Amrapali Pariseelana icon

Amrapali Pariseelana APK

The description of Amrapali Pariseelana

బౌద్ధ ఇతివృత్తంతో కూడిన ర్స్ర్మయమైన కావయం ‘ఆమ్రపాల్న’ అయితే, ద్వనిపై జరిగిన పరిశోధన గ్రంథమిది. ఒక చారిత్రక వసుతవు కావయంగా మారినపుపడు కవి ఎలాంటి స్ృజనశీలత్ను, నైపుణాయనిి వయకతం చేసాతడో ఈ పుస్తకంలో గ్రహించవచచ. ఒక స్త్రీ పడే ఆవేద్న దీనిలో డా. యస్.టి. ఙ్ఞానానంద్కవిగారు వరిణంచారో పరిశోధకుడు డా. ద్వర్ల వంకటేశ్వర్ర్గవు స్హృద్యంతోను, శాస్త్రీయంగాను వివరించారు.
Show More
Amrapali Pariseelana APK Version History
Request Amrapali Pariseelana UpdateRequest Update
Amrapali Pariseelana 1.0 for Android 2.1+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

Update on: 2016-08-03

Signature: 70b3ff8c7624853b20d4b383756ec3b152d0dd5c Amrapali Pariseelana 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: be206e4f0413b7b70961db78087463eebf941d06

Download APK(45.1 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App