CMTRANSIT icon

CMTRANSIT APK

133 votes, 4.2/5

The description of CMTRANSIT

เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสำคัญของประเทศ ได้ประสบปัญหาขาดแคลนระบบขนส่งสาธารณะมาเป็นระยะเวลานาน รถประจำทางที่มีบริการอยู่ทุกวันนี้ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งเส้นทางที่ไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ระบบขนส่งมวลชน ความถี่ในการเดินรถไม่แน่นอน และไม่สามารถประมาณเวลาในการเดินทางได้จึงทำให้ประชาชนยังคงเลือกใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลอยู่

ดังนั้น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐานร่วมกับ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จํากัด เทศบาลนครเชียงใหม่ สํานักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่และภาคประชาชนชาวเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหานี้ โดยโครงการฯได้ดําเนินการศึกษาและนําเสนอแนวทางในการบริหารจัดการระบบรถประจําทางในเขตเมืองเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพในการให้บมีการกําหนดเส้นทางตามความต้องการในการเดินทางของประชาชนเป็นหลัก กําหนดเวลาวิ่งที่สม่ําเสมอ รวมถึงการรับประกันให้กับผู้ประกอบการสร้างเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการจัดการที่ดีและเป็นธรรมกับทุกๆฝ่าย

1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่
2) เพื่อสาธิตระบบการบริหารจัดการรถประจําทางเมืองเชียงใหม่และติดตามประเมินผลการสาธิตระบบ
3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่และสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อนําไปสู่การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง

ระบบกองทุนเน้นการบริหาร
องค์กรเครือข่าย
ระบบบริหาร ทั้งองค์กรบริหารการบริหารเส้นทาง และรถประจำทางสายย่อย

ปัจจุบันเมืองเชียงใหม่ยังไม่มีระบบขนส่งมวลชนที่มีการกําหนดเส้นทาง กําหนดการ เวลาในการเดินทางและราคาที่แน่นอน มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการใช้รถส่วนตัวมากขึ้นสภาพการจราจรในเมืองเชียงใหม่มีก ารจราจรติดขัดในเวลาชั่วโมงเร่งด่วนเกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง ของประชาชน ทําให้เกิดการสูญเสียพลังงานเชื้อเพลิงในด้านการขนส่งโดยปัญหาที่เกิ ดขึ้นมีผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะมีความต้องการการเดินทางในเมืองเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกปี หากละเลยปัญหานี้ไปในอนาคตจะยิ่งส่งผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นจนย ากที่จะแก้ไขปัญหา ทําให้ชาวเชียงใหม่มีความต้องการระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่ มากขึ้น โดยขณะนี้ได้เกิดกระแสของการพัฒนาระบบขนส่งเมืองเชียงใหม่เกิดขึ้ น มีการประชุมหารือทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่หันมาให้ความสําคัญต่อการแก้ปัญหาที่เ กิดขึ้น โดยจากผลการประชุมเฉพาะกลุ่มหลายครั้งระหว่างเทศบาลนครเชียงใ หม่ สํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จํากัดบริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จํากัด และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าถึงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันผลักดันให้ เชียงใหม่มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพซึ่งหากไม่รีบดําเนินการในขณะ นี้ ก็เป็นการยากที่จะเกิดระบบขนส่งมวลชนเมืองเชียงใหม่ที่มีประสิทธิภาพ ในอนาคตต่อไป

Show More
CMTRANSIT APK Version History
Request CMTRANSIT UpdateRequest Update
CMTRANSIT 1.3 for Android 4.3+ APK Download

Version: 1.3 (5) for Android 4.3+ (Jelly Bean MR2, API 18)

Update on: 2016-07-23

Signature: f2809b270b1e5fb5c77769b914fe928f3fe6608a CMTRANSIT 1.3(5) apk safe verified

APK File SHA1: 508d31ff21bce31eab87420b4696deee3cbd8beb

What's new: แก้ไขข้อบกพร่อง

Download APK(4.0 MB)

CMTRANSIT 1.2.1 for Android 4.0+ APK Download

Version: 1.2.1 (4) for Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API 14)

Update on: 2015-09-01

Signature: f2809b270b1e5fb5c77769b914fe928f3fe6608a CMTRANSIT 1.2.1(4) apk safe verified

APK File SHA1: b969952b6af6bb791032be8973216d1fed6c7082

What's new: แก้ไขข้อบกพร่อง

Download APK(3.5 MB)

Similar Or Related
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App