พรบ ร่วมทุน 2535 icon

พรบ ร่วมทุน 2535 APK

1 votes, 5.0/5

The description of พรบ ร่วมทุน 2535

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
"หน่วยงานเจ้าของโครงการ" หมายความว่า ส่วนราชการที่มี
ฐานะเป็นกรมหรือเทียบเท่า รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของโครงการ
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ
"ราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
"กระทรวงเจ้าสังกัดของส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง
หรือทบวงซึ่งมีส่วนราชการในสังกัดตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม
"กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจ"
(1) กรณีบริษัทจำกัด หมายความว่า กระทรวงการคลังหรือ
กระทรวงหรือทบวงที่ได้รับมอบอำนาจให้ใช้สิทธิเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัด
แทนกระทรวงการคลัง
(2) กรณีไม่ใช่บริษัทจำกัด หมายความว่า กระทรวงหรือทบวง
ซึ่งรัฐมนตรีว่าการเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งรัฐวิสาหกิจนั้น
หรือรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบในงานของรัฐวิสาหกิจนั้น
"กระทรวงเจ้าสังกัดของราชการส่วนท้องถิ่น" หมายความว่า
กระทรวงมหาดไทย
"กิจการของรัฐ" หมายความว่า กิจการที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วย
รวมกัน ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ต้องทำตามกฎหมายหรือกิจการที่จะต้องใช้ทรัพยากร
ธรรมชาติ หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือหลายหน่วยรวมกัน
"โครงการ" หมายความว่า การลงทุนในกิจการของรัฐ และการ
ลงทุนนั้นมีวงเงินหรือทรัพย์สินตั้งแต่หนึ่งพันล้านบาทขึ้นไปหรือตามวงเงินหรือ
ทรัพย์สินที่กำหนดเพิ่มขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา
"ร่วมงานหรือดำเนินการ" หมายความว่า ร่วมลงทุนกับเอกชน
ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือมอบให้เอกชนลงทุนแต่ฝ่ายเดียว โดยวิธีการอนุญาต
หรือให้สัมปทาน หรือให้สิทธิไม่ว่าในลักษณะใด
"คณะกรรมการ" หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
อ่านต่อ...
Show More
พรบ ร่วมทุน 2535 APK Version History
Request พรบ ร่วมทุน 2535 UpdateRequest Update
พรบ ร่วมทุน 2535 1.0 for Android 2.1+ APK Download

Version: 1.0 (1) for Android 2.1+ (Eclair MR1, API 7)

Update on: 2015-10-20

Signature: e6d30a0ac6efc9667a31702f8b8d5af175e5fa5d พรบ ร่วมทุน 2535 1.0(1) apk safe verified

APK File SHA1: ff790029d3f60288e79f3e8aa2dc880122d70da9

Download APK(4.3 MB)

Popular Apps In Last 24 Hours
Download
APKPure App