พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก icon

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก APK

27 votes, 4.7/5

The description of พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕

(๒) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๙๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๕

อ่านต่อ...

Show More
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก APK Version History
Request พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก UpdateRequest Update
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 1.0 for Android 2.1+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

Update on: 2016-01-04

Signature: e6d30a0ac6efc9667a31702f8b8d5af175e5fa5d พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: d105c6af84153456ee6b72b4b01d6b07fd0d0afb

Download APK(8.1 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App