UBU Art & Cultural Park icon

UBU Art & Cultural Park APK

  • Author:

    SciUBUApps

  • Latest Version:

    1.0.3

  • Publish Date:

    2017-05-04

The description of UBU Art & Cultural Park

โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
(Ubon Ratchathani University Art and Cultural Park)

จัดตั้งขึ้น เมื่อ ปี พ.ศ. 2543 ตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วัตถุประสงค์เพื่อ เป็นสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในภาพรวม โดยใช้พื้นที่ทั้งหมด 98 ไร่ บริเวณใกล้หนองอีเจม สภาพเป็นป่าโปร่งและมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจกว่า 3,400 ต้น

โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นภายใต้ 3 แนวคิดหลัก ดังนี้

- แนวคิดเชิงอนุรักษ์ (Conservation): การอนุรักษ์พลังงานและลดการก่อสร้างและบำรุงรักษาค่าใช้จ่าย และการอนุรักษ์ต้นไม้ที่มีอยู่ในพื้นที่

- แนวคิดด้านนวัตกรรม (Innovation): ใช้ระบบผสมผสานระหว่างพลังงานไฟฟ้ากระแสหลักกับพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Hybrid system) การสร้างอาคารเพื่อลดการปล่อยของเสียออกจากตัวอาคาร (Zero waste system) การออกแบบอาคารที่มีพลังงานสุทธิเป็นศูนย์ เน้นการติดตั้งระบบพลังงานทดแทนและการออกแบบอาคารให้สามารถใช้พลังงานน้อยลง (Zero energy building) การนำวัสดุ Recycle มาใช้ในการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การสร้างพื้นที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์

- แนวคิดทางวัฒนธรรม (Culture): มีพื้นที่แสดงนิทรรศการ (ด้านวัฒนธรรม) เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมของไทยอีสาน กัมพูซา ลาว และเวียดนาม เชื่อมต่อวัฒนธรรมทั้งสี่ชาติด้วยวิถีเกษตรและวิถีพุทธ

เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่มีการบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกันจากคณะและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้

คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สำนักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ
Show More
Advertisement
Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App