We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Doze biểu tượng

Doze

For Better Battery Life

Auto block data flow with screen off to avoid data consuming power constantly!

Phiên bản trước
 • V1.17 2.9 MB APK

  Doze

  2016-06-03

  Doze 1.17 (37)

  Cập nhật vào: 2016-06-03

  Uploaded by: Pranshu Sharma

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.17(37) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b6edd81035df4224040fcb51d53a669580687337

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.16 2.9 MB APK

  Doze

  2016-05-26

  Doze 1.16 (36)

  Cập nhật vào: 2016-05-26

  Uploaded by: Dylan Belounis

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.16(36) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b26c22d47e01d3e097457a9e10d01db9366c754d

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.15 2.9 MB APK

  Doze

  2016-05-12

  Doze 1.15 (35)

  Cập nhật vào: 2016-05-12

  Uploaded by: วรวุฒิ ทรงเจริญ

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.15(35) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 83c8b61c88c6094b3deccf154104038c3a7d9cc0

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.13 2.8 MB APK

  Doze

  2016-05-06

  Doze 1.13 (33)

  Cập nhật vào: 2016-05-06

  Uploaded by: Dylan Belounis

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.13(33) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4ec920b924ed61e77cb5bf382be22f7126b2edc6

  Dung lượng tệp: 2.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.12 2.9 MB APK

  Doze

  2016-03-17

  Doze 1.12 (32)

  Cập nhật vào: 2016-03-17

  Uploaded by: Dylan Belounis

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.12(32) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ab3900f531190c988749b9ef1f1c5c316cc2f386

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.11 2.9 MB APK

  Doze

  2016-02-24

  Doze 1.11 (31)

  Cập nhật vào: 2016-02-24

  Uploaded by: Chiến Kẹo

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.11(31) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c9094872841912ec7afc7f607dd41bf52ca4ac36

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.10 2.9 MB APK

  Doze

  2016-02-23

  Doze 1.10 (30)

  Cập nhật vào: 2016-02-23

  Uploaded by: Jungemar Mangmang Luyahan

  Yêu cầu Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.10(30) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b378ccd7b478ff9c8a76922f90b49e4c77b4268f

  Dung lượng tệp: 2.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8 2.6 MB APK

  Doze

  2016-01-12

  Doze 1.8 (28)

  Cập nhật vào: 2016-01-12

  Uploaded by: Jungemar Mangmang Luyahan

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.8(28) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 034fb3bf28f10987fbf6194e25b1938dfcfc2da4

  Dung lượng tệp: 2.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.7 2.6 MB APK

  Doze

  2015-12-29

  Doze 1.7 (27)

  Cập nhật vào: 2015-12-29

  Uploaded by: Josseth Jaramillo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.7(27) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi, armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 7bd501633a42a86a5e8db69e86e681e964c5ec8e

  Dung lượng tệp: 2.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.6 2.5 MB APK

  Doze

  2015-12-22

  Doze 1.6 (26)

  Cập nhật vào: 2015-12-22

  Uploaded by: Jungemar Mangmang Luyahan

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.6(26) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: f56126f47c1510404a214b5aaf44200d82ca43cb

  Dung lượng tệp: 2.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.5 1.9 MB APK

  Doze

  2015-12-04

  Doze 1.5 (25)

  Cập nhật vào: 2015-12-04

  Uploaded by: Pranshu Sharma

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.5(25) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: cfbd0e690ca49b6913e5075fd6b594b3186bef29

  Dung lượng tệp: 1.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4 1.9 MB APK

  Doze

  2015-11-30

  Doze 1.4 (24)

  Cập nhật vào: 2015-11-30

  Uploaded by: Sahil Thappa

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.4(24) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: a62dd234e79e9adc442f38b155da950905cb3894

  Dung lượng tệp: 1.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.3 1.9 MB APK

  Doze

  2015-11-27

  Doze 1.3 (23)

  Cập nhật vào: 2015-11-27

  Uploaded by: Raul Pazos

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.3(23) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 327bb268fc4ff8a87323e52c1af1fee8407f2e1a

  Dung lượng tệp: 1.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.2 1.9 MB APK

  Doze

  2015-11-25

  Doze 1.2 (22)

  Cập nhật vào: 2015-11-25

  Uploaded by: Aziz Diarrassouba

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.2(22) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 6e4671888fa4cbbcc6a015e5f54ba19487833e9a

  Dung lượng tệp: 1.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1 1.9 MB APK

  Doze

  2015-11-20

  Doze 1.1 (21)

  Cập nhật vào: 2015-11-20

  Uploaded by: Hasan S. Bouzo

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: c9e20c137c9d119fc5d2f55dc855a7d635499a9d Doze 1.1(21) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 24f01bd8c42afdbefcc4523ae4d0fe5a35d08cd2

  Dung lượng tệp: 1.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure