Our website uses necessary cookies to enable basic functions and optional cookies to help us to enhance your user experience. Learn more about our cookie policy by clicking "Learn More".
Accept All Only Necessary Cookies
Con Đường Tơ Lụa 아이콘

10.0 1 리뷰


7.0.18381 by 4GAMOTA


May 1, 2024

Con Đường Tơ Lụa 정보

한국어

도전과 보물로 가득한 실크로드의 신비한 여행.

《실크로드》는 조이맥스 코리아가 공식 승인 한 U1game에서 개발, 운영하는 《실크로드 PC》의 모바일 버전입니다. 게임 《실크로드》 모바일은 베트남 가모 타가 공식 출시했다.

《실크로드》 모바일 게임은 7 세기 실크로드의 번영과 멸망, 아시아와 유럽을 잇는 길에 대한 전설적인 이야기를 바탕으로 한 PC 버전과 같다. 플레이어는 매혹적인 서사시 세계에 참여할 것입니다!

플레이어는 Tang과 Roma의 2 개 진영 중에서 선택하여 게임에 참여할 수 있으며, 각 진영에는 3 개의 캐릭터 클래스가 있습니다. 게임의 캐릭터 클래스에는 Warrior, Mage, Pastor, Phi Thien Kiem, Thuong Hac Sat 및 Break Thien Cung이 포함됩니다. 이 6 가지 캐릭터 클래스는 근접 제어, 원격 피해 / 지원 및 근접 피해의 3 가지 주요 스타일로 나뉩니다. 게임에서 플레이어는 마음대로 "Identity"를 선택할 수 있으며 자유롭게 전환 할 수 있습니다. 선택할 수있는 ID는 Merchant, Tieu Su 및 Nghia Si의 3 가지입니다.

플레이어는 King 's Maze, Plague, Mount Huyet Ho와 같은 던전에 참여할 수 있습니다. 또한 플레이어는 Bang Hoi 시스템을 통해 서로 상호 작용하고, 보스와 싸우는 팀을 구성하고, 독특한 스킬 콤보로 캐릭터를 개인화하고, 눈길을 끄는 효과를 통해 모든 적을 물리 칠 수 있습니다!

최신 버전 7.0.18381의 새로운 기능

Last updated on May 1, 2024

1. Sau khi chuyển hạng, tính toán lại sức mạnh chiến đấu thuộc tính của mô-đun trang bị.
2. Chỉnh sửa thuộc tính mô-đun trang bị và sức chiến đấu của người chơi đã chuyển lớp.
3. Sửa lỗi nút chuyển Khí Công không hiển thị.

번역 로드 중...

추가 게임 정보

최신 버전

Con Đường Tơ Lụa 업데이트 요청 7.0.18381

업로드한 사람

Marko Propadalo

필요한 Android 버전

Android 6.0+

Available on

Google Play에서 Con Đường Tơ Lụa 얻기

더 보기

Con Đường Tơ Lụa 스크린 샷

댓글 로드 중 ...
언어
언어
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공적으로 구독!
당신은 이제 APKPure에 가입되었습니다.
APKPure를 구독하십시오
최고의 Android 게임 및 앱의 초기 릴리스, 뉴스 및 가이드에 액세스하는 첫 번째 사람이 되십시오.
고맙지 만 사양 할게
가입하기
성공!
당신은 이제 우리의 뉴스 레터를 구독하고 있습니다.