We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
붕괴3rd biểu tượng

붕괴3rd

4.5.0 for Android

Mô tả của 붕괴3rd

[콜라보 SP 캐릭터 | 내일을 향한 기도]
이계의 소녀는 양자의 바다를 건너오는 과정에서 본래의 기억을 잃게 된다. 하지만 수많은 전장을 넘어 온 그녀는 다른 세계에서도 선명하고 불타는 영혼을 꽃피울 것이다.
[붕괴3rd x 신세기 에반게리온] 콜라보 한정 캐릭터——아스카·시키나미·랑그레이, SP 슈트 [내일을 향한 기도] 등장!
콜라보 기간, 로그인 시 콜라보 장비 보급 10연차 획득!

[콜라보 테마 이벤트 | 신세기]
이세계의 소녀가 창공시에서 깨어나고, ‘사도’라 불리는 그림자가 덮쳐오는데...
콜라보 테마 이벤트 [신세기] 개방 임박! 이벤트 참여 시 콜라보 한정 발키리 [내일을 향한 기도] 무료 개방! 콜라보 테마 코스튬 [진홍의 싱크로], 기념 성흔 [미사토] 등의 보상까지!

[메인 스토리 22장 | 나와 함께]
공포, 분노, 절망... 진실이 밝혀졌을 때 그녀들은 어떤 선택을 할 것인가
메인 스토리 22장 스토리 업데이트! 탐색 참여 시 이벤트 세트 성흔 선택 상자, 수정 등 보상 획득!

[장비 업데이트]
새로운 힘을 해방한 초월 무기 [피안의 문·연리], 콜라보 한정 무기 [롱기누스의 창] 무기고 추가!
이계에서 온 무장이 바로 ‘사도’를 쓰러트릴 열쇠다. 함장을 도와 붕괴에 맞설 콜라보 한정 성흔 [적합자] 세트 등장!

[SUPPORT]
게임 내 문제에 대해서는 고객센터로 통해 문의하시기 바랍니다.
고객센터Email: honkai3rd_kr@mihoyo.com
안드로이드 버전 4.4.4 이상에서 플레이해주시기 바랍니다. 게임의 원활한 실행을 위해 2GB 이상의 여유 공간을 확보해주십시오!

■ 접근 권한 안내
앱 이용 시 아래와 같은 서비스를 제공하기 위해 접근 권한을 요청하고 있습니다.

[필수 권한]
계정 되찾기 기능 및 계정 보안의 원인으로 단말기 식별 번호에 대한 접근이 필요합니다.
사진/미디어/파일에 접근 : 게임 실행에 필요한 파일을 저장하기 위해 필요합니다.

[선택적 권한]
오디오 : 게임 내에서 동영상을 녹화하기 위해서 필요합니다.

《붕괴3rd》 공식 홈페이지: http://kr.honkaiimpact3.com/
《붕괴3rd》 공식 네이버 카페: http://cafe.naver.com/honkai3rd
《붕괴3rd》 공식 페이스북 페이지: https://www.facebook.com/Honkai3rd.kr/
《붕괴3rd》 공식 트위터: https://twitter.com/HonkaiImpact3kr
Hiển thị nhiều hơn

붕괴3rd 4.5.0 Cập nhật

2021-01-21
붕괴3rd x 신세기 에반게리온 콜라보 개시! 7일 로그인 시 10연차!
콜라보 SP 캐릭터 아스카, 이벤트 참여 시 무료 개방!

[신규 캐릭터] 내일을 향한 기도: 콜라보 SP 캐릭터 아스카 등장
[신규 이벤트] 신세기: 이벤트 참여 시 콜라보 코스튬 [진홍의 싱크로] 획득
[신규 스토리] 나와 함께: 메인 스토리 제22장 업데이트
[신규 장비] 피안의 문·연리, 롱기누스의 창, 적합자 세트 획득 개방

Additional Information

Advertisement
Phiên bản trước
 • V4.5.0 129.0 MB XAPK APKs

  붕괴3rd

  2021-01-21

  붕괴3rd 4.5.0 (351)

  Cập nhật vào: 2021-01-21

  Uploaded by: Nyi Nyi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbdf66202f2c09e770626aae94edc5dde4615bfc 붕괴3rd 4.5.0(351) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.miHoYo.bh3korea.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: c528df78351a9c36812aaad39778492b804539d6

  Dung lượng tệp: 129.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.5.0 193.5 MB APK

  붕괴3rd

  2021-01-21

  붕괴3rd 4.5.0 (351)

  Cập nhật vào: 2021-01-21

  Uploaded by: Nyi Nyi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbdf66202f2c09e770626aae94edc5dde4615bfc 붕괴3rd 4.5.0(351) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a, armeabi-v7a

  Tệp SHA1: 750b5588ff13af611d54cd7c54fd7de8a147ecce

  Dung lượng tệp: 193.5 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.4.0 124.6 MB XAPK APKs

  붕괴3rd

  2020-12-17

  붕괴3rd 4.4.0 (340)

  Cập nhật vào: 2020-12-17

  Uploaded by: Adham Mohamed

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbdf66202f2c09e770626aae94edc5dde4615bfc 붕괴3rd 4.4.0(340) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.miHoYo.bh3korea.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: a1011e59c30cfc4677d4deeced172ba021b44901

  Dung lượng tệp: 124.6 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.3.0 123.0 MB XAPK APKs

  붕괴3rd

  2020-10-29

  붕괴3rd 4.3.0 (330)

  Cập nhật vào: 2020-10-29

  Uploaded by: Nyi Nyi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbdf66202f2c09e770626aae94edc5dde4615bfc 붕괴3rd 4.3.0(330) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.miHoYo.bh3korea.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 010f5d01fd51cc8dc8becb44e5f34e7a4f0f94c8

  Dung lượng tệp: 123.0 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.2.0 114.9 MB XAPK APKs

  붕괴3rd

  2020-09-15

  붕괴3rd 4.2.0 (320)

  Cập nhật vào: 2020-09-15

  Uploaded by: Raiko Ken

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbdf66202f2c09e770626aae94edc5dde4615bfc 붕괴3rd 4.2.0(320) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.miHoYo.bh3korea.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 7eba010961758588b99f25df8914a28c3a85ba24

  Dung lượng tệp: 114.9 MB

  Có gì mới:

  Tải về

 • V4.1.0 113.1 MB XAPK APKs

  붕괴3rd

  2020-08-06

  붕괴3rd 4.1.0 (311)

  Cập nhật vào: 2020-08-06

  Uploaded by: Nyi Nyi

  Yêu cầu Android: Android 5.0+ (Lollipop, API 21)

  Chữ ký: fbdf66202f2c09e770626aae94edc5dde4615bfc 붕괴3rd 4.1.0(311) đã xác nhận an toàn

  Screen DPI: nodpi

  Architecture: arm64-v8a

  Base APK: com.miHoYo.bh3korea.apk

  Split APKs: config.arm64_v8a

  Tệp SHA1: 3d0a21a933d95dcbbab06d167982fcb0c0e7d452

  Dung lượng tệp: 113.1 MB

  Có gì mới:

  Tải về

Tương tự với 붕괴3rd
Xem thêm từ miHoYo Limited
Đang tải bình luận...
Trở thành người đầu tiên bình luận.
Trò chơi phổ biến trong 24 giờ trước
Tải về
ứng dụng APKPure