We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
eFootball™ biểu tượng

eFootball™ 2023

Cập nhật dữ liệu giấy phép cho mùa giải 22-23.

Phiên bản trước
 • V7.3.2

  2.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2023-01-12

  eFootball™ 7.3.2 (307030201)

  Cập nhật vào: 2023-01-12

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.3.2(307030201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: fe84da9fc5df3df9b96ad953a331d87be8d5aa5b

  Dung lượng tệp: 2.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.3.2

  59.4 MB APK

  eFootball™

  2023-01-12

  eFootball™ 7.3.2 (307030201)

  Cập nhật vào: 2023-01-12

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.3.2(307030201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: e59064893c03172d85857fc1b08faaad0b6dddf0

  Dung lượng tệp: 59.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.3.0

  2.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-12-22

  eFootball™ 7.3.0 (307030001)

  Cập nhật vào: 2022-12-22

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.3.0(307030001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: e44d47952a622c9af75e9a434bc70da40a81771a

  Dung lượng tệp: 2.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.3.0

  59.4 MB APK

  eFootball™

  2022-12-22

  eFootball™ 7.3.0 (307030001)

  Cập nhật vào: 2022-12-22

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.3.0(307030001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: a08fe0dd94915557351b31f9ca6a3dbe27dc02b8

  Dung lượng tệp: 59.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.2.0

  3.0 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-11-16

  eFootball™ 7.2.0 (307020001)

  Cập nhật vào: 2022-11-16

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.2.0(307020001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: afb2e17e04cc49ce94ffbe0c7c0adfc654069e33

  Dung lượng tệp: 3.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.2.0

  58.1 MB APK

  eFootball™

  2022-11-16

  eFootball™ 7.2.0 (307020001)

  Cập nhật vào: 2022-11-16

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.2.0(307020001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: f69d5288897aff73f1da30b2b2396387eb4485d6

  Dung lượng tệp: 58.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.1.1

  3.0 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-10-20

  eFootball™ 7.1.1 (307010101)

  Cập nhật vào: 2022-10-20

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.1.1(307010101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 3c65d2f86f3bd6f8dfb77b593a4e2719257b3e98

  Dung lượng tệp: 3.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.1.1

  57.0 MB APK

  eFootball™

  2022-10-20

  2Variants
 • V7.1.0

  3.0 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-10-06

  eFootball™ 7.1.0 (307010001)

  Cập nhật vào: 2022-10-06

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.1.0(307010001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: dd3f193ba1c8070a76348077127bb09ac2d780e4

  Dung lượng tệp: 3.0 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.1.0

  57.0 MB APK

  eFootball™

  2022-10-06

  eFootball™ 7.1.0 (307010001)

  Cập nhật vào: 2022-10-06

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.1.0(307010001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 1b816f1bf0e738a5b34cc4b1be999ad7d21e74f9

  Dung lượng tệp: 57.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.0.2

  2.9 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-09-06

  eFootball™ 7.0.2 (307000202)

  Cập nhật vào: 2022-09-06

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.0.2(307000202) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 0191907a4a7b629eb7642041759d2ec2cc3e9f38

  Dung lượng tệp: 2.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.0.2

  56.9 MB APK

  eFootball™

  2022-09-06

  eFootball™ 7.0.2 (307000202)

  Cập nhật vào: 2022-09-06

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.0.2(307000202) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 05b522d876fdb912ad810d1aa420a861495a55b9

  Dung lượng tệp: 56.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.0.0

  2.9 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-08-25

  eFootball™ 7.0.0 (307000002)

  Cập nhật vào: 2022-08-25

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.0.0(307000002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: 6a16fa7a5fe7fb6959c1453e1c5b081ca74586ef

  Dung lượng tệp: 2.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V7.0.0

  56.9 MB APK

  eFootball™

  2022-08-25

  eFootball™ 7.0.0 (307000002)

  Cập nhật vào: 2022-08-25

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 7.0.0(307000002) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: c0245f02237fda8db2fb754ad8cb9698a64b2164

  Dung lượng tệp: 56.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.5

  2.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-07-28

  eFootball™ 6.1.5 (306010501)

  Cập nhật vào: 2022-07-28

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.5(306010501) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: a2b2aa34e661fdf7316c6f20f3d6f11377e415de

  Dung lượng tệp: 2.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.5

  56.6 MB APK

  eFootball™

  2022-07-28

  eFootball™ 6.1.5 (306010501)

  Cập nhật vào: 2022-07-28

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.5(306010501) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: b55c1c0ba507640a4477b2e0bdb070dd0a4db6dc

  Dung lượng tệp: 56.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.4

  2.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-07-21

  eFootball™ 6.1.4 (306010401)

  Cập nhật vào: 2022-07-21

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.4(306010401) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: a502f3437aa4b45a41f74979c5326a5b4bd5a309

  Dung lượng tệp: 2.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.4

  56.6 MB APK

  eFootball™

  2022-07-21

  eFootball™ 6.1.4 (306010401)

  Cập nhật vào: 2022-07-21

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.4(306010401) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: patch.obb

  Tệp SHA1: 0f2038c36aab80276c712e7d5e09dee5bf7246a6

  Dung lượng tệp: 56.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.3

  2.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-07-05

  eFootball™ 6.1.3 (306010301)

  Cập nhật vào: 2022-07-05

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.3(306010301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 0d826c411e1b315dab56cc5d318f318c3448315c

  Dung lượng tệp: 2.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.3

  56.5 MB APK

  eFootball™

  2022-07-05

  eFootball™ 6.1.3 (306010301)

  Cập nhật vào: 2022-07-05

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.3(306010301) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 1bc58945e12686ae584f5c66ceb9c5bf97069554

  Dung lượng tệp: 56.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.2

  2.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-06-30

  eFootball™ 6.1.2 (306010201)

  Cập nhật vào: 2022-06-30

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.2(306010201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 69e6b444c4ded35f95c1ad62b261447d76df48ea

  Dung lượng tệp: 2.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.2

  56.5 MB APK

  eFootball™

  2022-06-30

  eFootball™ 6.1.2 (306010201)

  Cập nhật vào: 2022-06-30

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.2(306010201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 9eb9181f97037b9ac7395932852dcec872611c88

  Dung lượng tệp: 56.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.1

  2.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-06-16

  eFootball™ 6.1.1 (306010101)

  Cập nhật vào: 2022-06-16

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.1(306010101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 5f09759a98171609fd292fc4b78e6bf15b8b456a

  Dung lượng tệp: 2.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.1

  56.5 MB APK

  eFootball™

  2022-06-16

  eFootball™ 6.1.1 (306010101)

  Cập nhật vào: 2022-06-16

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.1(306010101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 54dc969cb884798c0b5b0e6e66efdc6682130ade

  Dung lượng tệp: 56.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.0

  2.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-06-01

  eFootball™ 6.1.0 (306010003)

  Cập nhật vào: 2022-06-01

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.0(306010003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 80db220a9bdfb15b54cc99727f84d6b691292b5c

  Dung lượng tệp: 2.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V6.1.0

  56.5 MB APK

  eFootball™

  2022-06-01

  eFootball™ 6.1.0 (306010003)

  Cập nhật vào: 2022-06-01

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 7.0+ (N, API 24)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 6.1.0(306010003) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 203a66b581545345023d509db48a40e2dea84bf2

  Dung lượng tệp: 56.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.7.0

  1.9 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2022-02-10

  eFootball™ 5.7.0 (305070001)

  Cập nhật vào: 2022-02-10

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.7.0(305070001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 6b4329119d4541e7d0db4204bf3de71ce1cdbdbf

  Dung lượng tệp: 1.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.7.0

  95.5 MB APK

  eFootball™

  2022-02-10

  eFootball™ 5.7.0 (305070001)

  Cập nhật vào: 2022-02-10

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.7.0(305070001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 9136e6585679735f621d544d6405e7dfe8002c20

  Dung lượng tệp: 95.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.6.0

  1.9 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2021-12-16

  eFootball™ 5.6.0 (305060001)

  Cập nhật vào: 2021-12-16

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.6.0(305060001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: ee48a4600cee28884184caa7ec8940b8159f679d

  Dung lượng tệp: 1.9 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.6.0

  96.2 MB APK

  eFootball™

  2021-12-16

  eFootball™ 5.6.0 (305060001)

  Cập nhật vào: 2021-12-16

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.6.0(305060001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 319064294dad394660a8fc9f1c5560e457864d22

  Dung lượng tệp: 96.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.5.0

  1.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2021-06-24

  eFootball™ 5.5.0 (305050001)

  Cập nhật vào: 2021-06-24

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.5.0(305050001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: aed6b5c89ad0273a0e482bc2e78f4edf020c1610

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.5.0

  96.1 MB APK

  eFootball™

  2021-06-24

  eFootball™ 5.5.0 (305050001)

  Cập nhật vào: 2021-06-24

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.5.0(305050001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: b396c032e5e92707edb8cfea14f020716e2f930a

  Dung lượng tệp: 96.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.4.1

  1.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2021-06-10

  eFootball™ 5.4.1 (305040101)

  Cập nhật vào: 2021-06-10

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.4.1(305040101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 9fbd5b2c0e6978006542e51171a9f2cf6eccab36

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.4.1

  95.0 MB APK

  eFootball™

  2021-06-10

  eFootball™ 5.4.1 (305040101)

  Cập nhật vào: 2021-06-10

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.4.1(305040101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 1b8b64f68bf8233fac3062a7be697e708dd53258

  Dung lượng tệp: 95.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.4.0

  1.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2021-05-20

  eFootball™ 5.4.0 (305040001)

  Cập nhật vào: 2021-05-20

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.4.0(305040001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 23fcfe85f35e96608104435e84bf0a49c02cc84e

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.4.0

  95.0 MB APK

  eFootball™

  2021-05-20

  eFootball™ 5.4.0 (305040001)

  Cập nhật vào: 2021-05-20

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.4.0(305040001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 3c00ecdda9c3c75432b50c11fdd8a58f930733f0

  Dung lượng tệp: 95.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.3.0

  1.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2021-04-08

  eFootball™ 5.3.0 (305030001)

  Cập nhật vào: 2021-04-08

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.3.0(305030001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: f6fee398e38b28b3e86f6d1c4451a3dc5c052a79

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.3.0

  94.9 MB APK

  eFootball™

  2021-04-08

  eFootball™ 5.3.0 (305030001)

  Cập nhật vào: 2021-04-08

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.3.0(305030001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 37321c06f261e755a76abd498826f51f9997a11a

  Dung lượng tệp: 94.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.2.0

  1.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2021-02-04

  eFootball™ 5.2.0 (305020001)

  Cập nhật vào: 2021-02-04

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.2.0(305020001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 88cb48ecabafb00f8c1235170b4707c044a8aaaa

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.2.0

  95.1 MB APK

  eFootball™

  2021-02-04

  eFootball™ 5.2.0 (305020001)

  Cập nhật vào: 2021-02-04

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.2.0(305020001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: e61641e61e5e0379f0f66752bebce6d2bfeb5cbe

  Dung lượng tệp: 95.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.1.0

  1.8 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-12-03

  eFootball™ 5.1.0 (305010001)

  Cập nhật vào: 2020-12-03

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.1.0(305010001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 14427aaf798620a8a1e0df77454ac288db485692

  Dung lượng tệp: 1.8 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.1.0

  95.1 MB APK

  eFootball™

  2020-12-03

  eFootball™ 5.1.0 (305010001)

  Cập nhật vào: 2020-12-03

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.1.0(305010001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 95994fe118d028d211b108ff28ba1e9d892047a0

  Dung lượng tệp: 95.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.1

  1.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-11-12

  eFootball™ 5.0.1 (305000101)

  Cập nhật vào: 2020-11-12

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.0.1(305000101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 2dc300d47d04416db265aab600fd418c15015da9

  Dung lượng tệp: 1.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.1

  95.2 MB APK

  eFootball™

  2020-11-12

  eFootball™ 5.0.1 (305000101)

  Cập nhật vào: 2020-11-12

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.0.1(305000101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: cbe6577737b7c641b35a808c7852c42d221d3306

  Dung lượng tệp: 95.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.0

  1.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-10-14

  eFootball™ 5.0.0 (305000001)

  Cập nhật vào: 2020-10-14

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.0.0(305000001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: b313a640e124f6bfe3fb554a7835613654193e04

  Dung lượng tệp: 1.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.0.0

  95.2 MB APK

  eFootball™

  2020-10-14

  eFootball™ 5.0.0 (305000001)

  Cập nhật vào: 2020-10-14

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 5.0.0(305000001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 61c18733ab55575bc83eef351aa918f3a7d55ff0

  Dung lượng tệp: 95.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.6.2

  1.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-08-27

  eFootball™ 4.6.2 (304060201)

  Cập nhật vào: 2020-08-27

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.6.2(304060201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 791e0630bb65d37af53a165c1b419147804d4a42

  Dung lượng tệp: 1.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.6.2

  94.4 MB APK

  eFootball™

  2020-08-27

  eFootball™ 4.6.2 (304060201)

  Cập nhật vào: 2020-08-27

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.6.2(304060201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: ccfe6c3467ae0f7a12a7b338eca4cd4e163a059a

  Dung lượng tệp: 94.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.6.1

  1.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-07-30

  eFootball™ 4.6.1 (304060101)

  Cập nhật vào: 2020-07-30

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.6.1(304060101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: d1047812390e4ce6eca8f8c7d02703c28ffd3976

  Dung lượng tệp: 1.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.6.1

  94.4 MB APK

  eFootball™

  2020-07-30

  eFootball™ 4.6.1 (304060101)

  Cập nhật vào: 2020-07-30

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.6.1(304060101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 838885bcd5671a2140800400d88f3f4c3560912b

  Dung lượng tệp: 94.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.6.0

  1.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-06-25

  eFootball™ 4.6.0 (304060001)

  Cập nhật vào: 2020-06-25

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.6.0(304060001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: a5e49cc689f68b0291d8e9d7e849c2b4b2fade2a

  Dung lượng tệp: 1.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.6.0

  94.6 MB APK

  eFootball™

  2020-06-25

  eFootball™ 4.6.0 (304060001)

  Cập nhật vào: 2020-06-25

  Được tải lên bởi: Candy Trinh

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.6.0(304060001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 42af79a598e490f8cdbda2a9689f6344fd4ab2e4

  Dung lượng tệp: 94.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.5.0

  1.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-06-04

  eFootball™ 4.5.0 (304050001)

  Cập nhật vào: 2020-06-04

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.5.0(304050001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 82f86bd022e5cc209dd4d6ac0d6550adb66bcd27

  Dung lượng tệp: 1.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.5.0

  94.3 MB APK

  eFootball™

  2020-06-04

  eFootball™ 4.5.0 (304050001)

  Cập nhật vào: 2020-06-04

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.5.0(304050001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 2d848a5240e450815d4b5a0861aa7c9adf993b6e

  Dung lượng tệp: 94.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.4.0

  1.7 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-04-09

  eFootball™ 4.4.0 (304040001)

  Cập nhật vào: 2020-04-09

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.4.0(304040001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 3af075ea2292c4756aa9df227c5ae6bbb4b21642

  Dung lượng tệp: 1.7 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.4.0

  94.3 MB APK

  eFootball™

  2020-04-09

  eFootball™ 4.4.0 (304040001)

  Cập nhật vào: 2020-04-09

  Được tải lên bởi: Nizasyawal Putraadam

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.4.0(304040001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 9b8fd89c8b97496049c82c673b1b6bbde5847038

  Dung lượng tệp: 94.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.3.1

  1.6 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-03-12

  eFootball™ 4.3.1 (304030101)

  Cập nhật vào: 2020-03-12

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.3.1(304030101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 39bdf988fae9911603c6a6a23801cf58c8cd5e6c

  Dung lượng tệp: 1.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.3.1

  94.1 MB APK

  eFootball™

  2020-03-12

  eFootball™ 4.3.1 (304030101)

  Cập nhật vào: 2020-03-12

  Được tải lên bởi: مرتضى العراقي

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.3.1(304030101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: c377e58ed1b959a3e2666e8f9c6d121bc694eefb

  Dung lượng tệp: 94.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.3.0

  1.6 GB XAPK OBB

  eFootball™

  2020-03-05

  eFootball™ 4.3.0 (304030001)

  Cập nhật vào: 2020-03-05

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.3.0(304030001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 5d5b40e73b9d295db84a4dfc22ecfa533331961a

  Dung lượng tệp: 1.6 GB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.3.0

  94.4 MB APK

  eFootball™

  2020-03-05

  eFootball™ 4.3.0 (304030001)

  Cập nhật vào: 2020-03-05

  Được tải lên bởi: San Tagel

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: 5a13965ff84ee9e59df081671272ab0d430e385f eFootball™ 4.3.0(304030001) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Cấu trúc: arm64-v8a, armeabi-v7a

  OBB: main.obb, patch.obb

  Tệp SHA1: 377db51a640a50a7884ce2f71d1fb8d0d381b7a6

  Dung lượng tệp: 94.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.