Kami gunakan kuki dan teknologi yang lain pada laman web ini untuk menambah baik pengalaman anda.
Dengan klik mana-mana pautan pada halaman ini, anda bersetuju dengan Dasar Privasi dan Dasar Kuki kami.

Mengenai Happy Game

Malaysia

Bem vindo mai asesu HappyGame: Ikan Boek Kadiuk, Bola Guling, Tiru Ikan

Bem vindo mai asesu HappyGame- komiku, fasil atu halimar, jogu barak nebe bele atrai ho premiu sira.
HappyGame: fornece game nebe popular no game sira nebe furak liu.
HappyGame desenvolve husi modelu Casino nian. Ho desenho nebe bonita ho nian efeitu hanesan ho realidade.
Halimar HappyGame liu husi online ho kolega sira, no bele halo belun ho ema iha mundo. Halimar iha kualker tempu, iha nebe deit iha iOS, Android, Web.
Se ita boot fanatiku halimar game online, ita boot sei hakarak tebes atu halimar jogu nee:
• Ikan Boek Kadiuk:
• Game nee consiste husi tabela ida ho figura 6 hanesan: Lakeru, Kadiuk, Boek, Ikan, Rusa, Manu. Iha dado 3, dado ida-ida ho figura animal 6 nian oin nebe mentiona iha leten. Dado nian servisu casual (randomly). F
• igura 6 ho simbolu iha tabela ba taru caixas 6.
• Ita boot bele hili valor osan no tau iha caixa (fatin) nebe ita boot hanoin sei sai, ita boot bele taru iha kaixa barak ba jogu ida.
• Vantagem (odds) ba caixa ida mak 1:1, maibe se resultadu dadu rua mak hanesan, ita boot nebe joga bele selu 2x, dadu 3 nebe ho figura (resultadu) hanesan sei selu x3.
• Jogu nee ho nian minimu osan 1k ($1,000) no maximu 300k ($300,000)
• Bola Guling:
• Hili mak numeru deit no hein nian resultadu
• Ita boot joga liu husi numeru ida (hili numeru barak) ba jogu ida.
• Ita boot hili numeru nebe iha no tau ba kaixa nebe ita boot hanoin (prediksaun) atu sai.
• Jogu nee inklui tabela Roleta (Roulette) ida nebe fahe ba numeru 12 iha tabela jogu (tabela Roleta iha 48 caixas)
• Halimar ho fasil loos: 1 ba 2 ba: kiik/boot, numeru par (even)/ numeru impar (odd), mean/metan; 1 hetan 10 wainhira kona numeru ida iha tabela; ou tau iha linha horizontal (tuun); ou tau linha tesik (vertical).
• Tabela Roleta ho ninian jogu osan minimu no masimu (10k – 500k). Nee dunik ita boot presija konsidera haree didiak jogu ba kada bola dulas.
• Tiru Ikan:
• Tiru ikan ho 3D nebe famosu tebes ho grafiku nebe luxu, haree moos no figura nebe furak.
• Iha tipu ikan barak no kriatura tasi nian nebe kapaas iha jogu nian.
• Iha mos kilat nebe ho variasaun oin-oin uja hodi tiru ikan ba too level nebe aas.
• Ita boot bele sai tiru nain nebe makaas (super) iha game tiru ikan nee.
• Ho premiu nebe atrativu tebes.
• Misaun (task) nebe oin-oin.
• Fasil liu atu halimar jogu nee.
Download lalais Aplikasaun HappyGame participa iha game nebe emocionante tebes no esperensia momentu nebe furak.
#HappyGame #IkanBoekKadiuk #BolaGuling #BancaOnline #TiruIkan

Apa yang baru dalam versi terkini 1.0.1

Last updated on Oct 5, 2019

Happy Game Official release
Terjemahan Memuatkan...

Maklumat PERMAINAN tambahan

Versi Terbaru

Minta Happy Game Kemas kini 1.0.1

Dikemas kini pada

Mar 27, 2019

Dimuat naik oleh

Mass Fajar

Memerlukan Android

Android 4.0.3+

Tunjukkan Lagi
Memuatkan Komen...
Ooops! Tiada isi kandungan begini!
Bahasa
Bahasa