We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Clash of Clans biểu tượng

Clash of Clans

Hãy tham gia cùng hàng triệu người chơi trên khắp thế giới xây dựng làng!

Phiên bản trước
 • V11.866.1 117.4 MB APK

  Clash of Clans

  2019-10-16

  Clash of Clans 11.866.1 (1153)

  Cập nhật vào: 2019-10-16

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.866.1(1153) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 301925d1939725800242d75da1ddb29044eba989

  Dung lượng tệp: 117.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.651.19 110.8 MB XAPK APKs

  Clash of Clans

  2019-08-27

  Clash of Clans 11.651.19 (1144)

  Cập nhật vào: 2019-08-27

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.651.19(1144) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 5954e782905eefdb90f50c08ca1a51e22efc61ed

  Dung lượng tệp: 110.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.651.10 110.1 MB APK

  Clash of Clans

  2019-07-30

  Clash of Clans 11.651.10 (1134)

  Cập nhật vào: 2019-07-30

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.651.10(1134) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 70159cbb0c07b1eda3a73e3e1110479849f36906

  Dung lượng tệp: 110.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.651.7 101.4 MB APK

  Clash of Clans

  2019-06-19

  Clash of Clans 11.651.7 (1131)

  Cập nhật vào: 2019-06-19

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.651.7(1131) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: universal

  Tệp SHA1: 4f724db3a9d8fc56fb79ef36b3d25ea8f7a3397d

  Dung lượng tệp: 101.4 MB

  Tải về

 • V11.651.1 111.1 MB APK

  Clash of Clans

  2019-06-18

  Clash of Clans 11.651.1 (1124)

  Cập nhật vào: 2019-06-18

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.651.1(1124) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: x86

  Tệp SHA1: b4d6e02bab003b0431eee582ccc3d44106b24e96

  Dung lượng tệp: 111.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.446.22 103.3 MB APK

  Clash of Clans

  2019-04-23

  Clash of Clans 11.446.22 (1102)

  Cập nhật vào: 2019-04-23

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.446.22(1102) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 29875575fcf774f8879fb2857310ee21e8e45b89

  Dung lượng tệp: 103.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.446.20 103.3 MB APK

  Clash of Clans

  2019-04-17

  Clash of Clans 11.446.20 (1100)

  Cập nhật vào: 2019-04-17

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.446.20(1100) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: cc22dd66a9349e78c0b2d09fd5f3de47f0a189d1

  Dung lượng tệp: 103.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.446.15 103.3 MB APK

  Clash of Clans

  2019-04-04

  Clash of Clans 11.446.15 (1094)

  Cập nhật vào: 2019-04-04

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.446.15(1094) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2b8af268b396f2dbca612c86a009702b445f2d90

  Dung lượng tệp: 103.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.446.11 103.3 MB APK

  Clash of Clans

  2019-04-02

  Clash of Clans 11.446.11 (1091)

  Cập nhật vào: 2019-04-02

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.446.11(1091) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7903fc652f8d1f7eeb3fe1cb1a5fd7abb9fd46d1

  Dung lượng tệp: 103.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.185.19 97.3 MB APK

  Clash of Clans

  2019-02-26

  Clash of Clans 11.185.19 (1063)

  Cập nhật vào: 2019-02-26

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.185.19(1063) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d779bd0ebe71430f21d6b16f49336a45fad8a5ab

  Dung lượng tệp: 97.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.185.15 96.2 MB APK

  Clash of Clans

  2019-01-28

  Clash of Clans 11.185.15 (1059)

  Cập nhật vào: 2019-01-28

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.185.15(1059) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1833deaf32c1067e81fee8823b1b5ec5774cc953

  Dung lượng tệp: 96.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.185.13 95.8 MB APK

  Clash of Clans

  2018-12-17

  Clash of Clans 11.185.13 (1057)

  Cập nhật vào: 2018-12-17

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.185.13(1057) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 6f522295ce7d1112cf78c3e57180a23f3ef7c579

  Dung lượng tệp: 95.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.185.10 95.8 MB APK

  Clash of Clans

  2018-12-11

  Clash of Clans 11.185.10 (1054)

  Cập nhật vào: 2018-12-11

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.185.10(1054) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 6e206c47fb3f981a7a354a3c6f5c47a50b0778c9

  Dung lượng tệp: 95.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.185.8 95.8 MB APK

  Clash of Clans

  2018-12-10

  Clash of Clans 11.185.8 (1052)

  Cập nhật vào: 2018-12-10

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.185.8(1052) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b8bd8af165f5c405cdbeccf07654a1d9edda4275

  Dung lượng tệp: 95.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.49.11 98.7 MB APK

  Clash of Clans

  2018-11-14

  Clash of Clans 11.49.11 (1040)

  Cập nhật vào: 2018-11-14

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.49.11(1040) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2bce24ca3903ec05c77190c2900da9e68c8ff8e9

  Dung lượng tệp: 98.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.49.9 98.6 MB APK

  Clash of Clans

  2018-11-02

  Clash of Clans 11.49.9 (1038)

  Cập nhật vào: 2018-11-02

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.49.9(1038) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: c3823bad25eb72cf8646c14f2afda3a0aac5e8e0

  Dung lượng tệp: 98.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.49.6 97.8 MB APK

  Clash of Clans

  2018-10-25

  Clash of Clans 11.49.6 (1035)

  Cập nhật vào: 2018-10-25

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.49.6(1035) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 03b7cec19da3d2086722924ad7cb519e68b007ca

  Dung lượng tệp: 97.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V11.49.4 98.3 MB APK

  Clash of Clans

  2018-10-23

  Clash of Clans 11.49.4 (1031)

  Cập nhật vào: 2018-10-23

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 11.49.4(1031) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fa60de5abd7663e8210c3c4400c40fa833e64133

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.322.27 98.3 MB APK

  Clash of Clans

  2018-08-30

  Clash of Clans 10.322.27 (1019)

  Cập nhật vào: 2018-08-30

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.322.27(1019) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: e8121a5519817ecbd9cad131cb17785a0aa3aace

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.322.24 98.3 MB APK

  Clash of Clans

  2018-08-13

  Clash of Clans 10.322.24 (1016)

  Cập nhật vào: 2018-08-13

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.322.24(1016) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: cf825dacc0dd5e1d0a447d58adcc6619195a2517

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.322.20 98.3 MB APK

  Clash of Clans

  2018-08-07

  Clash of Clans 10.322.20 (1012)

  Cập nhật vào: 2018-08-07

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.322.20(1012) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: def1d807765382b34885f12eac49f0fc33a7a2f6

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.322.16 98.3 MB APK

  Clash of Clans

  2018-07-15

  Clash of Clans 10.322.16 (1005)

  Cập nhật vào: 2018-07-15

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.322.16(1005) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: cec0c7e1457c4f5be511d541ccb1d8fae428ecd3

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.322.12 98.3 MB APK

  Clash of Clans

  2018-06-21

  Clash of Clans 10.322.12 (998)

  Cập nhật vào: 2018-06-21

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.322.12(998) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 037bd467a430ec40308811a52551492958451d4a

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.322.10 98.3 MB APK

  Clash of Clans

  2018-06-14

  Clash of Clans 10.322.10 (996)

  Cập nhật vào: 2018-06-14

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.322.10(996) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: e6c978187ebc7c7dd6734e03f479ccbe2a0236ec

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.322.8 98.3 MB APK

  Clash of Clans

  2018-06-12

  Clash of Clans 10.322.8 (994)

  Cập nhật vào: 2018-06-12

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.322.8(994) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 5c68fb5f5f25f8acf97bcabdbe1d772d09198f14

  Dung lượng tệp: 98.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.322.4 99.8 MB APK

  Clash of Clans

  2018-06-11

  Clash of Clans 10.322.4 (990)

  Cập nhật vào: 2018-06-11

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.322.4(990) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 7c43222a73b65cc5eed1d620c4fbff7b78a2d218

  Dung lượng tệp: 99.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.134.15 98.6 MB APK

  Clash of Clans

  2018-05-16

  Clash of Clans 10.134.15 (977)

  Cập nhật vào: 2018-05-16

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.134.15(977) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 0b54abe9b5e738f1925159ec8d197b208ea3ab73

  Dung lượng tệp: 98.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.134.11 98.6 MB APK

  Clash of Clans

  2018-04-09

  Clash of Clans 10.134.11 (972)

  Cập nhật vào: 2018-04-09

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.134.11(972) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: f91ec6512972a8db872d6d39a4dad559f8b44f27

  Dung lượng tệp: 98.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.134.6 98.5 MB APK

  Clash of Clans

  2018-03-05

  Clash of Clans 10.134.6 (967)

  Cập nhật vào: 2018-03-05

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.134.6(967) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 1a53060316a9a5796e27e7bd5a1e2dae12606f3f

  Dung lượng tệp: 98.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V10.134.4 98.6 MB APK

  Clash of Clans

  2018-03-05

  Clash of Clans 10.134.4 (965)

  Cập nhật vào: 2018-03-05

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 456120d30cda8720255b60d0324c7d154307f525 Clash of Clans 10.134.4(965) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi-v7a, x86

  Tệp SHA1: 9ca31d208a5ff8a3890a03287222dbba397dfaa6

  Dung lượng tệp: 98.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure