We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
Amazon Prime Video biểu tượng

Amazon Prime Video

Xem các chương trình truyền hình và phim ảnh bao gồm cả giải thưởng độc quyền của Amazon.

Phiên bản trước
 • V3.0.246.15341 26.7 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-04-24

  Amazon Prime Video 3.0.246.15341 (246015341)

  Cập nhật vào: 2019-04-24

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.246.15341(246015341) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 69d1b60225bde65b230dc3b45e51e530d20cba58

  Dung lượng tệp: 26.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.245.30041 26.7 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-04-15

  Amazon Prime Video 3.0.245.30041 (245030041)

  Cập nhật vào: 2019-04-15

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.245.30041(245030041) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0672e2c49e6efc95e8818a99be603ac38864882c

  Dung lượng tệp: 26.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.244.8541 29.2 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-04-01

  Amazon Prime Video 3.0.244.8541 (244008541)

  Cập nhật vào: 2019-04-01

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.244.8541(244008541) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 467337c6fd378535409dfb20ef214cd1dbacdb16

  Dung lượng tệp: 29.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.243.28941 29.1 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-03-08

  Amazon Prime Video 3.0.243.28941 (243028941)

  Cập nhật vào: 2019-03-08

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.243.28941(243028941) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 5ccf3c8e3420a7221a78a96c9f413d3c2b051156

  Dung lượng tệp: 29.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.242.29441 27.1 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-03-01

  Amazon Prime Video 3.0.242.29441 (242029441)

  Cập nhật vào: 2019-03-01

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.242.29441(242029441) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 40833a541cea05870dc91d5e12493697d5431abd

  Dung lượng tệp: 27.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.242.14741 27.1 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-02-14

  Amazon Prime Video 3.0.242.14741 (242014741)

  Cập nhật vào: 2019-02-14

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.242.14741(242014741) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1369d87f622e3835d55c06cb62c885df446483ff

  Dung lượng tệp: 27.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.241.63941 27.1 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-02-08

  Amazon Prime Video 3.0.241.63941 (241063941)

  Cập nhật vào: 2019-02-08

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.241.63941(241063941) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f5e9be2d7cf7ba483b8e8127ad284883debb52d8

  Dung lượng tệp: 27.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.241.59241 27.1 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-01-23

  Amazon Prime Video 3.0.241.59241 (241059241)

  Cập nhật vào: 2019-01-23

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.241.59241(241059241) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f6fc81ff1870677636e524e3d6b96266179a81f0

  Dung lượng tệp: 27.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.241.55841 27.1 MB APK

  Amazon Prime Video

  2019-01-23

  Amazon Prime Video 3.0.241.55841 (241055841)

  Cập nhật vào: 2019-01-23

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.241.55841(241055841) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1c2a7fa98f5d2fc3d3366edeaba9e35056039097

  Dung lượng tệp: 27.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.240.30741 26.7 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-12-17

  Amazon Prime Video 3.0.240.30741 (240030741)

  Cập nhật vào: 2018-12-17

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.240.30741(240030741) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 69cb6e239306f04cc9331ecaf4379e96e63410fe

  Dung lượng tệp: 26.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.240.28441 26.7 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-12-10

  Amazon Prime Video 3.0.240.28441 (240028441)

  Cập nhật vào: 2018-12-10

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.240.28441(240028441) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 2f7143c2b1dc662d2c893124d030f877fd640616

  Dung lượng tệp: 26.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.240.26841 26.7 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-12-03

  Amazon Prime Video 3.0.240.26841 (240026841)

  Cập nhật vào: 2018-12-03

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.240.26841(240026841) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 959189da0aa4491983b7579938a536353ab9cb7c

  Dung lượng tệp: 26.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.240.23241 26.7 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-11-20

  Amazon Prime Video 3.0.240.23241 (240023241)

  Cập nhật vào: 2018-11-20

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.240.23241(240023241) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 1a37105f6b084fd2d374142550c8c94903c9457a

  Dung lượng tệp: 26.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.239.11641 26.4 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-11-06

  Amazon Prime Video 3.0.239.11641 (239011641)

  Cập nhật vào: 2018-11-06

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.239.11641(239011641) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 7de37f0be7a9e13c2bdd7600260a37ab2d5f10bf

  Dung lượng tệp: 26.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.238.10341 26.4 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-10-19

  Amazon Prime Video 3.0.238.10341 (238010341)

  Cập nhật vào: 2018-10-19

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.238.10341(238010341) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e1ef4f734e940520a98ff4d9b70e3e980825d1b9

  Dung lượng tệp: 26.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.237.49141 25.6 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-10-12

  Amazon Prime Video 3.0.237.49141 (237049141)

  Cập nhật vào: 2018-10-12

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.237.49141(237049141) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fa90aea640cbb1e61b926731201c40db8a886ce4

  Dung lượng tệp: 25.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.236.5041 24.8 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-10-02

  Amazon Prime Video 3.0.236.5041 (236005041)

  Cập nhật vào: 2018-10-02

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.236.5041(236005041) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 35dfddce259efc058e5d9c402c871707781654c4

  Dung lượng tệp: 24.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.236.4641 24.8 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-09-20

  Amazon Prime Video 3.0.236.4641 (236004641)

  Cập nhật vào: 2018-09-20

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.236.4641(236004641) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f263e92229bd8a57831a9978bb471e8f6b4feb5b

  Dung lượng tệp: 24.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.236.3841 24.8 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-09-19

  Amazon Prime Video 3.0.236.3841 (236003841)

  Cập nhật vào: 2018-09-19

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.236.3841(236003841) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 9b88d44f6e08ce0bbd503373e5234407f88ffb22

  Dung lượng tệp: 24.8 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.234.28441 24.7 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-09-12

  Amazon Prime Video 3.0.234.28441 (234028441)

  Cập nhật vào: 2018-09-12

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.234.28441(234028441) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: ae44542e820c2d9a8fcdcc99e88f1aafcb1fe6e8

  Dung lượng tệp: 24.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.233.10241 24.6 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-09-04

  Amazon Prime Video 3.0.233.10241 (233010241)

  Cập nhật vào: 2018-09-04

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.233.10241(233010241) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: df65d8600ac5be61b5981d25bb8d087ff1cbf066

  Dung lượng tệp: 24.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.232.8341 24.2 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-08-20

  Amazon Prime Video 3.0.232.8341 (232008341)

  Cập nhật vào: 2018-08-20

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.232.8341(232008341) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 227c366b614d69d6a6356790d7db2248d5faee6e

  Dung lượng tệp: 24.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.231.18141 24.2 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-08-02

  Amazon Prime Video 3.0.231.18141 (231018141)

  Cập nhật vào: 2018-08-02

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.231.18141(231018141) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 0f6aadf68a55a1ba013dbfefc387cf023338c640

  Dung lượng tệp: 24.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.230.7241 23.9 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-07-26

  Amazon Prime Video 3.0.230.7241 (230007241)

  Cập nhật vào: 2018-07-26

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.230.7241(230007241) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: a9c9b515c34f1b4afd947deeed0aeb3424dbe57b

  Dung lượng tệp: 23.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.229.28841 23.7 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-07-15

  Amazon Prime Video 3.0.229.28841 (229028841)

  Cập nhật vào: 2018-07-15

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.229.28841(229028841) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: fc62dc4735119f6737a6e8093041ed246e72fb98

  Dung lượng tệp: 23.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.228.6341 23.0 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-06-18

  Amazon Prime Video 3.0.228.6341 (228006341)

  Cập nhật vào: 2018-06-18

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.228.6341(228006341) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 057577ef7e18d8da4a3095d6da82527e5218d796

  Dung lượng tệp: 23.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.227.29641 23.0 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-06-08

  Amazon Prime Video 3.0.227.29641 (227029641)

  Cập nhật vào: 2018-06-08

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.227.29641(227029641) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 4930066d4b5f9749dffe8177f7f89a024bc6e8f2

  Dung lượng tệp: 23.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.225.51341 22.6 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-05-09

  Amazon Prime Video 3.0.225.51341 (225051341)

  Cập nhật vào: 2018-05-09

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.225.51341(225051341) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 859199a3ce1884ef2510e9dc28b6111cd9597a00

  Dung lượng tệp: 22.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.223.23841 22.5 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-04-02

  Amazon Prime Video 3.0.223.23841 (223023841)

  Cập nhật vào: 2018-04-02

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.223.23841(223023841) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 3aa94b00b3a2a66b1687db3b7b9b4243ebd47c43

  Dung lượng tệp: 22.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.221.58341 22.5 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-03-14

  Amazon Prime Video 3.0.221.58341 (221058341)

  Cập nhật vào: 2018-03-14

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.221.58341(221058341) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 92f50c0ea3e870d09643316a0108eb53196393c3

  Dung lượng tệp: 22.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V3.0.219.32341 22.4 MB APK

  Amazon Prime Video

  2018-02-09

  Amazon Prime Video 3.0.219.32341 (219032341)

  Cập nhật vào: 2018-02-09

  Yêu cầu Android: Android 4.1+ (Jelly Bean, API 16)

  Chữ ký: a183524c3c8f8153aad02c0a346aef505fd397ea Amazon Prime Video 3.0.219.32341(219032341) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f57c10c8c9271b93d56a9781249c01c90f759f75

  Dung lượng tệp: 22.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Tải về
ứng dụng APKPure