We use cookies and other technologies on this website to enhance your user experience.
By clicking any link on this page you are giving your consent to our Privacy Policy and Cookies Policy.
스타벅스 ikona

스타벅스

16.4.5 for Android

Opis 스타벅스

(주)스타벅스커피 코리아의 공식 애플리케이션 입니다.

회원이 아니더라도 애플리케이션을 이용하는 누구나 사이렌 오더를 통해 음료, 푸드 및 원두 등 다양한 메뉴를 즉시 주문할 수 있으며, 스타벅스 카드를 등록 및 충전하여 바코드를 통해 결제할 수 있고, 나만의 레시피를 더한 e-Gift Item 및 금액형 상품권 스타벅스 e-Gift Card를 선물할 수 있는 스마트한 서비스 입니다.

- Card : 스타벅스 카드를 등록 및 관리하고 바코드로 바로 결제하는 기능

- Siren Order 메뉴 주문 : 모든 스타벅스 이용 고객이 음료, 푸드 및 원두 등 다양한 상품을 매장별 주문 가능 메뉴 및 수량을 실시간으로 확인하여, 쉽고 빠르게 주문할 수 있는 기능

- Easy Order : 최근 주문한 메뉴와 나만의 메뉴를 빠르게 다시 주문할 수 있는 간편 주문 기능

- e-Gift Item : 사이렌 오더 메뉴를 물품 교환 상품권으로 발행 및 선물하는 기능

- e-Coupon : 영수증 및 MMS 쿠폰을 e-Coupon으로 등록하고, 사용 가능한 e-Coupon 조회 및 사용 히스토리를 확인할 수 있는 기능

- Siren Order 홀케이크 선물/예약 : 사이렌 오더에서 스마트하게 홀케이크를 예약하고, 간편하게 선물할 수 있는 기능

- Rewards : 마이 스타벅스 리워드 레벨 조회 및 별 적립/사용을 조회하는 기능

- e-Gift Card : 금액형 상품권으로 스타벅스 카드를 구매하여 휴대폰 MMS 및 이메일로 선물하는 기능

- e-Receipt / History : 등록된 스타벅스 카드 또는 사이렌 오더로 결제한 내역을 전자 영수증으로 확인하는 기능

- What’s New : 스타벅스 이벤트 및 다양한 소식을 확인할 수 있는 기능

- Store : 근처 매장 찾기 및 매장을 검색하는 기능

- e-Frequency : 시즌에 따라 e-프리퀀시 바코드 발급 및 e-스티커 적립 현황을 볼 수 있는 기능


※ 접근권한 안내
서비스 이용을 위해 권한 허용이 필요합니다.
허용하지 않으셔도 앱 이용은 가능하나 일부 서비스 이용에 제한이 있을 수 있습니다.

[필수적 접근 권한]
- 없음

[선택적 접근 권한]
- 마이크 : 방문 매장 자동 식별 시 사용
- 위치 : 주변 매장 검색 시 사용
- 저장공간 : 페이지 공유 및 이미지 저장 시 사용
- 주소록 : 선물하기, 연락처 검색 시 사용
- 카메라 : 바코드/QR 코드 인식


* Wi-Fi와 데이터 네트워크 환경에서 모두 이용하실 수 있으나, 무제한 요금제가 아닐 경우 데이터 요금이 발생할 수 있습니다.

* 애플리케이션의 안정된 사용을 위해 업데이트 버전 등록 시, 고객님의 지속적인 업데이트를 부탁 드립니다.

* Android (ICS 4.0.3) 이상 버전에서 사용하실 수 있습니다.

* 애플리케이션 사용 시 불편 및 개선사항 등이 있으실 경우, 리뷰에 의견을 남기시면 답변을 드릴 수 없으므로 고객센터 및 트위터 계정으로 내용을 보내주시기 바랍니다.


< 고객센터 : 02-3015-1100
(평일 09:00 - 17:00 운영, 주말 및 공휴일 제외) >

< 웹사이트 : http://www.istarbucks.co.kr >
Pokaż więcej

스타벅스 16.4.5 Update

2019-05-20
V16.4.5
기타 안정성 강화

Additional Information

Advertisement
Previous versions
 • V16.4.5 22.3 MB APK

  스타벅스

  2019-05-20

  스타벅스 16.4.5 (142)

  Aktualizacja: 2019-05-20

  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Podpis: 4db88107f5154cbdef1930a934e8acda9f159be3 스타벅스 16.4.5(142) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a

  Plik SH1: 70ed9183f7a1c4a25b83e90e879fb66fd2b1842f

  Rozmiar Pliku: 22.3 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V16.4.4 22.2 MB APK

  스타벅스

  2019-04-08

  스타벅스 16.4.4 (141)

  Aktualizacja: 2019-04-08

  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Podpis: 4db88107f5154cbdef1930a934e8acda9f159be3 스타벅스 16.4.4(141) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a

  Plik SH1: 2e88b64c535e61110894b0bdfe4ba7f2d3f5404d

  Rozmiar Pliku: 22.2 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V16.4.3 22.1 MB APK

  스타벅스

  2019-03-07

  스타벅스 16.4.3 (140)

  Aktualizacja: 2019-03-07

  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Podpis: 4db88107f5154cbdef1930a934e8acda9f159be3 스타벅스 16.4.3(140) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a

  Plik SH1: 477d76889e60ad89a40bb9cebcbcab368e87a8ae

  Rozmiar Pliku: 22.1 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V16.4.2 22.5 MB APK

  스타벅스

  2019-01-31

  스타벅스 16.4.2 (137)

  Aktualizacja: 2019-01-31

  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Podpis: 4db88107f5154cbdef1930a934e8acda9f159be3 스타벅스 16.4.2(137) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a

  Plik SH1: 06d39c8165f836ccf94380bf2f727722ff412a59

  Rozmiar Pliku: 22.5 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V16.4.1 22.5 MB APK

  스타벅스

  2019-01-15

  스타벅스 16.4.1 (136)

  Aktualizacja: 2019-01-15

  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Podpis: 4db88107f5154cbdef1930a934e8acda9f159be3 스타벅스 16.4.1(136) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a

  Plik SH1: 9b5f34a1644e288e20fc1c22bd5cb49d4f8d8710

  Rozmiar Pliku: 22.5 MB

  Co nowego:

  Pobierz

 • V16.4.0 22.1 MB APK

  스타벅스

  2018-11-07

  스타벅스 16.4.0 (135)

  Aktualizacja: 2018-11-07

  Requires Android: Android 4.0.3+ (Ice Cream Sandwich MR1, API 15)

  Podpis: 4db88107f5154cbdef1930a934e8acda9f159be3 스타벅스 16.4.0(135) bezpieczeństwo gwarantowane

  Screen DPI: 120-640dpi

  Architecture: armeabi,armeabi-v7a

  Plik SH1: 8333db8895a0c368ec4fb5625cd129ac066c0cd7

  Rozmiar Pliku: 22.1 MB

  Co nowego:

  Pobierz

Podobne do 스타벅스
Wczytywanie komentarzy...
Bądź pierwszym komentującym.
Popularne aplikacje w ciągu ostatnich 24 godzin
Pobierz
Aplikacje APKPure