เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง ไอคอน

แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง

8.6.5 for Android

คำอธิบายของ แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง

เปลี่ยนกล้องของคุณให้กลายเป็นเครื่องแปลภาษา

ถ่ายภาพและแปลภาษาด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว
ข้อความที่แปลจะแสดงผลโดยตรงบนภาพถ่าย

√ การตรวจจับภาษาโดยอัตโนมัติ
√ การแปลภาษาจากภาพถ่ายแบบไม่จำกัด
√ เทคโนโลยี OCR ที่ล้ำหน้าที่สุด
√ รองรับมากกว่า 100 ภาษา
√ ข้อความที่แปลจะแสดงผลโดยตรงบนภาพถ่าย


รองรับการแปลระหว่างภาษาต่อไปนี้:
อาฟรีกานส์, แอลเบเนีย, อัมฮาริก, อาร์มีเนีย, อาเซอร์ไบจาน, แบชคีร์, บาสก์, เบลารุส, เบงกอล, บอสเนีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, เซบัวโน, ชิเชวา, จีน (กวางตุ้ง, แมนดาริน, ไต้หวัน), คอร์ซิกา, โครเอเชีย, ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์), อังกฤษ (ออสเตรเลีย), อังกฤษ (แคนาดา), อังกฤษ (อินเดีย), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), เอสเปรันโต, เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฝรั่งเศส (แคนาดา), ฟริเซียน, กาลิเซีย, จอร์เจีย, เยอรมัน , กรีก, คุชราต, เฮติครีโอล, เฮาซา, ฮิบรู, ฮินดี, ม้ง, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิกโบ, อินโดนีเซีย, ไอริช, อิตาลี, ญี่ปุ่น, ชวา, กันนาดา, คาซัค, เขมร, เกาหลี, เคิร์ด (กุรมันชี), คีร์กีซ , ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย, มาลากาซี่, มาเลย์, มาลายาลัม, มอลทีส, เมารี, มาราธี, มอลโดวา, มองโกเลีย, พม่า (เนปาล), เนปาล, นอร์เวย์, พัชโต, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส, โปรตุเกส (บราซิล), ปัญจาบ, เกเรตาโรโอโตมิ, โรมาเนีย, รัสเซีย, ซามัว, สก็อตเกลิค, เซอร์เบีย, เซโซโท, โชนา, ซินดิ, สิงหล, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, โซมาเลีย , สเปน, สเปน (เม็กซิกัน), ซูดาน, สวาฮิลี, สวีเดน, ทาจิกิสถาน, ทมิฬ, ตาตาร์, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, อุดมูร์ต, ยูเครน, อุรดู, อุซเบก, เวียดนาม
แสดงเพิ่มเติม

แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง 8.6.5 อัปเดต

2022-11-18
- Offline Translation
- Document Mode

แปล ภาษา - แปลโดยกล้อง แท็ก

เพิ่มแท็ก

By adding tag words that describe for Games&Apps, you're helping to make these Games and Apps be more discoverable by other APKPure users.

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวอร์ชันก่อนหน้า
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
แอปที่นิยมเมื่อ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ภาษา