We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
뷰티풀코스 - BEAUTIFUL course biểu tượng

1.0.1 by POWERmobile.KR


May 14, 2021

Giới thiệu về 뷰티풀코스 - BEAUTIFUL course

Tiếng Việt

Đề xuất phong cách sống thông qua các sản phẩm làm đẹp được lựa chọn cẩn thận! Khóa học đẹp toàn diện, khóa học đẹp!

샤넬, 디올 등 총 100개 이상의 브랜드가 입점하여 운영 중인 뷰티풀코스는

뷰티풀코스만의 노하우와 경험으로 다양한 상품 노출 및 홍보를 제안합니다.

특히 1030 세대에 두루 걸쳐 트렌드를 이루고 있는 프리미엄 스킨케어 브랜드 듀이셀의 공식판매처로, 뷰티풀코스의 회원에게만 제공되는 다양한 이벤트가 매일 이루어지고 있습니다!

■ 앱 접근 권한에 대한 안내

「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」제22조의2에 따라 아래와 같은 목적으로 ‘앱 접근 권한’에 대한 동의를 이용자에게 받고 있습니다.

서비스에 반드시 필요한 항목만을 필수적으로 접근하고 있습니다.

선택적 접근의 항목은 허용하지 않더라도 서비스의 이용이 가능하며 그 내용은 아래와 같습니다.

[필수접근에 대한 내용]

1. 안드로이드 6.0 이상

● 전화 : 최초 실행시, 디바이스 식별을 위하여 이 기능에 접근합니다.

● 저장 : 게시글 작성시 파일 업로드, 하단버튼 및 푸시 이미지 표현을 하고자 할 경우에 이 기능에 접근합니다.

[선택접근에 대한 내용]

- 매장 근처 푸시 기능이 있는 경우 아래 위치 권한을 포함하고 있습니다.

● 위치 : 고객위치를 확인하여 상점의 유효한 정보를 전달하기 위해 접근합니다.

[철회 방법]

설정 > 앱 또는 어플리케이션 > 해당 앱 선택 > 권한 선택 > 접근권한 동의 또는 철회 선택

※ 단 필수접근의 대한 내용을 철회 한 후 다시 앱을 실행을 할 경우 접근권한을 요청하는 화면이 다시 나오게 됩니다.

2. 안드로이드 6.0 미만

● 기기 ID 및 통화 정보 : 최초 실행시, 디바이스 식별을 위하여 이 기능에 접근합니다.

● 사진/미디어/파일 : 게시글 작성시 파일 업로드, 하단버튼 및 푸시 이미지 표현을 하고자 할 경우에 이 기능에 접근합니다.

● 기기 및 앱기록 : 앱 서비스 사용 최적화를 위하여 이 기능에 접근합니다.

- 매장 근처 푸시 기능이 있는 경우 아래 위치 권한을 포함하고 있습니다.

● 위치 : 고객위치를 확인하여 상점의 유효한 정보를 전달하기 위해 접근합니다.

※ 버전에 따라 동일한 접근 내용임에도 불구하고, 그 표현을 다르게 하고 있음을 알려드립니다.

※ 안드로이드 6.0 미만 버전의 경우, 항목에 대한 개별동의가 불가능하므로, 모든 항목에 대하여 필수 접근 동의를 받고 있습니다.

그러므로 사용하고 있는 단말기의 운영체제를 안드로이드 6.0 이상으로 업그레이드 할 수 있는지 확인 하시고 업그레이드를 권장하여 드립니다.

다만, 운영체제가 업그레이드되더라도 기존 앱에서 동의한 접근 권한이 바뀌지 않기 때문에 접근 권한을 다시 설정하기 위해서는 이미 설치한 앱을 삭제한 후에 재설치하셔야 합니다.

Có gì mới trong phiên bản mới nhất 1.0.1

Last updated on May 14, 2021

Minor bug fixes and improvements. Install or update to the newest version to check it out!

Đang tải bản dịch ...

Thông tin thêm Ứng dụng

Phiên bản mới nhất

Yêu cầu cập nhật 뷰티풀코스 - BEAUTIFUL course 1.0.1

Yêu cầu Android

4.0.3 and up

Available on

Tải 뷰티풀코스 - BEAUTIFUL course trên Google Play

Hiển thị nhiều hơn

뷰티풀코스 - BEAUTIFUL course Ảnh chụp màn hình

Đang tải bình luận...
Ngôn ngữ
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Đăng ký thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký APKPure.
Đăng ký APKPure
Hãy là người đầu tiên có quyền truy cập vào bản phát hành, tin tức và hướng dẫn sớm của các trò chơi và ứng dụng Android tốt nhất.
Không, cám ơn
Đăng ký
Thành công!
Bây giờ bạn đã đăng ký nhận bản tin của chúng tôi.