Somya Tuze Samor - Konkani Prayers icon

Somya Tuze Samor - Konkani Prayers

1.3 for Android

The description of Somya Tuze Samor - Konkani Prayers

"ಮಾಗಾ ಆನಿ ತುಮಿ೦ ಘೆತೆಲ್ಯಾತ್. ಸೊಧಾ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ಮೆಳ್ತೆಲೆ೦, ಆನಿ ಬಡಯಾ ತುಮ್ಕಾ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಜಾತೆಲೆ೦"

ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ
ಮುಳಾವಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ
1. ಖುರ್ಸಾಚೊ ಘುರ್ತ್
2. ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆ + ಕುರ್ವೆನ್
3. ಮಹಿಮಾ ಬಾಪಾಕ್
4. ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
5. ಭೊಡ್ವ್ಯಾಚೊ ನಮಾನ್
6.ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಚಿಂ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ
7. ಭಾವಾರ್ಥಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
8. ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
9. ಮೊಗಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
10. ದುಖಿಚೆಂ ವಿಧಾನ್
11. ಆವ್ಮರಿ
12. ಸರ್ಗಾಚೆ ರಾಣ ಯೆ (ಪಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್)
13. ರಾಕಣ್ ಭೊಡ್ವ್ಯಾ ಕಡೆ ಮಾಗ್ಣೆಂ
14. ಸರ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಥ್ರ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
15. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ
16. ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಿ
17. ನಮಾನ್ ರಾಣ ಯೆ
18. ದೆವಾಚೆ ಉಪದೆಸ್
19. ಪವಿತ್ರ್ ಸಭೆಚೆ ಉಪದೆಸ್
20. ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ (ಸಂಸ್ಕಾರ್)
21. ಮೊಗಾಚೆ ದೋನ್ ಉಪದೆಸ್ (ಮಾರ್ಕ್ 12:30-31)
22. ಭಾಂಗಾರಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಿಯಮ್ (ಮಾತೆವ್ 7:12)
23. ದೇವ್ ಸಂಬಂಧಾಚೆ ತೀನ್ ಶೆಗುಣ್
24. ಬರೆ ಚಾಲಿಚೆ ಚಾರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶೆಗುಣ್
25.ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ಸಾತ್ ದೆಣಿಂ
26.ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಚಿಂ ಬಾರಾ ಫಳಾಂ
27.ದಯಾಳ್ ಕರ್ಣ್ಯೊ (ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಾತ್ ಕರ್ಣ್ಯೊ/ಅತ್ಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಸಾತ್ ಕರ್ಣ್ಯೊ.)
28.ಮಹಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿಂ ಸಾತ್ ಮುಳಾಂ
29.ನಿಮಾಣ್ಯೊ ಚಾರ್ ವಸ್ತು
30.ಆಟ್ ಭಾಗಿ**ಕುಮ್ಸಾರ್, ಕುಮ್ಗಾರ್, ಮೀಸ್ , ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಭೆಟ್**

-ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್-

ಸುರ್ವೆಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚಿ ಝಡ್ತಿ
ಕುಮ್ಸಾರ್
ಕುಮ್ಸಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಆತಾಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಕರ್


ಕುಮ್ಗಾರಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್
ಭಾವಾರ್ಥಚೆಂ ವಿಧಾನ್
ಆರಾಧಾನಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
ಖಾಲ್ತ್ಯಾಪಣಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
ದುಖಿಚೆ ವಿಧಾನ್
ಮೊಗಾಚೆಂ ಆನಿ ಅತ್ರೆಗಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್


ಕುಮ್ಗಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಗಾಂ

ಭಾವಾರ್ಥಚೆಂ ವಿಧಾನ್
ಆರಾಧಾನಾಚೆಂ ವಿಧಾನ್
ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಚೆಂ ವಿಧಾನ್
ಮೊಗಾಚೆ ವಿಧಾನ್
ಭೆಟೊವ್ಣೆಚೆಂ ವಿಧಾನ್
ಆಪ್ಣಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಹೆರಾಂ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್


ತೇಸಾ೯ಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್

ಭಾಗೆವಂತ್ ರೊಜಾರಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್
ಸಂತೊಸಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್
ದುಖಿಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್
ಅನಾಂದಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್
ಉಜ್ವಾಡಾಚೆ ಮಿಸ್ತೆರ್
ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಲದಿನ್
ದ್ಶೆವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೊ ತೇರ್ಸ್
ಸಾಂ. ಜುಜೆಚಿ ಲದಿನ್
ಖುರ್ಸಾಚಿ ವಾಟ್
ಸಾಂತ್ ಅನ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚೊ ತೇಸ್೯ನೊವೆನಾಂ ಆನಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ

ನೊವೆನಾಂ:
ದೈವಿಕ್ ಕಾಕುಳ್ತಿಚೆಂ ನೊವೆನ್
ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜುಕ್ ನೊವೆನ್
ಸಾ೦ ಜೂದಾಕ್ ನೊವೆನಾಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಬಾಳ್ಕಾ ಜೆಜುಚೆ೦ ನೊವೆನ್
ವೆಲಂಕನಿಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಮಾಯೆಕ್ ನೊವೆನ್
ಸಾಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಜುಜೆ ವಾಜ್ ನೊವೆನ್

ಮಾಗ್ಣಿಂ:
ಶಾಂತಿ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆo
ಖುರ್ಸಾ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಭಾಗೆವಂತ್ ಖುರ್ಸಾಚೆಂ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಅಜ್ಯಾಪಾ೦ಚಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಜೆಜುಚಾ ಖಾ೦ದ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಕ್ ನಮಾಸ್ಕಾರ್
ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ದನ್ಪಾರ ತೀನ್ ವರಾ೦ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣಿಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಯುವಜಣಾ೦ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಪ್ರಶಾ೦ತಿ ಜೊಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಭಾಗೆವ೦ತ್ ಬಾಪಾಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆ
ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಬೋವ್ ಆಮೊಲಿಕ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಆರಾಧನಾಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಕ್ರಿಸ್ತಿ ಭಾ೦ವ್ಡಾ೦ಚ್ಯಾ ಎಕ್ವೊಟಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಳಾಕ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ೦ ಸಮರ್ಪಣ್
ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಮಾಗ್ಣೆ೦:
ಭೆಸ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಕಾಕುಳ್ತಿ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ದೆವಾಚಾ ಕುರ್ಪೆ-ಆಧಾರಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಆಪ್ಣಾ ಪಾಸತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಕ್ರುಸಿಫಿಕ್ಸ್ ಇಮಾಜಿ ಮುಖಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಮರಿಯೆಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ದಿಸ್ಪಡ್ತೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಸಾ೦. ಲೊರೆಸಾ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆ.
ಸಾಂ. ಜುಜೆಚಿ ಮಜತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ
ಸಾಂ ಜುಜೆ ಬಾಪಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಸಾಂತ್ ಅಂತೋನಿ ಕಡೆನ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦
ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಚಾ ಹಾತಾಂತ್ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾಕಡೆ ತೀನ್ ಮಾಗ್ಣಿಂ
ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಾ ಮಜತಿನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಖುರ್ಸಾಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ದಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೆವಾಚಿ ಕುರ್ಪಾ ಪರಾತುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ.
ಆಮ್ಚಾ ಪುರ್ವಿತಾಂ ಪಾಸೊತ್ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಎಕ್ಲೆಸಿಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ವಿವಿಧ್ ಗರ್ಜಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ
ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆ
Show More

Somya Tuze Samor - Konkani Prayers 1.3 Update

2018-04-15
Updated
Advertisement
Previous versions
Similar to Somya Tuze Samor - Konkani Prayers
Comment Loading...
Be the first to comment.
Developer Console
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App