เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา

เกี่ยวกับ Yandex Translate

ภาษาไทย

นักแปลด่วนที่ทำงานออฟไลน์และแปลข้อความจากภาพถ่าย

• แปลระหว่างคู่ใดก็ได้จาก 100 ภาษาเมื่อคุณออนไลน์
• แปลจากภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย สเปน หรือตุรกีเป็นอังกฤษขณะออฟไลน์: ดาวน์โหลดภาษาเหล่านี้และเปิดใช้งานโหมดออฟไลน์ในการตั้งค่า
• พูดคำหรือวลีในภาษารัสเซีย ยูเครน อังกฤษ หรือตุรกีเพื่อแปลเป็นภาษาเหล่านี้ หรือให้แอปอ่านคำแปลให้คุณฟัง
• เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และความหมายผ่านตัวอย่างการใช้งานในพจนานุกรมของแอป (ใช้ได้กับภาษาส่วนใหญ่ที่รองรับในปัจจุบัน)
• ถ่ายภาพเมนู ป้ายถนน หน้าหนังสือ หรือเลือกภาพถ่ายที่มีข้อความจาก Camera Roll ของคุณเพื่อดูคำแปลที่ด้านขวาของภาพ (ใช้ได้เฉพาะเมื่อคุณออนไลน์) ปัจจุบันการรู้จำข้อความภาพใช้งานได้ 12 ภาษา: เช็ก อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาลี โปแลนด์ โปรตุเกส รัสเซีย สเปน ตุรกี จีน และยูเครน
• แปลทั้งเว็บไซต์โดยตรงในแอป
• เลือกและแปลคำหรือวลีเดียวในแอปอื่นๆ บนสมาร์ทโฟนที่ใช้ Android 6.0
• เพลิดเพลินกับฟังก์ชันการพิมพ์แบบคาดเดาที่ช่วยประหยัดเวลาของแอปและการตรวจจับภาษาอัตโนมัติ
• บันทึกการแปลในรายการโปรดและดูประวัติการแปลของคุณได้ตลอดเวลา

ภาษาที่รองรับในปัจจุบัน: แอฟริกา แอลเบเนีย อัมฮาริก อาหรับ อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจัน บัชคีร์ บาสก์ เบลารุส เบงกาลี บอสเนีย บัลแกเรีย พม่า คาตาลัน เซบูอาโน จีน ชูวัช โครเอเชีย เช็ก เดนมาร์ก ดัตช์ เอลฟ์ (ซินดาริน) , Emoji, อังกฤษ, เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน, กรีก, คุชราต, เฮติ, ฮิบรู, Hill Mari, ฮินดี, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, คาซัค, คาซัค (ละติน), เขมร, เกาหลี, คีร์กีซ, ลาว, ละติน, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาลากาซี, มาเลเซีย, มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มาราธี, มารี, มองโกเลีย, เนปาล, นอร์เวย์, ปาเปียเมนโต, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส , ปัญจาบ, โรมาเนีย, รัสเซีย, สก็อตเกลิค, เซอร์เบีย, สิงหล, สโลวัก, สโลวีเนีย, สเปน, ซุนดา, สวาฮีลี, สวีเดน, ตากาล็อก, ทาจิกิสถาน, ทมิฬ, ตาตาร์, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, อุดมูร์ต, ยูเครน, อูรดู, อุซเบก, อุซเบก ( ซีริลลิก), เวียดนาม, เวลส์, โคซ่า, ยาคุต, ยิดดิช, ซูลู

มีอะไรใหม่ใน 36.6 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Dec 5, 2022

Minor design changes and various improvements to make the app work even better.
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Yandex Translate 36.6

อัปเดตเมื่อ

Dec 5, 2022

อัปโหลดโดย

Abiyu Keece

ต้องใช้ Android

Android 5.0+

Available on

ดาวน์โหลด Yandex Translate ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา