We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
AZ Screen Recorder biểu tượng

AZ Screen Recorder

ghi màn hình, quay màn hình

Trình ghi màn hình miễn phí tốt nhất có thể quay video màn hình, phát trực tiếp

Phiên bản trước
 • V5.8.8 20.4 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2021-03-01

  2Variants
 • V5.8.7 20.3 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2021-02-20

  2Variants
 • V5.8.2 18.9 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2021-01-06

  2Variants
 • V5.8.0 18.9 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-12-14

  2Variants
 • V5.5.8 19.1 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-02-06

  2Variants
 • V5.5.7 19.1 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-01-29

  AZ Screen Recorder 5.5.7 (60198)

  Cập nhật vào: 2020-01-29

  Uploaded by: Edvan Silva

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.5.7(60198) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: x86, x86_64

  Tệp SHA1: cf5ea1159dd46fc8af6a1f5f2e4d88f2d363d2a5

  Dung lượng tệp: 19.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.5.5 19.6 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-01-25

  2Variants
 • V5.5.1 19.4 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-01-14

  3Variants
 • V5.4.9 19.4 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-01-07

  AZ Screen Recorder 5.4.9 (60188)

  Cập nhật vào: 2020-01-07

  Uploaded by: Thế Tuấn

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.4.9(60188) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: x86, x86_64

  Tệp SHA1: e1a4c344543f2ca7b888777130ba51e83fabb211

  Dung lượng tệp: 19.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.4.4 19.4 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-01-11

  AZ Screen Recorder 5.4.4 (60181)

  Cập nhật vào: 2020-01-11

  Uploaded by: Mark Gesulgon

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.4.4(60181) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: x86, x86_64

  Tệp SHA1: fd015cd5ada414e359fa7305a7ce3f585316b420

  Dung lượng tệp: 19.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.8.6 18.4 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2021-01-21

  AZ Screen Recorder 5.8.6 (50227)

  Cập nhật vào: 2021-01-21

  Uploaded by: Yikai Gaming

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.8.6(50227) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: bfddf65e9c64db89efe7fead64a34b03f2550972

  Dung lượng tệp: 18.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.8.4 18.4 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2021-01-11

  AZ Screen Recorder 5.8.4 (50225)

  Cập nhật vào: 2021-01-11

  Uploaded by: Yikai Gaming

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.8.4(50225) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 74954c22e9ef9d0307f3c70286325668e1b708c1

  Dung lượng tệp: 18.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.8.3 18.4 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2021-01-08

  AZ Screen Recorder 5.8.3 (50224)

  Cập nhật vào: 2021-01-08

  Uploaded by: Thế Tuấn

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.8.3(50224) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5f22911b7b04d4378b6d190c97f13492507b5783

  Dung lượng tệp: 18.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.7.5 18.1 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-05-29

  AZ Screen Recorder 5.7.5 (50216)

  Cập nhật vào: 2020-05-29

  Uploaded by: Mark Gesulgon

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.7.5(50216) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: cf8d6fcc46f2975454789eab24f9a88a72121481

  Dung lượng tệp: 18.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.7.4 18.3 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-05-10

  AZ Screen Recorder 5.7.4 (50215)

  Cập nhật vào: 2020-05-10

  Uploaded by: Yikai Gaming

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.7.4(50215) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: cc947b93acb8cb5d1d4e72b84209026f77763354

  Dung lượng tệp: 18.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.7.3 18.3 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-05-01

  AZ Screen Recorder 5.7.3 (50214)

  Cập nhật vào: 2020-05-01

  Uploaded by: Yikai Gaming

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.7.3(50214) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4433497d4021906076a960e4801b38a3a15a7d97

  Dung lượng tệp: 18.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.7.2 18.3 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-05-01

  AZ Screen Recorder 5.7.2 (50213)

  Cập nhật vào: 2020-05-01

  Uploaded by: Yikai Gaming

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.7.2(50213) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b129ac744c67ffe06a0127243685eb010402dc7d

  Dung lượng tệp: 18.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.7.1 18.2 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-04-24

  AZ Screen Recorder 5.7.1 (50212)

  Cập nhật vào: 2020-04-24

  Uploaded by: Thế Tuấn

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.7.1(50212) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 96582f2fa0a52f3d2c437ccd600eedf7ccf5655e

  Dung lượng tệp: 18.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.7.0 18.2 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-04-23

  AZ Screen Recorder 5.7.0 (50211)

  Cập nhật vào: 2020-04-23

  Uploaded by: Yikai Gaming

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.7.0(50211) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e9863cefbbd73a692e4bf34de6e5f84f638fb32a

  Dung lượng tệp: 18.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.6.4 18.4 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-02-29

  AZ Screen Recorder 5.6.4 (50205)

  Cập nhật vào: 2020-02-29

  Uploaded by: Yikai Gaming

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.6.4(50205) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 8ae43784fdad476f30941eb55f3959e48e307ece

  Dung lượng tệp: 18.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.6.2 18.5 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-02-25

  AZ Screen Recorder 5.6.2 (50203)

  Cập nhật vào: 2020-02-25

  Uploaded by: Edvan Silva

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.6.2(50203) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: b9ff5965fbbacb1992b502d535c62b5dcc496094

  Dung lượng tệp: 18.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V5.5.4 19.0 MB APK

  AZ Screen Recorder

  2020-01-16

  AZ Screen Recorder 5.5.4 (50194)

  Cập nhật vào: 2020-01-16

  Uploaded by: Mark Gesulgon

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: c8f10367a85c3711d9755a984fc5b9203035c87e AZ Screen Recorder 5.5.4(50194) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 051faa528145c126087cb498b05ad885c8d1e96f

  Dung lượng tệp: 19.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure