We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Brave Fighter biểu tượng

Brave Fighter

Demon Revenge

Tìm hiểu kỹ năng tuyệt vời trở thành Monster Hunter. Thiết lập lính đánh thuê của bạn bây giờ

Phiên bản trước
 • V2.3.4 26.3 MB APK

  Brave Fighter

  2018-07-23

  Brave Fighter 2.3.4 (234)

  Cập nhật vào: 2018-07-23

  Uploaded by: Khair Duasatuenam

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.3.4(234) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: c5f36caefbabfe971d54562540ee429719bee4e6

  Dung lượng tệp: 26.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.3 26.3 MB APK

  Brave Fighter

  2018-07-21

  Brave Fighter 2.3.3 (233)

  Cập nhật vào: 2018-07-21

  Uploaded by: Van Aris Jr.

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.3.3(233) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 90a26125bbc6e99f80e192f5a8776df35ffcb159

  Dung lượng tệp: 26.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.2 26.3 MB APK

  Brave Fighter

  2018-07-05

  Brave Fighter 2.3.2 (232)

  Cập nhật vào: 2018-07-05

  Uploaded by: Wan Suey Casper

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.3.2(232) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: eab79cdfd60465fb474e20fb7162f9f34f9900f0

  Dung lượng tệp: 26.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.3.1 26.4 MB APK

  Brave Fighter

  2018-06-29

  Brave Fighter 2.3.1 (231)

  Cập nhật vào: 2018-06-29

  Uploaded by: Ariyai Arshiya

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.3.1(231) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 09aadb6fa25dc13e880f4632786b80eef586a465

  Dung lượng tệp: 26.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.9 26.1 MB APK

  Brave Fighter

  2018-05-03

  Brave Fighter 2.2.9 (229)

  Cập nhật vào: 2018-05-03

  Uploaded by: سوهيب سويرى

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.2.9(229) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: fe9ec37eb86761567aab45f3ab515b9fe58a191c

  Dung lượng tệp: 26.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.8 25.5 MB APK

  Brave Fighter

  2018-04-23

  Brave Fighter 2.2.8 (228)

  Cập nhật vào: 2018-04-23

  Uploaded by: Khair Duasatuenam

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.2.8(228) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 5090f4849079a7ba2e2ce9f167add5f9b28605ad

  Dung lượng tệp: 25.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.7 24.8 MB APK

  Brave Fighter

  2018-03-28

  Brave Fighter 2.2.7 (227)

  Cập nhật vào: 2018-03-28

  Uploaded by: Radhisyah

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.2.7(227) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 3b3b04a3c6e8f5f7a1121c34366740cb83ae73ae

  Dung lượng tệp: 24.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.6 24.5 MB APK

  Brave Fighter

  2018-03-15

  Brave Fighter 2.2.6 (226)

  Cập nhật vào: 2018-03-15

  Uploaded by: ಉದಯ ಅಹೈದ್ಆ

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.2.6(226) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 30949301259a029302d7e17181e93c523664fce4

  Dung lượng tệp: 24.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.5 24.1 MB APK

  Brave Fighter

  2017-12-09

  Brave Fighter 2.2.5 (225)

  Cập nhật vào: 2017-12-09

  Uploaded by: Khair Duasatuenam

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.2.5(225) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 3db070757d6ff4fabacc9926094b69bf35736386

  Dung lượng tệp: 24.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.4 24.1 MB APK

  Brave Fighter

  2017-10-26

  Brave Fighter 2.2.4 (224)

  Cập nhật vào: 2017-10-26

  Uploaded by: Khair Duasatuenam

  Yêu cầu Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.2.4(224) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 160-640dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: bd8e09ac53e3cdc734503278ed21b61102517101

  Dung lượng tệp: 24.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.2.0 23.5 MB APK

  Brave Fighter

  2017-08-23

  Brave Fighter 2.2.0 (220)

  Cập nhật vào: 2017-08-23

  Uploaded by: TunTun Win

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.2.0(220) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: d690bc85f06097d5d2ff209874f1d1bb755cca41

  Dung lượng tệp: 23.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.8 23.8 MB APK

  Brave Fighter

  2017-07-12

  Brave Fighter 2.1.8 (218)

  Cập nhật vào: 2017-07-12

  Uploaded by: Brunao Pubg

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.1.8(218) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 4caa588f621367ffe0993e406b25489757c4aed2

  Dung lượng tệp: 23.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.2 23.4 MB APK

  Brave Fighter

  2017-05-17

  Brave Fighter 2.1.2 (212)

  Cập nhật vào: 2017-05-17

  Uploaded by: سوهيب سويرى

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.1.2(212) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 3bbef651436d58117530c03b63d550cb241a526f

  Dung lượng tệp: 23.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.1.0 23.7 MB APK

  Brave Fighter

  2017-03-28

  Brave Fighter 2.1.0 (210)

  Cập nhật vào: 2017-03-28

  Uploaded by: Brunao Pubg

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.1.0(210) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: f89453ffefe6f5ec3dd8cf61f614b09ac5fbc55f

  Dung lượng tệp: 23.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.7 23.6 MB APK

  Brave Fighter

  2017-01-23

  Brave Fighter 2.0.7 (207)

  Cập nhật vào: 2017-01-23

  Uploaded by: Van Aris Jr.

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.0.7(207) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 843a073fa8f76d9d5574325846b47cd093d6afd3

  Dung lượng tệp: 23.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.2 23.6 MB APK

  Brave Fighter

  2016-12-23

  Brave Fighter 2.0.2 (202)

  Cập nhật vào: 2016-12-23

  Uploaded by: ಉದಯ ಅಹೈದ್ಆ

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.0.2(202) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 7afd01fc85e1c7c28da923e84352e409405d4ed1

  Dung lượng tệp: 23.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V2.0.1 22.9 MB APK

  Brave Fighter

  2016-11-05

  Brave Fighter 2.0.1 (201)

  Cập nhật vào: 2016-11-05

  Uploaded by: Van Aris Jr.

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 2.0.1(201) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: baf20af33eb27932d645b3d2b18635cd6426c56e

  Dung lượng tệp: 22.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.8 22.9 MB APK

  Brave Fighter

  2016-11-01

  Brave Fighter 1.9.8 (198)

  Cập nhật vào: 2016-11-01

  Uploaded by: Radhisyah

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.9.8(198) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: ef0b8324f9ca0b581f93168bbdd194951561f270

  Dung lượng tệp: 22.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.2 20.4 MB APK

  Brave Fighter

  2016-09-14

  Brave Fighter 1.9.2 (192)

  Cập nhật vào: 2016-09-14

  Uploaded by: Margarita-Rosa Ngoy

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.9.2(192) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 32552c2bf804bdc9a956e837339ae57fb90185fd

  Dung lượng tệp: 20.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.1 19.6 MB APK

  Brave Fighter

  2016-09-02

  Brave Fighter 1.9.1 (191)

  Cập nhật vào: 2016-09-02

  Uploaded by: Brunao Pubg

  Yêu cầu Android: Android 2.3.2+ (Gingerbread, API 9)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.9.1(191) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 6cf10575c6158bb7e4544009fb22dac0ef3736f3

  Dung lượng tệp: 19.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.9.0 19.5 MB APK

  Brave Fighter

  2016-07-05

  Brave Fighter 1.9.0 (190)

  Cập nhật vào: 2016-07-05

  Uploaded by: Van Aris Jr.

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.9.0(190) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: b0a5f72a990ef096472c24497ec8a48b29810c30

  Dung lượng tệp: 19.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.8.0 24.5 MB APK

  Brave Fighter

  2016-05-26

  Brave Fighter 1.8.0 (180)

  Cập nhật vào: 2016-05-26

  Uploaded by: Rith Tk

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.8.0(180) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: a174e3a1e2c4a1dc177f4e784d0c533d11827b70

  Dung lượng tệp: 24.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.4.0 49.0 MB APK

  Brave Fighter

  2015-09-16

  Brave Fighter 1.4.0 (17)

  Cập nhật vào: 2015-09-16

  Uploaded by: Van Aris Jr.

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.4.0(17) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 582687d6143a9a8f5b131fcd8e1f51766c9738f3

  Dung lượng tệp: 49.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.1.0 44.9 MB APK

  Brave Fighter

  2015-07-13

  Brave Fighter 1.1.0 (14)

  Cập nhật vào: 2015-07-13

  Uploaded by: Brunao Pubg

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.1.0(14) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: aa7cc1e2f822f72ababff606f1e785cee50454e4

  Dung lượng tệp: 44.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.8 44.9 MB APK

  Brave Fighter

  2015-06-13

  Brave Fighter 1.0.8 (12)

  Cập nhật vào: 2015-06-13

  Uploaded by: ಉದಯ ಅಹೈದ್ಆ

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.0.8(12) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: f3b1e1f65c89032741d05e23a5077e6b55881a76

  Dung lượng tệp: 44.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V1.0.6 45.0 MB APK

  Brave Fighter

  2015-05-11

  Brave Fighter 1.0.6 (9)

  Cập nhật vào: 2015-05-11

  Uploaded by: JOYNOWSTUDIO

  Yêu cầu Android: Android 2.2+ (Froyo, API 8)

  Chữ ký: 9e20644bcc1d141cf70565fb4335d115ec921061 Brave Fighter 1.0.6(9) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-480dpi

  Architecture: armeabi

  Tệp SHA1: 320bd36458ae504bc7b7a82d7bb50af8a1865ff4

  Dung lượng tệp: 45.0 MB

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure