We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Business Tour biểu tượng

Business Tour

Xây dựng độc quyền của bạn! Ném xúc xắc và xây dựng khách sạn trên bảng của bạn!

Phiên bản trước
 • V2.18.3

  146.2 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2023-01-19

  Business Tour 2.18.3 (124)

  Cập nhật vào: 2023-01-19

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.18.3(124) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: b1138c222403eeed646d21ab093fc9a897c645f2

  Dung lượng tệp: 146.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.18.3

  146.1 MB APK

  Business Tour

  2023-01-19

  Business Tour 2.18.3 (124)

  Cập nhật vào: 2023-01-19

  Được tải lên bởi: Sharaninder Deep Sandhu

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.18.3(124) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 07fda3e883a449a1bdc59033a996947c98339715

  Dung lượng tệp: 146.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.18.2

  142.8 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2022-12-16

  Business Tour 2.18.2 (123)

  Cập nhật vào: 2022-12-16

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.18.2(123) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 39dd6c9e30a7f61f03fcb59c373f77fc5dae6d3f

  Dung lượng tệp: 142.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.18.2

  142.7 MB APK

  Business Tour

  2022-12-15

  2Variants
 • V2.18.1

  141.5 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2022-11-15

  Business Tour 2.18.1 (120)

  Cập nhật vào: 2022-11-15

  Được tải lên bởi: Sharaninder Deep Sandhu

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.18.1(120) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 1c97512d39e682fc22e1e4227af04fa3ce1c3ce6

  Dung lượng tệp: 141.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.18.1

  141.4 MB APK

  Business Tour

  2022-11-14

  Business Tour 2.18.1 (120)

  Cập nhật vào: 2022-11-14

  Được tải lên bởi: 8floor games ltd

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.18.1(120) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 73e9b1823c468425ffe768cc80eec9875391d42c

  Dung lượng tệp: 141.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.18.0

  141.4 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2022-11-03

  Business Tour 2.18.0 (118)

  Cập nhật vào: 2022-11-03

  Được tải lên bởi: Sharaninder Deep Sandhu

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.18.0(118) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 34acf2a0a1011c134a6d2d888317093e73f020bd

  Dung lượng tệp: 141.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.18.0

  141.4 MB APK

  Business Tour

  2022-11-01

  Business Tour 2.18.0 (118)

  Cập nhật vào: 2022-11-01

  Được tải lên bởi: 8floor games ltd

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.18.0(118) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 02cb63cab8cc5b4f0c91564003ce211ccdda9b2d

  Dung lượng tệp: 141.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.17.2

  122.8 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2022-08-15

  Business Tour 2.17.2 (117)

  Cập nhật vào: 2022-08-15

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.17.2(117) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 7a8262b6667165968e3d0ae81b3a9e9016191b4d

  Dung lượng tệp: 122.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.17.2

  122.7 MB APK

  Business Tour

  2022-08-15

  Business Tour 2.17.2 (117)

  Cập nhật vào: 2022-08-15

  Được tải lên bởi: Jaymore Cordon

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.17.2(117) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 62ac8cc30e54520708dbde095a6ba794ef686107

  Dung lượng tệp: 122.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.17.1

  115.9 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2022-07-15

  Business Tour 2.17.1 (115)

  Cập nhật vào: 2022-07-15

  Được tải lên bởi: Sharaninder Deep Sandhu

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.17.1(115) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 3f5f1313c0a5b811a5ca8d8c5b99419a9508a1f4

  Dung lượng tệp: 115.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.17.1

  115.9 MB APK

  Business Tour

  2022-07-15

  Business Tour 2.17.1 (115)

  Cập nhật vào: 2022-07-15

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.17.1(115) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 6e13d88bafc6e2e29572283a7d84958d1434e741

  Dung lượng tệp: 115.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.17.0

  115.6 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2022-07-05

  Business Tour 2.17.0 (114)

  Cập nhật vào: 2022-07-05

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.17.0(114) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: cb3dfb5b6d9085f40d37946ab579254adbbe8e01

  Dung lượng tệp: 115.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.17.0

  115.5 MB APK

  Business Tour

  2022-07-05

  Business Tour 2.17.0 (114)

  Cập nhật vào: 2022-07-05

  Được tải lên bởi: Jaymore Cordon

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.17.0(114) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 3c025b7132765685c20b2bf8a82b5b01e6e99b40

  Dung lượng tệp: 115.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.8

  107.4 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2022-02-02

  Business Tour 2.16.8 (111)

  Cập nhật vào: 2022-02-02

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.8(111) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: fd334ad00784899ac7b72c8fc57f769a00ac4440

  Dung lượng tệp: 107.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.8

  107.3 MB APK

  Business Tour

  2022-02-02

  Business Tour 2.16.8 (111)

  Cập nhật vào: 2022-02-02

  Được tải lên bởi: Sharaninder Deep Sandhu

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.8(111) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: a7586f572d5e2a8516b62356a053da2003e7b5d5

  Dung lượng tệp: 107.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.7

  107.4 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2021-12-02

  Business Tour 2.16.7 (109)

  Cập nhật vào: 2021-12-02

  Được tải lên bởi: Jaymore Cordon

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.7(109) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 2a0d9ea88720df31a7a81b67113e4a6da6e4271b

  Dung lượng tệp: 107.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.6

  104.1 MB APK

  Business Tour

  2021-11-02

  Business Tour 2.16.6 (108)

  Cập nhật vào: 2021-11-02

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.6(108) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 0fee73a06291b8137dacf0b1d5b4491d7773e2d6

  Dung lượng tệp: 104.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.5

  104.1 MB APK

  Business Tour

  2021-10-26

  Business Tour 2.16.5 (107)

  Cập nhật vào: 2021-10-26

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.5(107) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: c2282eaf8797847598315846c2f0d3f06d48f8e0

  Dung lượng tệp: 104.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.4

  113.3 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2021-09-02

  Business Tour 2.16.4 (106)

  Cập nhật vào: 2021-09-02

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.4(106) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: e3a5385a2e222724ba3d49c5741afc48f4d8631a

  Dung lượng tệp: 113.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.4

  113.3 MB APK

  Business Tour

  2021-09-02

  Business Tour 2.16.4 (106)

  Cập nhật vào: 2021-09-02

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.4(106) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 6628d76f266f9fd2d3197b20979caed801cae68f

  Dung lượng tệp: 113.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.3

  113.3 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2021-08-19

  Business Tour 2.16.3 (105)

  Cập nhật vào: 2021-08-19

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.3(105) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 76b2df019417236e43cd3fea9941a2aacdcf90ca

  Dung lượng tệp: 113.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.3

  113.3 MB APK

  Business Tour

  2021-08-19

  Business Tour 2.16.3 (105)

  Cập nhật vào: 2021-08-19

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.3(105) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: b33829ecc4d00b5817ad22d804ba293996faa29b

  Dung lượng tệp: 113.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.2

  112.7 MB APK

  Business Tour

  2021-07-26

  Business Tour 2.16.2 (104)

  Cập nhật vào: 2021-07-26

  Được tải lên bởi: Jaymore Cordon

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.2(104) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: d8ff4562f369d30a1128628a3f76abbe22683dcf

  Dung lượng tệp: 112.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.1

  112.4 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2021-07-12

  Business Tour 2.16.1 (103)

  Cập nhật vào: 2021-07-12

  Được tải lên bởi: Jaymore Cordon

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.1(103) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: b8df909ecbe8b51265bf7051f4ff9a73423b8a92

  Dung lượng tệp: 112.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.1

  112.3 MB APK

  Business Tour

  2021-07-12

  Business Tour 2.16.1 (103)

  Cập nhật vào: 2021-07-12

  Được tải lên bởi: Sharaninder Deep Sandhu

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.1(103) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: ee3443ae2fa1df59deefe508da661e88e87a4faf

  Dung lượng tệp: 112.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.0

  111.6 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2021-07-05

  Business Tour 2.16.0 (101)

  Cập nhật vào: 2021-07-05

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.0(101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: d1a818f439bab83d2f4a0a3e424df583681b2c65

  Dung lượng tệp: 111.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.16.0

  111.5 MB APK

  Business Tour

  2021-07-05

  Business Tour 2.16.0 (101)

  Cập nhật vào: 2021-07-05

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.16.0(101) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 0f32bbdabb0248c31217024356410ceb19eee9fe

  Dung lượng tệp: 111.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.15.0

  112.6 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2021-04-19

  Business Tour 2.15.0 (99)

  Cập nhật vào: 2021-04-19

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.15.0(99) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: ee1277ab13f27f833254ce8a0ce0eb55ea8e46d8

  Dung lượng tệp: 112.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.14.0

  123.7 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2021-02-09

  4Variants
 • V2.14.0

  122.6 MB APK

  Business Tour

  2021-01-29

  Business Tour 2.14.0 (95)

  Cập nhật vào: 2021-01-29

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.14.0(95) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: bfe23bb12346b4138c4057d2caae40655f859c30

  Dung lượng tệp: 122.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.13.0

  149.7 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2020-10-31

  2Variants
 • V2.12.1

  143.5 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2020-10-14

  2Variants
 • V2.12.0

  119.1 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2020-09-23

  Business Tour 2.12.0 (90)

  Cập nhật vào: 2020-09-23

  Được tải lên bởi: Marwa Hadi

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.12.0(90) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.armeabi_v7a

  Tệp SHA1: e9c30943588d50a1836e00a678898e8ec7925957

  Dung lượng tệp: 119.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.11.0

  111.5 MB APK

  Business Tour

  2020-08-18

  Business Tour 2.11.0 (84)

  Cập nhật vào: 2020-08-18

  Được tải lên bởi: Sharaninder Deep Sandhu

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.11.0(84) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: a1b58b79f45fe118e66b7b2d8523c483d96025a7

  Dung lượng tệp: 111.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.10.0

  105.8 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2020-07-24

  Business Tour 2.10.0 (82)

  Cập nhật vào: 2020-07-24

  Được tải lên bởi: Jaymore Cordon

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.10.0(82) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 18765f0d44cfa1441bb0c2a02c5d283e15fffbe5

  Dung lượng tệp: 105.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.10.0

  105.7 MB APK

  Business Tour

  2020-07-24

  Business Tour 2.10.0 (82)

  Cập nhật vào: 2020-07-24

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.10.0(82) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Tệp SHA1: 45708ec14fb3b42f423fb57cbb0d913b1b5bfd8c

  Dung lượng tệp: 105.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.9.0

  104.3 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2020-06-19

  Business Tour 2.9.0 (78)

  Cập nhật vào: 2020-06-19

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.9.0(78) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: arm64-v8a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 9b6eada224853346200f8f0e3481e7f710038d41

  Dung lượng tệp: 104.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.8.0

  120.6 MB XAPK APKs

  Business Tour

  2020-06-02

  Business Tour 2.8.0 (76)

  Cập nhật vào: 2020-06-02

  Được tải lên bởi: Bernardo Plácido

  Yêu cầu Android: Android 4.4+ (Kitkat, API 19)

  Chữ ký: a382afbf74ca13f0adf6b30e9adf400ea649d251 Business Tour 2.8.0(76) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Cấu trúc: armeabi-v7a

  Base APK: com.eightfloor.business.tour.friends.board.dice.free.apk

  Split APKs: config.armeabi_v7a

  Tệp SHA1: 71e5190d4bd7ea1c10829826ac6f175dcbfe65d7

  Dung lượng tệp: 120.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.