  26.8 MB APK

  Facebook Portal

  2021-03-27

  Facebook Portal 46.0.0.1.234 (276713756)

  Cập nhật vào: 2021-03-27

  Được tải lên bởi: Torento Kruz IV

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 46.0.0.1.234(276713756) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 9c36a853299ef12261df7296c9fb39415cc7e3c6

  Dung lượng tệp: 26.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V45.0.0.1.222

  26.8 MB APK

  Facebook Portal

  2021-03-12

  Facebook Portal 45.0.0.1.222 (272974561)

  Cập nhật vào: 2021-03-12

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 45.0.0.1.222(272974561) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ad4062ffac0750cc40305ce14226c71995802ee1

  Dung lượng tệp: 26.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V44.0.0.1.242

  26.5 MB APK

  Facebook Portal

  2021-02-19

  Facebook Portal 44.0.0.1.242 (270843291)

  Cập nhật vào: 2021-02-19

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 44.0.0.1.242(270843291) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fff9d0cfb05d221bb436b5532ff2e58c97e28747

  Dung lượng tệp: 26.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V43.0.0.1.630

  26.5 MB APK

  Facebook Portal

  2021-01-26

  Facebook Portal 43.0.0.1.630 (268118295)

  Cập nhật vào: 2021-01-26

  Được tải lên bởi: Torento Kruz IV

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 43.0.0.1.630(268118295) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5a41a37c62d3ff552618a390da3bd9a16750df89

  Dung lượng tệp: 26.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V40.0.0.6.172

  23.0 MB APK

  Facebook Portal

  2020-12-16

  Facebook Portal 40.0.0.6.172 (260038979)

  Cập nhật vào: 2020-12-16

  Được tải lên bởi: Torento Kruz IV

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 40.0.0.6.172(260038979) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2b76cc602de030db185987ea9929a11912138b35

  Dung lượng tệp: 23.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V39.0.0.0.0

  23.0 MB APK

  Facebook Portal

  2020-12-01

  Facebook Portal 39.0.0.0.0 (253338892)

  Cập nhật vào: 2020-12-01

  Được tải lên bởi: Torento Kruz IV

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 39.0.0.0.0(253338892) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 30e53d4ab9eab5cf2636196b5b8bfd00eb5d66f9

  Dung lượng tệp: 23.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V38.0.0.2.0

  22.9 MB APK

  Facebook Portal

  2020-10-24

  Facebook Portal 38.0.0.2.0 (252415614)

  Cập nhật vào: 2020-10-24

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 38.0.0.2.0(252415614) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ff415cf5af8b29dce9a180a1713d817c926ac9d2

  Dung lượng tệp: 22.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V38.0.0.1.0

  22.9 MB APK

  Facebook Portal

  2020-10-22

  Facebook Portal 38.0.0.1.0 (252403070)

  Cập nhật vào: 2020-10-22

  Được tải lên bởi: Sang Tong

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 38.0.0.1.0(252403070) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 71cf3684e5ceb00db5809f9703d6231da595d6ac

  Dung lượng tệp: 22.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V35.0.0.1.161

  23.2 MB APK

  Facebook Portal

  2020-10-13

  Facebook Portal 35.0.0.1.161 (244992341)

  Cập nhật vào: 2020-10-13

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 35.0.0.1.161(244992341) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 42f349cfe670eeed80bb0ed4e9c4ea753e7d551a

  Dung lượng tệp: 23.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V34.0.0.2.120

  23.2 MB APK

  Facebook Portal

  2020-09-18

  Facebook Portal 34.0.0.2.120 (242677888)

  Cập nhật vào: 2020-09-18

  Được tải lên bởi: Kely

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 34.0.0.2.120(242677888) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5d5855a9d9ab925b5ff12a09042d6c880c68cecd

  Dung lượng tệp: 23.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V33.0.0.0.222

  23.1 MB APK

  Facebook Portal

  2020-08-31

  Facebook Portal 33.0.0.0.222 (239496150)

  Cập nhật vào: 2020-08-31

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 33.0.0.0.222(239496150) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1614a4ff9771151091fdaab6bd8313779ef87db4

  Dung lượng tệp: 23.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V32.0.0.1.236

  23.1 MB APK

  Facebook Portal

  2020-08-07

  Facebook Portal 32.0.0.1.236 (235908615)

  Cập nhật vào: 2020-08-07

  Được tải lên bởi: Kely

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 32.0.0.1.236(235908615) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 40d9c0dde434c08bbc451898b3fbd385b89e2e54

  Dung lượng tệp: 23.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V31.0.0.1.190

  15.6 MB APK

  Facebook Portal

  2020-07-29

  Facebook Portal 31.0.0.1.190 (232100726)

  Cập nhật vào: 2020-07-29

  Được tải lên bởi: Kely

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 31.0.0.1.190(232100726) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 97857fcc8a62696b779f579b530a49b21fa3e00e

  Dung lượng tệp: 15.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V30.0.0.1.119

  15.6 MB APK

  Facebook Portal

  2020-07-03

  Facebook Portal 30.0.0.1.119 (227254442)

  Cập nhật vào: 2020-07-03

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 30.0.0.1.119(227254442) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ccd26b9c53c95711057e559df78c2dd24733e52d

  Dung lượng tệp: 15.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V29.0.0.1.272

  15.6 MB APK

  Facebook Portal

  2020-06-27

  Facebook Portal 29.0.0.1.272 (225266027)

  Cập nhật vào: 2020-06-27

  Được tải lên bởi: Torento Kruz IV

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 29.0.0.1.272(225266027) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e41e24d8b88f959e2160cf0014d667bb8afdddd2

  Dung lượng tệp: 15.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V28.1.1.0.0

  15.6 MB APK

  Facebook Portal

  2020-06-25

  Facebook Portal 28.1.1.0.0 (221783542)

  Cập nhật vào: 2020-06-25

  Được tải lên bởi: Torento Kruz IV

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 28.1.1.0.0(221783542) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0c553acaa1af5a2c8d6648e4a998f87c951fa15b

  Dung lượng tệp: 15.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V28.0.0.2.189

  15.6 MB APK

  Facebook Portal

  2020-06-13

  Facebook Portal 28.0.0.2.189 (219738875)

  Cập nhật vào: 2020-06-13

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 28.0.0.2.189(219738875) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 06436f97a14d1f31cc623f9d3a5356c9712c2f44

  Dung lượng tệp: 15.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V27.0.0.1.179

  15.7 MB APK

  Facebook Portal

  2020-05-29

  Facebook Portal 27.0.0.1.179 (216249220)

  Cập nhật vào: 2020-05-29

  Được tải lên bởi: Kely

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 27.0.0.1.179(216249220) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ded31ea2a00e57d6da9b266cad4fddeab74b3d13

  Dung lượng tệp: 15.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V26.0.0.2.178

  15.5 MB APK

  Facebook Portal

  2020-05-14

  Facebook Portal 26.0.0.2.178 (214472111)

  Cập nhật vào: 2020-05-14

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 26.0.0.2.178(214472111) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f87e6317c63fc06283eb4cd777c3b221c88a4069

  Dung lượng tệp: 15.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V25.0.0.1.201

  15.4 MB APK

  Facebook Portal

  2020-05-02

  Facebook Portal 25.0.0.1.201 (210991155)

  Cập nhật vào: 2020-05-02

  Được tải lên bởi: Torento Kruz IV

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 25.0.0.1.201(210991155) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 320c418e9ba66d799cea915825e98f4df30a6fdf

  Dung lượng tệp: 15.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V24.2.0.0.0

  15.4 MB APK

  Facebook Portal

  2020-04-29

  Facebook Portal 24.2.0.0.0 (210540350)

  Cập nhật vào: 2020-04-29

  Được tải lên bởi: Володя Ратич

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5fae1e8a1640a2eea590976e961ed20679d39c35 Facebook Portal 24.2.0.0.0(210540350) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b0e0ca8013cca63e5774574545a0305a0a24e65a

  Dung lượng tệp: 15.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.