เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา
ตกลง ฉันยินยอม เรียนรู้เพิ่มเติม

เกี่ยวกับ Google แปลภาษา

ภาษาไทย

Translate 108 languages by typing, taking photos, and uploading documents.

• การแปลข้อความ: แปลไปมาระหว่าง 108 ภาษาด้วยการพิมพ์

• แตะเพื่อแปล: คัดลอกข้อความในแอปใดก็ได้ แล้วแตะไอคอน Google แปลภาษาเพื่อแปล (ทุกภาษา)

• ออฟไลน์: แปลโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (59 ภาษา)

• การแปลทันใจด้วยกล้อง: แปลข้อความในรูปภาพได้ทันที เพียงเล็งกล้องถ่ายรูปไปที่ข้อความในรูปภาพ (94 ภาษา)

• รูปภาพ: ถ่ายภาพหรือนำเข้ารูปภาพเพื่อคำแปลที่มีคุณภาพสูงขึ้น (90 ภาษา)

• การสนทนา: แปลการสนทนา 2 ภาษาได้อย่างรวดเร็ว (70 ภาษา)

• การเขียนด้วยลายมือ: เขียนตัวอักษรแทนการพิมพ์ (96 ภาษา)

• Phrasebook: ติดดาวและบันทึกคำและวลีต่างๆ ที่แปลไว้เพื่อใช้งานภายหลัง (ทุกภาษา)

• การซิงค์ข้ามอุปกรณ์: เข้าสู่ระบบเพื่อซิงค์ Phrasebook ระหว่างแอปกับเดสก์ท็อป

• ถอดเสียง: แปลภาษาต่างๆ ที่คนอื่นพูดได้อย่างต่อเนื่องในแบบเกือบเรียลไทม์ (8 ภาษา)

สามารถแปลภาษาต่อไปนี้ไปมาได้:

กงกณี, กรีก, กวารานี, กันนาดา, กาลิเชียน, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, คริโอ, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, เคชัว, เคิร์ด (กุรมันชี), เคิร์ด (โซรานี), โคซา, โครเอเชีย, จอร์เจีย, จีน (ตัวเต็ม), จีน (ตัวย่อ), ชวา, ชิเชวา, เช็ก, โชนา, ซองกา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, เซโซโท, เซอร์เบียน, โซโทเหนือ, โซมาลี, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ดิเวฮิ, เดนมาร์ก, โดกรี, ตุรกี, เตลูกู, เติร์กเมน, ทมิฬ, ทวิ, ทาจิก, ทาทาร์, ทีกรินยา, ไทย, นอร์เวย์, เนปาล, บอสเนีย, บัมบารา, บัลแกเรีย, บาสก์, เบงกอล, เบลารุส, ปัญจาป, เปอร์เซีย, โปรตุเกส, โปแลนด์, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, โภชปุรี, ม้ง, มณีปุระ (มานิพูรี), มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, มิโซ, เมารี, เมียนมา (พม่า), ไมถิลี, ยิดดิช, ยูเครน, เยอรมัน, โยรูบา, รัสเซีย, โรมาเนีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิงกาลา, ลิทัวเนีย, ลูกันดา, เวลส์, เวียดนาม, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สันสกฤต, สิงหล, สินธี, อังกฤษ, อัมฮาริก, อัสสัม, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อินโดนีเซีย, อีโลกาโน, อีเว, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, เอสโทเนีย, เอสเปอแรนโต, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โอเดีย (โอริยา), โอโรโม, ไอซ์แลนด์, ไอมารา, ไอร์แลนด์, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เฮติครีโอล

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับสิทธิ์

Google แปลภาษาอาจขอสิทธิ์ในการเข้าถึงฟีเจอร์ต่อไปนี้:

• ไมโครโฟนสำหรับการแปลคำพูด

• กล้องถ่ายรูปสำหรับการแปลข้อความผ่านกล้องถ่ายรูป

• ที่จัดเก็บภายนอกสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูลการแปลออฟไลน์

• บัญชีและข้อมูลรับรองสำหรับการลงชื่อเข้าใช้และการซิงค์ในอุปกรณ์ต่างๆ

มีอะไรใหม่ใน 7.17.60.578892159.1-release เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Nov 7, 2023

แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุง

กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต Google แปลภาษา 7.17.60.578892159.1-release

อัปโหลดโดย

عوض عاشور المغربي

ต้องใช้ Android

Android 8.0+

Available on

ดาวน์โหลด Google แปลภาษา ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม

Google แปลภาษา บทความ

ยังมีให้สำหรับแพลตฟอร์มอื่น ๆ

Google แปลภาษา ภาพหน้าจอ

กำลังโหลดความคิดเห็น...
ภาษา
ภาษา
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
สมัครสมาชิกสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครเป็นสมาชิก APKPure
สมัครสมาชิก APKPure
เป็นคนแรกที่เข้าถึงการเปิดตัวข่าวและคำแนะนำเกี่ยวกับเกมและแอพ Android ที่ดีที่สุด
ไม่เป็นไรขอบคุณ
ลงชื่อ
ความสำเร็จ!
ตอนนี้คุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา