We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
컴투스프로야구매니저 biểu tượng

컴투스프로야구매니저

9.0.0 for Android
10.0 | 1 Reviews | 0 Posts

Mô tả của 컴투스프로야구매니저

대한민국 프로야구 시뮬레이션!
늘 새롭고 강력한 매니저 야구게임
컴투스프로야구매니저

2021 시즌 이제 감독은 나만의 구장에서!
지금 접속하시는 감독님께 역대급 선물을 드립니다.!

1. 실제 데이터를 바탕으로 한 [정교한 시뮬레이션]
- KBO 라이선스/스포츠투아이 데이터를 바탕으로 구현한 정교한 시뮬레이션!
- 투수의 핸드 타입(우완/좌완/언더)에 따른 타격 능력 세분화, 타자의 핸드 타입(우타/좌타)에 따른 투구 능력 세분화 등 실제 프로야구 경기에 가장 근접한 시뮬레이션을 경험할 수 있어요.

2. 누구나 쉽고 자유롭게!
- 눈에 쏙쏙 들어오는 인터페이스로 야구 매니지먼트 게임을 처음 접하는 사람도 쉽게 즐길 수 있어요.
- 2배속 플레이, 스킵 모드 등을 통해서 자유롭게 경기를 즐길 수 있어요.

3. 실제에 가까운 선수 영입 방식!
- 우리 팀에 필요한 선수를 직접 보고 뽑는다!
- 스카우팅 리포트에서 필요한 선수를 직접 보고 뽑을 수 있으며, 트레이드 기능을 통해 더 이상 필요하지 않은 선수를 다른 선수로 트레이드 할 수 있어요.
- 메이저리그의 포스팅(비공개 입찰) 시스템으로 우수한 선수를 포스팅 하는 재미도 느껴 보세요.

4. 우리 팀의 한계에 도전하는 [클래식 모드]
- 8~90년대부터 2017년까지 활약했던 프로야구 팀들과의 특별한 매치!
- 5전 전승 퍼펙트 클리어에 성공하는 경우 특별한 선물이 기다립니다.

5. 함께 즐길 거리가 풍성한 [클랜 시스템]!
- 마음이 맞는 컴프매 친구들과 모여 클랜을 만드세요.
- 클랜별 홈구장과 3vs3 클랜전, 공헌도 시스템까지!
- 클랜 전면전에서 클랜원들과 전략을 수립해 상대 클랜과 대결해 보세요!

6. 최적의 팀 전력을 끌어내는 [개인별 작전 설정 시스템]!
- 작전방침을 개인별로 더 자세하게 설정할 수 있습니다.
- 타자의 타격 방침, 번트 시도, 주루 방침, 투수의 교체 타이밍, 투구 스타일까지!
- 선수별 작전 지시를 통해 최적의 팀 전력을 이끌어 내 보세요!

7. [선수 도감]으로 더 편리해진 선수 관리!
- 선수 도감에서 쉽고 편리하게 선수 영입 현황을 볼 수 있어요.
- 연도, 팀, 등급 별로 도감을 펼쳐 어떤 선수를 더 영입할지 확인해 보세요.

8. 나만의 최강 드림팀을 만드세요!
- KBO 원년 1982년부터, 2020년까지 최고의 선수들을 영입 할 수 있습니다.
- 최강의 팀을 만들어 다양한 컨텐츠를 즐기세요!***

스마트폰 앱 접근권한 안내

▶접근권한 별 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수적 접근권한]
없음

[선택적 접근권한]
- 저장공간 : 하이브 회원을 위한 프로필 이미지 변경 및 게임 화면 저장/불러오기 등을 위해 사용합니다.
- 전화 : 게임 내 이벤트 진행 및 보상을 위해 사용합니다.
- 주소록 : 하이브 회원을 위한 친구 리스트 동기화 이용 시 사용합니다.

※ 선택적 접근권한의 허용에 동의하지 않아도, 해당 권한과 관련된 기능을 제외한 서비스의 이용은 가능합니다.
※ 안드로이드 6.0 미만 버전을 사용하시는 경우에는 선택적 접근권한을 개별적으로 설정하실 수 없으므로, 6.0 이상으로 업그레이드 하는 것을 권장 드립니다.

▶접근권한 철회방법
접근 권한 동의 후, 다음과 같이 접근권한을 재설정하거나 철회할 수 있습니다.

[운영체제 6.0 이상]
설정 > 애플리케이션 관리 > 해당 앱선택 > 권한 > 접근권한 동의 또는 철회 선택

[운영체제 6.0 미만]
운영체제를 업그레이드하여 접근권한을 철회하거나, 앱을 삭제

***

- 이 게임은 부분유료 아이템 구매가 가능합니다. 부분유료 아이템 구매시 추가 비용이 발생할 수 있으며,
부분유료 아이템은 종류에 따라 청약철회가 제한될 수도 있습니다.
- 이 게임의 이용과 관련된 조건(계약해지/청약철회 등)은 게임 내 또는
컴투스 모바일 게임 서비스 이용약관(홈페이지에서 확인 가능, http://terms.withhive.com/terms/mobile/policy.html )에서 확인하실 수 있습니다.
- 이 게임과 관련된 문의/상담은 컴투스홈페이지 http://www.withhive.com > 고객센터 > 1:1 문의 를 통해 하실 수 있습니다.
----
개발자 연락처 :
+8215887155
Hiển thị nhiều hơn

컴투스프로야구매니저 9.0.0 Cập nhật

2021-04-01
2021 시즌 이제 나만의 구장에서 컴프매를 즐겨보세요!
지금 접속하시는 신규 감독님께 Wish 영입권을 드립니다.

- 구장 컨텐츠가 추가됩니다.
- 2021 LIVE 모드가 오픈됩니다.

여러분의 소중한 의견을 들려주세요!
리뷰로 남겨주시면 저희가 다 확인 한답니다.

컴투스프로야구매니저 Tags

Add Tags

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V9.0.0 83.7 MB APK

  컴투스프로야구매니저

  2021-04-01

  컴투스프로야구매니저 9.0.0 (133)

  Cập nhật vào: 2021-04-01

  Uploaded by: Ray Norton

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 2d20ef42d83a02cdb8df0362084824f32104468e 컴투스프로야구매니저 9.0.0(133) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 205f501e831fc5224ebf1fa1878ac0ab22439f35

  Dung lượng tệp: 83.7 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V8.11.1 82.4 MB APK

  컴투스프로야구매니저

  2021-02-25

  컴투스프로야구매니저 8.11.1 (131)

  Cập nhật vào: 2021-02-25

  Uploaded by: Poomidon Kongpaitoon

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 2d20ef42d83a02cdb8df0362084824f32104468e 컴투스프로야구매니저 8.11.1(131) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 08c76fdd4c9fd80bfd74812a5b88182a59010a43

  Dung lượng tệp: 82.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V8.11.0 82.4 MB APK

  컴투스프로야구매니저

  2021-02-23

  컴투스프로야구매니저 8.11.0 (130)

  Cập nhật vào: 2021-02-23

  Uploaded by: شکاوە دڵم

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 2d20ef42d83a02cdb8df0362084824f32104468e 컴투스프로야구매니저 8.11.0(130) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: af4adfefc40cd7870879d98fe155fe32d8ccfa8a

  Dung lượng tệp: 82.4 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V8.10.0 82.3 MB APK

  컴투스프로야구매니저

  2021-01-28

  컴투스프로야구매니저 8.10.0 (129)

  Cập nhật vào: 2021-01-28

  Uploaded by: Ray Norton

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 2d20ef42d83a02cdb8df0362084824f32104468e 컴투스프로야구매니저 8.10.0(129) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: e18f95d525c2e95c51f485845e92c62c48724d56

  Dung lượng tệp: 82.3 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V8.9.1 82.2 MB APK

  컴투스프로야구매니저

  2021-01-12

  컴투스프로야구매니저 8.9.1 (127)

  Cập nhật vào: 2021-01-12

  Uploaded by: Lucas Dos Santos

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 2d20ef42d83a02cdb8df0362084824f32104468e 컴투스프로야구매니저 8.9.1(127) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: d3df4aa028e0621a8123cd266b40011051886080

  Dung lượng tệp: 82.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V8.9.0 82.2 MB APK

  컴투스프로야구매니저

  2020-12-21

  컴투스프로야구매니저 8.9.0 (126)

  Cập nhật vào: 2020-12-21

  Uploaded by: Ray Norton

  Yêu cầu Android: Android 4.2+ (Jelly Bean MR1, API 17)

  Chữ ký: 2d20ef42d83a02cdb8df0362084824f32104468e 컴투스프로야구매니저 8.9.0(126) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: f75458d3b66970c841956e8991714bc84eb72c62

  Dung lượng tệp: 82.2 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với 컴투스프로야구매니저
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure