เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ บนเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของคุณ
การคลิกลิงก์ใด ๆ ในหน้านี้แสดงว่าคุณยินยอมในส่วนของ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ ของเรา

เกี่ยวกับ تأميناتي

ภาษาไทย

تأميناتيهوالتطبيقالرسميللمؤسسةالعامةللتأميناتالاجتماعية

** هذاالتطبيقيخدمالمشتركينوالمستفيدينفقط
تأميناتيهوالتطبيقالرسميللمؤسسةالعامةللتأميناتالاجتماعيةفيالمملكةالعربيةالسعودية, والذييتيحللمشتركينوالمستفيدينالاستفادةمنالعديدمنالخدماتالإلكترونيةباللغةالعربيةوالإنجليزية ادناهيوجدقائمةبأهمالخدماتالمتاحةعبرالتطبيق:

أهمالخدماتالخاصةبالمشتركين (موظفيالقطاعالخاصالحاليين):

- حسابمعاشالتقاعدالشهريالمتوقع
-استعراضأحقيةالتقديمعلىطلبالتقاعد / طلبدفعة
- التقديمعلىطلبالتقاعد / طلبدفعة
- استعراضأحقيةالحصولعلىمنفعةالتعطلعنالعمل (ساند)
- استعراضالمبلغالمتوقعلمنفعةالتعطلعنالعمل
- التقديمعلىمنفعةالتعطلعنالعمل
- استعراضتفاصيلالعملالحالي
- استعراضالتسلسلالزمنيللاشتراكات
- استعراضالتسلسلالزمنيللأجور
- تعديلتاريخالاستبعادمنالعمل
- تعديلتاريخالالتحاقبالعمل
- الإبلاغعنمدةغيرنظامية
- إصداروتحميلشهادةمددالأجور
- إصداروتحميلشهادةالأجرالخاضعللاشتراك (تعريفبالراتب)

أهمالخدماتالخاصةبالمستفيدين (منلديةمنفعةاومعاشتقاعدنشط):

- استعراضتفاصيلمعلوماتالمعاش (معلوماتتفصيلية)
- إصداروتحميلشهادةمفصلةبمقدارالمعاش
- إصداروتحميلشهادةبمقدارالمعاش
- استعراضمعلوماتالمعالين
- التقديمعلىالالتزامالبنكي (تثبيتالراتبعلىبنكمحلي)
- إصدارشهادةالتزامبنكي (إثباتتثبيتالراتبعلىبنكمحلي)
- استعراضتفاصيلبياناتالحسابالبنكي
- تعديلالحسابالبنكي
أهمالخدماتالخاصةبالمشتركالاختياري:
-تحديثشريحةالدخل
- تحديثالمهنة (فيحالكانالمشتركالاختياريصاحبمهنة)
- استعراضتفاصيلالاشتراكالشهري
- بحثالايصالات

أهمالخدماتالعامة:
- استعراضبياناتالملفالشخصي
- ادخالشكوىجديدة
- استعراضومتابعةشكوى
- تتبعالطلباتوالمعاملاتالمقدمةعنطريقالتطبيق
- رفعبلاغللدعمالفني
- تحديثرقمالجوال
- استعراضقائمةفروعالمؤسسةوأرقامالتواصل

มีอะไรใหม่ใน 1.4.9 เวอร์ชันล่าสุด

Last updated on Aug 19, 2022

اتاحة تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد
بعض التطويرات والإصلاحات التقنية
กำลังโหลดการแปล...

ข้อมูล แอป เพิ่มเติม

เวอร์ชันล่าสุด

ส่งคำขออัปเดต تأميناتي 1.4.9

อัปเดตเมื่อ

Aug 17, 2022

อัปโหลดโดย

Debgandhar Ghosh

ต้องใช้ Android

Android 4.1+

Available on

ดาวน์โหลด تأميناتي ผ่าน Google Play

แสดงเพิ่มเติม
กำลังโหลดความคิดเห็น...
เป็นความคิดเห็นแรก
ภาษา
ภาษา