EDial icon

EDial APK

37 votes, 4.1/5
  • Author:

    atplus android

  • Latest Version:

    1.0.3

  • Publish Date:

    2012-05-07

The description of EDial

E-Dial APP은 에이티플러스㈜의 국제전화선불카드를 좀더 편리하게 이용하기 위한 어플입니다.
E-Dial APP is the convenient tools to use the prepaid calling card produced by ATPLUS.
E-Dial APP是使用預付電話卡ATPLUS提供方便的工具.
E–Dial APP เป็นเครื่องมือที่สะดวกในการใช้บัตรโทรศัพท์แบบเติมเงินให้โดย ATPLUS
E-Dial APP là các công cụ thuận tiện để sử dụng thẻ điện thoại trả trước được cung cấp bởi ATPLUS.
E-Dial APP adalah alat yang mudah untuk menggunakan kartu prabayar yang disediakan oleh ATPLUS.
E-Dial APP является удобным инструментов для использования предоплаченных телефонных карт предоставляемые ATPLUS.

전세계 통화가 가능하며 선불카드번호 저장, 충전 등의 기능이 있어 편리합니다.
Worldwide calls are available. It provides convenient use by memorizing pin numbers and easy recharge features.
全球呼叫.它提供了方便記憶的管腳號和簡單的充電功能使用.
โทรทั่วโลกมีอยู่ จะให้ใช้งานได้สะดวกโดยจำหมายเลข PIN และคุณลักษณะที่ง่ายต่อการชาร์จแบตเตอรี่
Các cuộc gọi trên toàn thế giới có sẵn. Nó cung cấp sử dụng thuận tiện bằng cách ghi nhớ số pin và các tính năng nạp tiền dễ dàng.
Panggilan di seluruh dunia yang tersedia. Ini menyediakan penggunaan yang mudah dengan menghafal nomor pin dan fitur yang mudah mengisi ulang.
Звонков по всему миру имеются. Он обеспечивает удобное использование, запоминая номера контактов и легко функции подзарядки.

080통화와 인터넷전화 기능을 함께 사용할 수 있습니다. 3G나 WIFI환경에서는 인터넷을 이용한 통화로 좀더 저렴하게 이용할 수 있습니다.
Both 080 calls and internet access call can be used. Internet access call (VoIP Access) is much more cheaper when WiFi or 3G is available.
可以用兩個080呼叫和互聯網接入呼叫.互聯網電話(VoIP接入)是更便宜WiFi或3G.
ทั้งสองสาย 080 และสายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสามารถนำมาใช้ สายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต (VoIP Access) มีมากขึ้นราคาถูกกว่าเมื่อ WiFi หรือ 3G สามารถใช้ได้
Cả hai 080 cuộc gọi và gọi truy cập internet có thể được sử dụng. Cuộc gọi truy cập Internet (VoIP Access) là nhiều hơn nữa rẻ hơn khi WiFi hoặc 3G hiện có sẵn.
Baik 080 panggilan dan panggilan akses internet dapat digunakan. Panggilan akses internet (VoIP Access) jauh lebih murah bila WiFi atau 3G tersedia.
И 080 звонков и интернет могут быть использованы. Доступ в интернет по телефону (VoIP Access) является гораздо более дешевым, когда Wi-Fi или 3G доступна.

사용방법
How to use
如何使用
วิธีการใช้งาน
Làm thế nào để sử dụng
Cara menggunakan
Как использовать

1.My Profile에 내 전화번호와 카드번호를 입력한다
Input my telephone number and pin number in MP
儲存我的電話號碼和PIN號碼在MP
เก็บหมายเลขโทรศัพท์และหมายเลข PIN ใน MP ของฉัน
lưu trữ số điện thoại của tôi và số pin trong MP
menyimpan nomor telepon dan nomor pin di MP
хранить мой номер телефона и пин-код в режиме сетевой игры

2. Dial 화면에서 국가번호를 포함한 상대방전화번호를 입력한다.
Type the destination number including country code in D window
包括國家代碼在D窗口鍵入目的地號碼
พิมพ์หมายเลขปลายทางรวมทั้งรหัสประเทศในหน้าต่าง D
Nhập số điện thoại bao gồm mã quốc gia trong cửa sổ D
tik nomor tujuan, termasuk kode negara di jendela D
Введите адрес номер, включая код страны, в окне D

3. 080무료접속통화를 원하면 080CALL 버튼을 누르고, 웹전화를 원하면 VOIP CALL을 누른다.
Push the 080Call button if you want 080 access phone call. Push the VoIP button if you want IP access phone call.
如果你想080接入電話,推080Call按鈕.推網絡電話的按鈕,如果你想IP接入電話.
กดปุ่ม 080Call ถ้าคุณต้องการ 080 โทรศัพท์เข้าถึง กดปุ่ม VoIP ถ้าคุณต้องการเข้าถึงสาย IP โทรศัพท์
Nhấn nút 080Call nếu bạn muốn 080 cuộc gọi điện thoại truy cập. Nhấn nút VoIP nếu bạn muốn gọi điện thoại IP truy cập.
Tekan tombol 080Call jika Anda ingin akses telepon 080 panggilan. Tekan tombol VoIP jika Anda ingin panggilan akses telepon IP.
Нажмите кнопку 080Call, если вы хотите 080 доступ телефонный звонок. Нажмите кнопку VoIP, если вы хотите IP-телефонном звонке доступа.

검색어: atedial, e-dial, atplus, edial, ephone, at+, atcard, atVoIP, atlove
Show More
EDial APK Version History
Request EDial UpdateRequest Update
EDial 1.0.3 for Android 1.5+ APK Download

Version: 1.0.3 (3) for Android 1.5+ (Cupcake, API 3)

Update on: 2015-09-07

Signature: 86ad2f13ffb48d5cf7e4f8d51dacd20d32b7cde8 EDial 1.0.3(3) apk safe verified

APK File SHA1: a36d4ea026710d2592f2927fdb3c8d8783e15814

What's new: Bugs fixed :)

Download APK(1.7 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App