มูลนิธิรักษ์ธรรม icon

มูลนิธิรักษ์ธรรม APK

The description of มูลนิธิรักษ์ธรรม

มูลนิธิรักษ์ธรรมขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545 โดยคุณกนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา และ ครอบครัว รวมทั้งเพื่อนธรรมะ เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยในด้านการส่งเสริมพระศาสนา ทั้งในด้านเผยแผ่ธรรมะทั้งด้านงานสร้างและบูรณะถาวรวัตถุ เช่น โบราณวัตถุ ศาลา และ พระเจดีย์ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุหลายแห่ง เช่น พระธาตุโกฎแก้ว เป็นต้น
ดังนั้นเพื่อให้การทำกุศลก่อประโยชน์ให้ถึงผู้อื่นด้วย จึงดำริในการจัดตั้งมูลนิธิ ทำให้มีมูลนิธิ "รักษ์ธรรม" มาจนทุกวันนี้
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ศึกษาและบำรุงพระพุทธศาสนา
2. ส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า
3. เป็นทุนภัตตาหาร และรักษาพยาบาลพระภิกษุ สามเณร ตามวัดต่างๆ
4. เป็นทุนการศึกษาแก่พระภิกษุนักศึกษาที่เรียนดี
5. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การ การกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์
6. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด


มูลนิธิรักษ์ธรรม ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขที่ ต. 171/2545 โดยมี

นายกนก เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธาน
นางสาววรางคณา เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นกรรมการและเหรัญญิก
นางสาววรรณรัตน์ บุญญาวัฒน์ เป็นผู้จัดการ

ที่ตั้งสำนักงาน

เลขที่ 98 หมู่ที่ 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
สาขา 80/33 ซอยเอกมัย 22 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทร. 02-711-5997-8
Show More
Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App