We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.

Giới thiệu về 앵그리버드 for Kakao

Tiếng Việt

Angry Birds cho Kakao

전세계 폭발적 사랑을 받은 를 이제 카카오톡에서 무료로 만나보세요!

카카오톡 친구들과 함께 신나게 경쟁하고 언제 어디서나 앵그리버드를 플레이 하세요.

평화로운 피기아일랜드에 사는 앵그리버드 친구들. 그들의 가장 큰 임무는 욕심 많은 돼지들로부터 알들을 보호하는 것! 호시탐탐 알들을 노리는 돼지들로부터 앵그리버드 친구들이 무사히 알들을 보호할 수 있도록 여러분들이 도와주세요!! 각각의 새들이 갖고 있는 필살기를 사용하여 돼지들과 그들의 요새를 파괴해주세요!

모두 준비되셨나요? 새총 장전, 당기고 쏘세요!

[게임방법 및 소개]

◆ 아이부터 어른까지 모두 함께 즐기는 앵그리버드, 당기고 쏘세요!!

◆ 정해진 앵그리버드의 수만큼 새총을 쏴서 욕심 많은 돼지들을 모두 터뜨리세요!

◆ 새총을 적게 쏠수록 높은 점수가! 별을 많이 획득하면 보너스가 듬뿍듬뿍!!

◆ 총 450개가 넘는 스테이지 준비, 과연 가장 빨리 도착할 앵그리버드 마스터는 누구?

◆ 친구들과 신나는 경쟁! 내 점수를 친구들에게 바로 바로 자랑해요! 어깨가 으쓱으쓱!!

◆ 캐릭터별 다양한 필살기를 가진 화난새들, 완벽한 타이밍에 새들을 탭 해주세요!

◆ 슈퍼버드, 대왕새총, 스나이퍼 새총 등 무시무시한 파워업을 사용해서 돼지들을 겁주세요!

◆ 레벨업할수록 오픈되는 새롭고 강력한 파워업 아이템으로 돼지들을 공격하세요!

◆ 더 이상 앞으로 나갈 수 없나요? 전기충격파로 돼지들에게 전기충격을 가하세요! zzZ!

◆ 그래도 돼지들을 이길 수 없나요? 전설의 마이티이글 소환!

[앵그리버드 한국 공식블로그]

- http://blog.naver.com/roviokorea

[앵그리버드 카카오게임 커뮤니티]

- http://cafe.naver.com/angrybirdskakao

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.2

Last updated on Feb 12, 2016

What's new in this update!
- Weekly tournament system
- Give more rewards for daily login
- Adjust item prices at Shop
- Last chance items
- Fix missing keys received from friends
- Fix other bugs

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Trò chơi

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 앵그리버드 for Kakao 1.0.2

Được tải lên bởi

اميرة المجنونة

Yêu cầu Android

Android 2.3.2+

Hiển thị nhiều hơn

앵그리버드 for Kakao Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.