We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Clash Royale biểu tượng

Clash Royale

Clash Royale là một trò chơi chiến đấu thời gian thực, người đứng đầu-to-đầu thiết lập trong các cuộc đụng độ vũ trụ.

Phiên bản trước
 • V3.1.0 99.8 MB APK

  Clash Royale

  2019-10-17

  Clash Royale 3.1.0 (400)

  Cập nhật vào: 2019-10-17

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 3.1.0(400) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 637fb0fabd407cd65a0d23698e42fefd3c17d446

  Dung lượng tệp: 99.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.2 99.8 MB XAPK APKs

  Clash Royale

  2019-10-09

  Clash Royale 3.0.2 (397)

  Cập nhật vào: 2019-10-09

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 3.0.2(397) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  APKs: config.arm64_v8a, config.xxhdpi, config.en

  Tệp SHA1: c00bb1eb07a34a61b27826accf751610d97f71ed

  Dung lượng tệp: 99.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.1 99.8 MB XAPK APKs

  Clash Royale

  2019-10-02

  Clash Royale 3.0.1 (395)

  Cập nhật vào: 2019-10-02

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 3.0.1(395) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi, config.en

  Tệp SHA1: e9a5d202b7563d382662c5ad90971597868bc360

  Dung lượng tệp: 99.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.10.0 100.4 MB APK

  Clash Royale

  2019-09-30

  Clash Royale 2.10.0 (388)

  Cập nhật vào: 2019-09-30

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.10.0(388) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 8edf7c7bac8f39ad64b0f3c01558a543b151db2c

  Dung lượng tệp: 100.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.0 104.4 MB XAPK APKs

  Clash Royale

  2019-08-01

  Clash Royale 2.9.0 (377)

  Cập nhật vào: 2019-08-01

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.9.0(377) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  APKs: config.arm64_v8a, config.xxxhdpi, config.en

  Tệp SHA1: f373acb46a9be999f36e747766b12a559296b05d

  Dung lượng tệp: 104.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.6 95.7 MB APK

  Clash Royale

  2019-07-11

  Clash Royale 2.8.6 (376)

  Cập nhật vào: 2019-07-11

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.8.6(376) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: a7e2ba9261be5abff0f0a51ad01ce0861f54b0f8

  Dung lượng tệp: 95.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.2 95.5 MB APK

  Clash Royale

  2019-07-05

  Clash Royale 2.8.2 (372)

  Cập nhật vào: 2019-07-05

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.8.2(372) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: f3a6790e912b3143f5b8c718e75c1fdd3e61f7f7

  Dung lượng tệp: 95.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.0 95.4 MB APK

  Clash Royale

  2019-07-01

  Clash Royale 2.8.0 (364)

  Cập nhật vào: 2019-07-01

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.8.0(364) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 8e150248956151b2a804cfa878f6af3156bd43f7

  Dung lượng tệp: 95.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.7.4 87.2 MB APK

  Clash Royale

  2019-04-30

  Clash Royale 2.7.4 (360)

  Cập nhật vào: 2019-04-30

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.7.4(360) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e47c7e39e2e7e0aec5236d37895e3cdd5dd60fb8

  Dung lượng tệp: 87.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.7.1 87.2 MB APK

  Clash Royale

  2019-04-15

  Clash Royale 2.7.1 (355)

  Cập nhật vào: 2019-04-15

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.7.1(355) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4660e87de2fbee717f327b0104ecfe51743b7e77

  Dung lượng tệp: 87.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.6.1 81.3 MB APK

  Clash Royale

  2019-02-13

  Clash Royale 2.6.1 (347)

  Cập nhật vào: 2019-02-13

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.6.1(347) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0fe52b932ba5cf188eeb1f90a207f2b1b87107ec

  Dung lượng tệp: 81.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.6.0 81.3 MB APK

  Clash Royale

  2019-01-28

  Clash Royale 2.6.0 (345)

  Cập nhật vào: 2019-01-28

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.6.0(345) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fdb8a9fa11e096459012c28656dc71decce1b3a7

  Dung lượng tệp: 81.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.4 94.1 MB APK

  Clash Royale

  2018-12-20

  Clash Royale 2.5.4 (339)

  Cập nhật vào: 2018-12-20

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.5.4(339) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: aa819ae540fa7d16ae380d6641285f49f9ecec5a

  Dung lượng tệp: 94.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.2 93.7 MB APK

  Clash Royale

  2018-12-12

  Clash Royale 2.5.2 (336)

  Cập nhật vào: 2018-12-12

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.5.2(336) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 360cc793d3a26ce08f6763501700b4aebce809bb

  Dung lượng tệp: 93.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.5.0 93.7 MB APK

  Clash Royale

  2018-12-05

  Clash Royale 2.5.0 (331)

  Cập nhật vào: 2018-12-05

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.5.0(331) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1c62946c35faf000cf93adcfb6fc40aa93dcfb7f

  Dung lượng tệp: 93.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.4.3 98.3 MB APK

  Clash Royale

  2018-09-07

  Clash Royale 2.4.3 (321)

  Cập nhật vào: 2018-09-07

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.4.3(321) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: c3357eb12a2dca9f3932bc76ed29e5cb945afc18

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.4.1 98.3 MB APK

  Clash Royale

  2018-09-07

  Clash Royale 2.4.1 (318)

  Cập nhật vào: 2018-09-07

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.4.1(318) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: b826bdbd139301cbec67dff8f6266cf035ec90c7

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.4.0 98.3 MB APK

  Clash Royale

  2018-09-05

  Clash Royale 2.4.0 (314)

  Cập nhật vào: 2018-09-05

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.4.0(314) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 1f3a31ab1fdd95598bf3a61489684997e2bfd913

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.4 92.6 MB APK

  Clash Royale

  2018-08-17

  Clash Royale 2.3.4 (305)

  Cập nhật vào: 2018-08-17

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.3.4(305) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: e2ffb0a16088060054b1122fe31a1f4604dd5a42

  Dung lượng tệp: 92.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.3 97.0 MB APK

  Clash Royale

  2018-08-15

  Clash Royale 2.3.3 (302)

  Cập nhật vào: 2018-08-15

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.3.3(302) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: e7de3531f33cbeda1ffb39a0603cac202b7fad41

  Dung lượng tệp: 97.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.2 97.0 MB APK

  Clash Royale

  2018-06-27

  Clash Royale 2.3.2 (298)

  Cập nhật vào: 2018-06-27

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.3.2(298) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 18ebb7877993c5669ce895156b812d53769b24df

  Dung lượng tệp: 97.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.1 97.0 MB APK

  Clash Royale

  2018-06-20

  Clash Royale 2.3.1 (289)

  Cập nhật vào: 2018-06-20

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.3.1(289) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 37715ad7e6caf4ae0b682f9f796965f918790c20

  Dung lượng tệp: 97.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.3 96.6 MB APK

  Clash Royale

  2018-05-11

  Clash Royale 2.2.3 (284)

  Cập nhật vào: 2018-05-11

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.2.3(284) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 54c0775357a65d3aa7219ef28b3d8033ee9839f0

  Dung lượng tệp: 96.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.2 96.6 MB APK

  Clash Royale

  2018-05-07

  Clash Royale 2.2.2 (280)

  Cập nhật vào: 2018-05-07

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.2.2(280) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 8cd0539916ebc2d28d2e95ce844e63f45e009dd9

  Dung lượng tệp: 96.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.1 96.6 MB APK

  Clash Royale

  2018-04-25

  Clash Royale 2.2.1 (277)

  Cập nhật vào: 2018-04-25

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.2.1(277) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: b056e3681570a7953036d5bc24b633585bfe5180

  Dung lượng tệp: 96.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.7 97.0 MB APK

  Clash Royale

  2017-12-13

  Clash Royale 2.1.7 (250)

  Cập nhật vào: 2017-12-13

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.1.7(250) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 86e79e4508319d2af8b6924d009dd5bd03489a30

  Dung lượng tệp: 97.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.5 97.0 MB APK

  Clash Royale

  2017-12-12

  Clash Royale 2.1.5 (242)

  Cập nhật vào: 2017-12-12

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.1.5(242) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 1b4ef9eb0773879c981d6d3fa9290558f0a20c2f

  Dung lượng tệp: 97.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.7 93.9 MB APK

  Clash Royale

  2017-11-03

  Clash Royale 2.0.7 (218)

  Cập nhật vào: 2017-11-03

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.0.7(218) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 72a921ef0a56a78fee1e2af616d505ff0f88fc91

  Dung lượng tệp: 93.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.1 93.9 MB APK

  Clash Royale

  2017-10-12

  Clash Royale 2.0.1 (204)

  Cập nhật vào: 2017-10-12

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.0.1(204) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 20eb1439c42b1a2b068112866c0805b6dd0e9f09

  Dung lượng tệp: 93.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.0 93.9 MB APK

  Clash Royale

  2017-10-09

  Clash Royale 2.0.0 (199)

  Cập nhật vào: 2017-10-09

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 2e18d3f8726b1de631322716518fb2aec2ebeb9e Clash Royale 2.0.0(199) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 4ce18f7b72e6209b825a72bdd4514ba56f5f2450

  Dung lượng tệp: 93.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure